نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسة عملکرد گروه های یادگیری قیاسی (پنهان) آشکار و اکتشافی در یادداری و انتقال مهارت تاپ اسپین تنیس روی میز تخت فشار روانشناختی بود. به این منظور 36 دانش آموز دبیرستانی داوطلب به طور تصادفی در سه گروه آزمایشی یادگیری آشکار، قیاسی و اکتشافی قرار گرفتند. پس از اجرای 300 کوشش در مرحلة اکتساب، آزمون یادداری فوری و انتقال تحت فشار روانشناختی اجرا شد. قبل از مرحلة اکتساب پرسشنامة بازپردازش خودآگاه، پس از پایان مرحلة آزمون پروتکل راهبردی اخباری و پرسشنامة اضطراب حالتی رقابتی در دو مرحله توسط هر یک از شرکت کنندگان تکمیل شد. نتایج تفاوت معنی داری را بین گروه ها در آزمون یادداری فوری نشان نداد. در آزمون انتقال عملکرد قیاسی بالاتر از دو گروه آشکار و اکتشافی بود. به علاوه بر خلاف گروه قیاسی، این دو گروه در مقایسه با آزمون یادداری فوری افت عملکرد را در آزمون انتقال تجربه کردند و بین نمرة پرسشنامة بازپردازش خودآگاه آنها با شمار قواعد کلامی و عملکردشان تحت فشار همبستگی معنی دار (و به ترتیب مثبت و منفی) وجود داشت. به نظر می رسد که پردازش قالب در یادگیری اکتشافی، پردازش آشکار است و نیز در دامنه ای از زمان یادگیری پنهان و آشکار به لحاظ کمی مشابه ولی به لحاظ کیفی یادگیری متفاوتی را ایجاد می کنند. بنابراین به کار بردن یادگیری قیاسی اجراکنندگان را از مزایای مقاوت در برابر افت عملکرد تحت فشار روانشناختی بهره مند می سازد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Analogy, Explicit and Discovery Learning on Performance Breakdown under Psychological Pressure

نویسندگان [English]

  • Zahra Asgari 1
  • Behrouz Abdoli 2

1 Shahid Beheshti University

2 Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the performance of analogy (implicit),
explicit and discovery learning in the retention and transfer of a topspin shot under
psychological pressure. For this purpose, 36 volunteer high school students were
randomly allocated to three treatment conditions: explicit, analogy, and discovery
learning. After performing 300 trials in the acquisition phase, an immediate
retention and transfer test under psychological pressure was performed. Before the
acquisition phase, the MSRSQ, after the test, a procedural protocol and CSAI-2Q
in two phases were completed by the participants. Results showed no significant
difference among the groups in the immediate retention test. In the transfer test,
analogy learning group outperformed the two other groups. In addition, contrary
to the analogy group, the two other groups experienced a performance breakdown
in the transfer test when compared with the immediate retention test. There was a
significant correlation (positive and negative respectively) between their MSRSQ
score and number of verbal rules and their performance under pressure. It appears
that the dominant process in discovery learning is explicit process. In addition,
learning under explicit and implicit conditions for an extended period of time
appears to be quantitatively similar but qualitatively dissimilar; therefore, using
analogy learning, performers benefit from advantages of resistance against
performance breakdown under psychological pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • implicit learning
  • Analogy Learning
  • Discovery Learning
  • explicit learning
  • Psychological Pressure
  • Verbal Protocols