مقایسة کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی پسران فلج مغزی فعال و غیرفعال شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی تهران

4 کارشناس ارشد مرکز آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی سازمان تربیت بدنی

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی پسران فلج مغزی 13 تا 18 ساله فعال و غیر فعال شهر تهران بود. به این منظور، از بین 150 نفر دانش آموز فلج مغزی مقاطع راهنمایی و دبیرستان، 28 نفر به شکل تصادفی انتخاب و بر اساس پرسشنامه فعالیت بدنی در دو گروه فعال (14 نفر) و غیرفعال (14 نفر) طبقه بندی شدند. از پرسشنامه غربالگری کودکان، شامل 10 خرده مقیاس بهزیستی جسمی، بهزیستی روانی، احساسات و خلق و خو، خودپنداره، خودمختاری، روابط با والدین و خانه، حمایت اجتماعی و همسالان، محیط مدرسه، پذیرش اجتماعی و منابع مالی برای آزمون فرضیات استفاده شد، روایی و پایایی این ابزار مورد تأیید قرار گرفت (85/0p=).  برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد، پسران فلج مغزی فعال از کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی بهتری برخوردارند (05/0P<). در سطح خرده مقیاس ها نیز افراد فعال در بهزیستی بدنی، احساسات و خلق وخو، بهزیستی روانی، منابع مالی و حمایت اجتماعی و همسالان از پسران فلج مغزی غیر فعال برتر بوده (05/0P<)، اما تفاوت معنی داری بین دو گروه در خرده مقیاسهای خود پنداره، خود مختاری، پذیرش اجتماعی، محیط مدرسه، و روابط با والدین و خانه مشاهده نشد (05/0P>). نتایج تحقیق حاضر نشان داد، دیدگاه مثبت کودکان فعال نسبت به خود ناشی از فعالیت بدنی مستمر بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Health-Related Quality of Life between Active and Inactive Cerebral Palsy Boys of Tehran

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Jaberi Moghadam 1
  • Akram Mashalahi 2
  • Farhad Ghadiri 3
  • Masoud Soleimani 4
1 Ph.D University of Tehran
2 (M.Sc.) University of Tehran
3 Ph.D. Student Tehran Kharazmi University
4 M.Sc Physical Education Organization
چکیده [English]

The aim of the present study was to compare the health-related quality of life between active and inactive boys with cerebral palsy (CP) aged between 13 and 18. For this purpose, out of 150 CP students of guidance and high schools, 28 subjects were selected randomly. The subjects were divided into two groups of active (14 boys) and inactive (14 boys) according to physical activity questionnaire. The kid screen questionnaire with 10 subscales of physical well-being, psychological well-being, mood and emotions, self-perception, autonomy, relationship with parents and home, peer and social support, school environment, social acceptance and financial resources was used to test the proposed hypotheses. The reliability and validity of this instrument was confirmed (p=0.85). Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to analyze the data. The results showed that active cerebral palsy boys have higher health-related quality of life (p<0.05). In subscales, active students were better in physical well-being, mood and emotions, psychological well-being, financial resources and peer and social support than inactive students (P<0.05) but in self-concept, autonomy, social acceptance, school environment and relationship with parents and home, no significant difference was observed between the two groups (P>0.05). The results of this study indicated that positive attitudes of active children towards themselves related to their regular physical activity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health-Related Quality of Life
  • Physical Activity
  • Cerebral palsy