مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر آرایش تمرین انتقالی بر تداخل زمینه ای در یادگیری مهارت های بدمینتون ( سرویس بلند، تاس دفاعی ، بک هند تاس)

شیلر قاسم کریمی؛ حسن محمدزاده جهتلو؛ فاطمه حسینی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 5-21

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.35001

چکیده
  تداخل زمینه ای به عنوان تداخل در عملکرد و یادگیری تعریف می شود که از تمرین کردن یک تکلیف در یک زمینه از دیگر تکالیف بوجود می آید. تمرین انتقالی نوعی از آرایش تمرین است که با بسته های تمرینی بزرگ مسدود شروع شده و کم کم با کوچکتر شدن بسته های تمرینی به تمرین تصادفی تبدیل شده و با تمرین کاملا تصادفی پایان می یابد. هدف تحقیق حاضر  بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
آیا تمرین در شرایط بینایی ویژه دقت در اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال را بهبود می بخشد؟

حمید صالحی؛ احمدرضا موحدی؛ جلیل مرادی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 23-38

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.35002

چکیده
  هدف این پژوهش، یافتن پاسخ این سؤال بود که آیا تمرین در شرایط بینایی ویژه مزیتی برای یادگیری دقت اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال ایجاد می کند یا نه؟ شرکت کنندگان 28 پسر نوجوان داوطلب با میانگین سن 75/0± 14/17 سال بودند که در دو گروه : با نور معمولی (گروه کنترل) و شرایط روشنایی ویژة متمرکز روی حلقة بسکتبال (گروه تجربی) به مدت 15 جلسه تمرین کردند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
بررسی تأثیر موسیقی بر اجرای فاکتورهای آمادگی جسمانی پسران نوجوان

فرناز ترابی؛ کیا رنجبر؛ زهرا سوری

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 39-53

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.35003

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عامل مداخله­گر بیرونی (انواع موسیقی) بر شاخص­های آمادگی جسمانی در پسران نوجوان است. به این منظور 30 پسر 9 تا 12 ساله با میانگین و انحراف استاندارد قد 40/2±8/133 سانتی­متر، وزن 97/2±6/35 کیلوگرم و شاخص تودة بدنی (BMI) 21/1±9/19 انتخاب شدند و با استفاده از روش تعادل مخالف در سه مرحلة اجرا در شرایط موسیقی ریتم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی مقیاس کمال گرایی ورزشی در جامعة ورزشکاران ایران

احمد فرخی؛ ابراهیم متشرعی؛ رسول زیدآبادی؛ سمیرا آقاسی؛ غلامرضا پارسا

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 55-76

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.35004

چکیده
  کمال­گرایی، یک صفت یا ویژگی شخصیتی و به­منزلة تمایل پایدار فرد به تعیین معیارهای کامل و دست­نیافتنی و تلاش برای تحقق آنهاست و تأثیرات روانی و رفتاری مثبت و منفی در بین ورزشکاران به­ویژه ورزشکاران رقابتی دارد. هدف از تحقیق حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة کمال­گرایی ورزشی دان و همکاران (2006) بود. به این منظور و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر موسیقی انگیزشی بر بازیابی ترتیب حرکات مهارتی در مهارت های منتخب ورزش کشتی

ربابه رستمی؛ غلام حسین ناظم زادگان؛ سوسن جباری

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 77-93

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.35005

چکیده
  با اینکه سودمندی آثار موسیقی در ورزش زمینه­های تحقیقاتی خاصی را به خود اختصاص داده است، در زمینة شناسایی تأثیر موسیقی روی بازیابی حرکات تحقیقات کمی وجود دارد. تحقیق حاضر، به­منظور شناسایی اثر موسیقی انگیزشی بر بازیابی اطلاعات حین اجرای یک توالی مهارتی در ورزش کشتی انجام گرفت. 24 آزمودنی پسر ورزشکار با سن (9/ (± 6/21 سال، قد (1/6( ± ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسة کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی پسران فلج مغزی فعال و غیرفعال شهر تهران

علی اکبر جابری مقدم؛ اکرم ماشا الهی؛ فرهاد قدیری؛ مسعود سلیمانی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 95-114

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.35006

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی پسران فلج مغزی 13 تا 18 ساله فعال و غیر فعال شهر تهران بود. به این منظور، از بین 150 نفر دانش آموز فلج مغزی مقاطع راهنمایی و دبیرستان، 28 نفر به شکل تصادفی انتخاب و بر اساس پرسشنامه فعالیت بدنی در دو گروه فعال (14 نفر) و غیرفعال (14 نفر) طبقه بندی شدند. از پرسشنامه غربالگری کودکان، شامل 10 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر فعالیت کوتاه مدت بر حافظه، یادگیری و فعالیت حرکت موش های صحرایی نر

علی ثقه الاسلامی؛ محمود شیخ؛ ناصر نقدی؛ الهه عرب عامری؛ نبی اله نامور اصل

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 115-138

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.35007

چکیده
  افزایش عملکرد شناختی و حرکتی از اهداف مهم است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر دویدن روی تریدمیل بر یادگیری فضایی و فعالیت حرکتی رت های نر بود. به این منظور 24 رت نر سالم از نژاد آلبینو- ویستار به طور تصادفی در دو گروه کنترل و فعالیت قرار گرفتند. رت های گروه فعالیت، به مدت یک هفته به فعالیت شدید (دویدن روی تریدمیل) پرداختند. پس از پایان دورة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر ادراک افراد از نوع تکلیف بر انتخاب سطوح تداخل زمینه ای

رزا رهاوی؛ زهرا استیری

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 139-154

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.35008

چکیده
  هدف از اجرای این تحقیق، بررسی میزان تداخل حاصل از شیوة تمرینی خودتنظیم با توجه به نوع تکلیف بر اکتساب و یادداری تکالیف ردیابی موقعیتی، با تاکید بر آزمون نظریه های فراشناختی (پدیده های شناختی و فراشناختی) است. به این منظور 24 دانشجوی راست دست دختر و پسر دانشگاه یزد که به لحاظ مقیاس پرسشنامة ظرفیت خودتنظیمی (SRQ)، از ظرفیت بالای خودتنظیمی ...  بیشتر