دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-158 
2. تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های روانی نوجوانان ورزشکار

صفحه 25-40

10.22059/jmlm.2013.35696

لیلا ریاحی فارسانی؛ احمد فرخی؛ ابوالفضل فراهانی؛ پروانه شمسی پور


3. تفاوت های مرتبط با سن و کانون توجه در کنترل پاسچر

صفحه 41-56

10.22059/jmlm.2013.35698

جواد پرهیزکار کهنه اوغاز؛ مهدی ضرغامی؛ احمد قطبی ورزنه؛ امیرحسین قربانی