مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تمرین تصادفی و قالبی با تاکید بر تغییرات برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر بر اکتساب، یادداری و انتقال سرویس تنیس روی میز

علی رضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ محمدرضا قاسمیان

دوره 5، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 5-23

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.35695

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف مقایسه تاثیر تغییر برنامه حرکتی تعمیم یافته و  پارامتر با آرایش تصادفی و قالبی بر اکتساب، یادداری و انتقال سرویس تنیس روی میز انجام شد. بدین منظور 32 نفر آزمودنی به طور تصادفی در چهار گروه 8 نفری قرار گرفتند. در دو گروه نخست GMP و در دو گروه دیگر پارامتر بر اساس دو شیوه آرایش تمرین تصادفی و قالبی تغییر می کرد. پس از انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های روانی نوجوانان ورزشکار

لیلا ریاحی فارسانی؛ احمد فرخی؛ ابوالفضل فراهانی؛ پروانه شمسی پور

دوره 5، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 25-40

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.35696

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت­های روانی نوجوانان ورزشکار بود. به­این منظور 80 دانش­آموز (40 دختر و 40 پسر) داوطلب با میانگین سنی 53/0±15 سال به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. ابزار اندازه­گیری شامل پرسشنامة هوش هیجانی برادبری و گریوز برای سنجش هوش هیجانی و پرسشنامة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تفاوت های مرتبط با سن و کانون توجه در کنترل پاسچر

جواد پرهیزکار کهنه اوغاز؛ مهدی ضرغامی؛ احمد قطبی ورزنه؛ امیرحسین قربانی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.35698

چکیده
  کنترل پاسچر نقش مهمی در فعالیت­های روزانه و استقلال حرکتی افراد دارد. در سال­های اخیر توجه زیادی به جنبه­های هوشیارانة کنترل پاسچر مثل توجه و فرایندهای شناختی برای عملکرد بهینه تعادلی شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تفاوت­های مرتبط با سن در شرایط توجه درونی و بیرونی در کنترل پاسچر است. به این منظور جابه­جایی قدامی – خلفی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر طرح ملی طناورز بر هماهنگی چشم – دست دانش آموزان پسر مقطع چهارم ابتدایی

بنیامین قلیچ پور؛ مهدی شهبازی؛ فضل اله باقرزاده

دوره 5، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 57-69

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.35700

چکیده
  هماهنگی، طرح­یابی بدن و اندام­ها در ارتباط با اشیا و رخدادهای محیطی است. هدف از این پژوهش، بررسی لزوم اجرای طرح طناورز در مدارس کشور بود و از آنجا که یکی از مشکلات عمده در یادگیری نوشتن، هماهنگی چشم و دست است، تأثیر یک دوره تمرینات طناب­زنی بر هماهنگی چشم – دست در دانش­آموزان پایة چهارم ابتدایی بررسی شد. پژوهش حاضر با گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر مکمل ویتامین E بر فعالیت حرکتی و یادگیری فضایی رت های مسن

نصور احمدی؛ محمدعلی اصلانخانی؛ ناصر نقدی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 71-89

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.35701

چکیده
  افزایش سن بر عملکرد حرکتی و کارکردهای شناختی تأثیر منفی می­گذارد. ازاین­رو شناسایی راهبردهای مناسب برای جلوگیری از کاهش عملکرد شناختی و حرکتی ضرورت می­یابد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مکمل ویتامین E بر فعالیت حرکتی و یادگیری فضایی رت­های مسن بود. 36 رت نر مسن از نژاد آلبینو – ویستار به طور تصادفی در سه گروه کنترل، ویتامین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
بررسی وضعیت هوش هیجانی ورزشکاران نخبة زن و مرد رشته های تیمی و انفرادی

مهدی غفوری؛ مهدی شهبازی؛ پریسا رستگار؛ احسان فاتحی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 91-105

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.35703

چکیده
  هوش هیجانی، توانایی درک و مدیریت هیجان­های خود و دیگران است و شامل استفادة هوشمندانه از هیجانات می­باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی هوش هیجانی در ورزشکاران نخبة زن و مرد رشته­های انفرادی و تیمی بود. 62 ورزشکار نخبة زن و 74 ورزشکار نخبة مرد از رشته­های مختلف ورزشی شامل رشته­های انفرادی و تیمی، به­عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسة سطوح خودشیفتگی بین دانشجویان ورزشکار ملی پوش، غیرملی پوش و دانشجویان غیرورزشکار

حجت حاتمی؛ علی اصغر خداوردی؛ زهرا حاتمی؛ مریم کریمی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 107-124

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.35704

چکیده
  ممکن است که در سایة توجهات زیاد جامعه و رسانه­های گروهی به ورزشکاران ملی­پوش، خودشیفتگی آنها بیشتر از افراد عادی جامعه باشد. براساس همین احتمال در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی و میدانی است، میزان خودشیفتگی در بین دانشجویان ورزشکار نخبه، غیرنخبه و افراد غیرورزشکار مقایسه شده است. جامعة آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشکده­های تربیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر سرعت تصویرسازی یک تکلیف حرکتی جدید بر مدت زمان اجرای آن

علی فتحی زاده؛ حسن محمدزاده جهتلو

دوره 5، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 125-145

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.35711

چکیده
  تصویرسازی حرکتی، توانایی تصویرسازی اجرای یک حرکت بدون انجام آن می‌باشد. مدت زمانی که یک حرکت به صورت ذهنی مرور می­شود، با زمان حقیقی عمل حرکتی همبستگی زیادی دارد. در این مطالعه تأثیر تغییر ارادی سرعت تصویرسازی بر مدت زمان اجرای حقیقی و یادگیری یک مهارت پیچیده و ناآشنا و نیز تفاوت تأثیر تصویرسازی زمان حقیقی و سریع تحقیق شد. 32 مرد ...  بیشتر