تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی مقیاس کمال گرایی ورزشی در جامعة ورزشکاران ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شهیدبهشتی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور

5 کارشناس ارشد مرکز آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی سازمان تربیت بدنی

چکیده

کمال­گرایی، یک صفت یا ویژگی شخصیتی و به­منزلة تمایل پایدار فرد به تعیین معیارهای کامل و دست­نیافتنی و تلاش برای تحقق آنهاست و تأثیرات روانی و رفتاری مثبت و منفی در بین ورزشکاران به­ویژه ورزشکاران رقابتی دارد. هدف از تحقیق حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة کمال­گرایی ورزشی دان و همکاران (2006) بود. به این منظور و برای تأیید روایی سازة پرسشنامه 393 ورزشکار (230 مرد و 163 زن) با سطوح مختلف مهارتی (مبتدی، غیرنخبه و نخبه) در 10 رشتة ورزشی تیمی و انفرادی، به­صورت نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه­ها را تکمیل کردند. روش اجرا به این شکل بود که ابتدا با استفاده از روش ترجمه - باز ترجمه، پرسشنامة کمال­گرایی ورزشی توسط سه متخصص روانشناسی ورزش و سه متخصص آموزش زبان انگلیسی، به فارسی ترجمه شد. سپس روایی صوری و محتوایی نسخة فارسی تأیید شد (93/0CVR=، 89/0CVI=). در ادامه و برای تعیین روایی سازة پرسشنامه­ها از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی­بر مدل معادلات ساختاری، برای تعیین همسانی (ثبات) درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی زمانی (ثبات پاسخ) سؤالات از ضریب همبستگی درون طبقه­ای به روش آزمون - آزمون مجدد با دو هفته فاصله، استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل اولیة مقیاس کمال­گرایی ورزشی، بیانگر عدم برازش مطلوب و در نتیجه عدم تأیید روایی سازة مدل اندازه­گیری اولیه (30 سؤالی) بود. اما پس از حذف 3 سؤال مشکل­ساز، مدل دوم اندازه­گیری با 27 سؤال، از شاخص­های برازندگی (08/0RMSEA= ، 87/0= CFI)، همسانی درونی (معیارهای شخصی 76/0، اهمیت دادن بیش از اندازه به اشتباه 73/0، ادراک فشار والدین 75/0، ادراک فشار مربی 74/0 و کل پرسشنامه 79/0) و پایایی زمانی (معیارهای شخصی 81/0، اهمیت دادن بیش از اندازه به اشتباه با 83/0، ادراک فشار والدین 84/0 و ادراک فشار مربی 79/0 و کل پرسشنامه82/0) قابل قبولی برخوردار شد، که بیانگر روایی و پایایی مطلوب نسخة فارسی تعدیل­شدة (27 سؤالی) مقیاس کمال­گرایی ورزشی است. در نتیجه از نسخة فارسی مقیاس کمال­گرایی ورزشی (مدل تعدیل­شدة 27 سؤالی) می­توان
به­عنوان ابزاری برای مطالعه و ارزیابی ویژگی­های صفات شخصیتی ورزشکاران ایرانی بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of the Persian Version of Sport Perfectionism Scale in Iranian Athletes

نویسندگان [English]

  • Ahmad Farrokhi 1
  • Ebrahim Motesharee 2
  • Rasool Zeyd Abadi 3
  • Samira Aghasi 4
  • Gholam Reza Parsa 5
1 Ph.D University of Tehran
2 Ph.D Student Shahid Beheshti University
3 Ph.D Student university of Tehran
4 M.Sc Payam Nour University
5 M.Sc Physical Education Organization
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the validity and reliability of the Persian version of sport perfectionism scale of Dun et al. (2006). To determine the construct validity of the questionnaire, 393 (230 male and 163 female) athletes with different skill levels (novice, non-elite and elite) in 10 team and individual sports were selected by random sampling method and then completed the questionnaire. For this purpose, three sport psychologists and three English teaching experts translated the questionnaire into Persian by translation - back translation method. Then, content and face validity of the Persian version was confirmed (CVI=0.89, VCR=0.93). Confirmatory factor analysis (CFA) based on structural equations model was used to determine the construct validity of the questionnaire; Cronbach alpha coefficient was used to determine internal consistency of the questionnaire and intra-class correlation coefficient under test-retest method with a 2-week interval was used to study temporal reliability of items. The results showed that the primary model of sports perfectionism scale did not support the favorable fit and thus did not confirm the construct validity of the primary model (30 questions). But after eliminating three problematic questions, the second model with 27 questions had acceptable fit indexes (RMSEA=0.08, CFI=0.87), internal consistency and temporal reliability indicating good validity and reliability of the modified Persian version (27 items) of sport perfectionism scale. Therefore, the Persian version of the sport perfectionism scale (modified model of 27 questions) can be used to study and evaluate the personality traits of Iranian athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Perfectionism
  • construct validity
  • Temporal Reliability