نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استاد انستیتو پاستور دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

افزایش عملکرد شناختی و حرکتی از اهداف مهم است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر دویدن روی تریدمیل بر یادگیری فضایی و فعالیت حرکتی رت های نر بود. به این منظور 24 رت نر سالم از نژاد آلبینو- ویستار به طور تصادفی در دو گروه کنترل و فعالیت قرار گرفتند. رت های گروه فعالیت، به مدت یک هفته به فعالیت شدید (دویدن روی تریدمیل) پرداختند. پس از پایان دورة فعالیت، آزمون های ماز آبی موریس و  open-field، به ترتیب برای سنجش یادگیری فضایی و فعالیت حرکتی رت ها استفاده شد. شاخص های مدت زمان تاخیر و مسافت طی شده تا پیدا کردن سکی پنهان  برای سنجش یادگیری و حافظة فضایی و
شاخص های مسافت طی شده، مدت زمان حرکت و سرعت حرکت برای سنجش فعالیت حرکتی رت ها استفاده شد. برای توصیف آماری متغیرهای تحقیق از میانگین و خطای معیار میانگین (SEM±M) و برای تحلیل استنباطی داده ها در روزهای اکتساب از آنالیز واریانس مرکب (2: گروه × 3: روزهای اکتساب) و t مستقل استفاده شد. در عملکرد شناختی، گروه فعالیت در آزمون های اکتساب (شاخص های مسافت طی شده برای یافتن سکو (578/6=44و2F، 003/0= P) و مدت زمان تاخیر در یافتن سکو (550/10=F2,44، 000/0=P) و در آزمون بدون سکو ( probe ) شاخص زمان سپری شده در ربع هدف (534/2=22t،  019/0=P) و در یادداری  شاخص مسافت طی شده برای یافتن سکو (651/2=22t،015/0= P) بطور معنی داری بهتر بودند، ولی در شاخص های فعالیت حرکتی، دو گروه تفاوت معنی داری نشان ندادند. یافته ها نشان داد که یک دوره فعالیت کوتاه مدت به طور معنی داری موجب بهبود یادگیری فضایی می شود، ولی بر فعالیت  حرکتی رت های نر اثر معنی داری ندارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Running on Treadmill in Learning, Memory and Motor Activity of Male Rat

نویسندگان [English]

  • Ali Seghatoleslami 1
  • Mahmood Shaikh 2
  • Naser Naghdi 3
  • Elahe Arab Ameri 4
  • Nabiollah Numvar Asl 4

1 Ph.D Student University of Tehran

2 Ph.D University of Tehran

3 Ph.D University of Tehran

4 Ph.D University of Tehran

چکیده [English]

It is important for people to improve cognitive and motor performance. The purpouse of this study was to investigate the effect of running on treadmill in spatial memory and learning and motor performance. 24 Albino-Wistar healthy male rats were randomly divided into control and activity groups. Activity group ran 7 days on treadmill (speed 22m/min 30 minutes a day). After the end of activity period, Morris Water Maze and open-field tests were done to respectively assess spatial learning and motor performance. It was used latency time, and distance moved to find platform to assess spatial learning, and distance moved, mobility duration, and movement speed to assess motor activity. It was used SEM±M and analyze variance (2groups*3days) and independent-t tests to analyze data.Results indicated that In spatial learning, activity group was significantly better in acquisition (distance moved F2,44=6/578  p=0/003 and latency time F2,44=10/550, p=0/000 ), probe (time spend in target quarter t22=2/534 , p=0/019), and retrieval tests (distance moved t22=2/651, p-0/015) than control group. In motor activity there was no significant difference between two groups.The results of this study show that the forced running of rats on treadmill for a week can improve learning and memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motor Activity
  • Spatial memory
  • learning
  • rat
  • Treadmill