نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه پیام نور تهران

4 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت­های روانی نوجوانان ورزشکار بود. به­این منظور 80 دانش­آموز (40 دختر و 40 پسر) داوطلب با میانگین سنی 53/0±15 سال به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. ابزار اندازه­گیری شامل پرسشنامة هوش هیجانی برادبری و گریوز برای سنجش هوش هیجانی و پرسشنامة آمادگی روانی اوتاوا (OMSAT 3) برای سنجش مهارت­های روانی بود. پرسشنامه­های مورد استفاده در داخل کشور دارای پایایی و روایی هستند. برنامة آموزش مهارت­های هوش هیجانی به ورزشکاران نوجوان طی 10 جلسه انجام گرفت. برای تجزیه­وتحلیل داده­ها از روش­های آماری مانند همسانی واریانس­ها، آزمون کلوموگروف اسمیرنوف و آزمون t مستقل (مقایسة میانگین­های دو گروه براساس تفاضل میان نمره­های پیش­آزمون از پس­آزمون) در سطح معناداری 05/0 P< استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین­های پس­آزمون دو گروه در 4 مؤلفة هوش هیجانی (خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه) و مهارت­های روانی وجود دارد (05/0 P<). بنابراین به­نظر می­رسد آموزش مهارت­های هوش هیجانی یکی از بخش­های مهم آمادگی روانی به­شمار می­رود که لازمة‌ دستیابی به اجرای بهینة ورزشی است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Emotional Intelligence Training on Mental Skills of Athlete Teenagers

نویسندگان [English]

 • Lila Riahi Farsani 1
 • Ahmad Farrokhi 2
 • Abolfazl Farahani 3
 • Parvaneh Shamsipour 4

چکیده [English]

The aim of the present research was to investigate the effect of emotional intelligence training on mental skills in athlete teenagers.  For this purpose, 80 volunteer students (40 boys and 40 girls, mean age of 15±0.53 years) were selected with simple random sampling method and divided into two experimental and control groups. Bradberry and Greaves emotional intelligence questionnaire was used to measure emotional intelligence and Ottawa Mental States Assessment Tool (OMSAT 3) to measure mental skills. Also, the questionnaires used in Iran were reliable and valid. The program of emotional intelligence skill training to teenager athletes lasted 10 sessions. Data were analyzed using consistency of variances, Kolmogorov Smirnov test and independent t test (the mean comparisons of the two groups based on the difference of scores between pretest and posttest) at P<0.05. Results showed a significant difference between posttest means in the two groups in four components of emotional intelligence (self-awareness, self-management, social awareness and relationship management) and mental skills (P˂0.05). Thus, it seems that the training of emotional intelligence skills is one of the important parts of mental preparation that is necessary to achieve optimum athletic performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional intelligence
 • Self-awareness
 • Self-management
 • social awareness
 • relationship management
 • Mental Skills
 • Teenager
 • athlete
1. ادیب راد، نسترن،(1383). "بررسی تاثیردوروش ایمن سازی درمقابل استرس(SIT) و آموزش هوش هیجانی (EIT)، درنشانگان استرس زنان شاغل درحرفه خدمات پرستاری و راههای مقابله با آن". رساله  دکتری، دانشکده روانشناسی ،دانشگاه تربیت معلم تهران.صص 89-78.
2. برادبری، تی.؛ گریوز، جی. (1384).  "هوشهیجانی: مهارتهاوآزمونها" . ترجمة مهدی گنجی، تهران : نشرساوالان.  صص: 162-153.
3. بشارت،محمدعلی. عباسی،غلامرضا. میرزاکمسفیدی،رضا. (1384)."تبیین موفقیت ورزش و روش های گروهی و فردی برحسب هوش هیجانی". فصلنامه المپیک ، سال سیزدهم ، پیاپی 4.صص: 96- 87 .
4. حسین علیان، محسن (1383). "مقایسه هوش هیجانی قهرمانان وورزشکاران رشته های گروهی و انفرادی با افراد ورزشکار". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.دانشکده علوم ورزشی. صص: 75 – 70.
5. خسرو جردی ،راضیه.(1383). "بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه سبزوار". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران. صص: 74-65.
6. ساسانی مقدم، شیوا. بحرالعلوم، حسن. (1387). "مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار". دانشگاه صنعتی شاهرود، پژوهش در علوم ورزش(1388). شماره 23،صص60-47.
7. ساسانی مقدم،شیوا. (1390). "ارتباط بین هوش هیجانی و مهارتهای روانی دانشجویان دختر ورزشکار". نشریه علوم حرکتی و ورزش. صص: 15-10.
8. عبدی، حسین .(1385). "بررسی ارتباط هوش هیجانی اعضای هیئت علمی با اثربخشی دانشکده های تربیت بدنی (دولتی) شهر تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران . صص: 71 – 66 .
9. عرفانی، آزاده. (1388). "رابطه هوش عاطفی با شاد کامی و مقایسه این متغییرها در ورزشکاران رشته های تیمی و انفرادی". همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی،تهران (2010).
10. غلامی، امین. (1388). "مقایسه هوش هیجانی بازیکنان فوتبال در پستهای مختلف بازی". هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی،تهران (2010).             
11.فلاح، مهری. فهیم دوین، حسن.(1388). "رابطه هوش عاطفی، خودشکوفایی در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار". هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی،تهران،(2010).  
12. کریمی، شیلر. (1388). "مقایسههوشهیجانیوروحیهرقابتوهمکاریورزشکارانتیمهایموفقوناموفقدراگونبوت". همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی،تهران (2010).
13. کلرک، رینا، روکس، رونیل. (1388). "هوش هیجانی برای کودکان و نوجوانان". ترجمه: علی کریمی، تهران، نشر رسانه تخصصی. صص: 11- 8.
14. گاتمن ،جان مردخای ،(1387). "فنون افزایش هوش هیجانی کودکان". ترجمه: مناخاطری .تهران، انتشارات رسا. صص : 38-24 .
15. میرغفوری، حبیب الله. آرامون، هاجر، شمس نژاد، هاشم.(1388). "اولویت بندی مولفه های هوش هیجانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد ورزشکاران". هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی،تهران(2010).
16. نادعلی، حسین. (1386). "تحلیل اکتشافی رابطه سبک های دلبستگی و هوش هیجانی". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران،دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی .صص: 38-25.
17. نامکا، لین. ( 1388). "آموزش هوش هیجانی به کودکان". ترجمه:نصرت الله یوسفی، تهران ،انتشارات تدبیر، صص :4-2.
18. نریمانی، محمد. رفیق ایمانی ، سودابه (1386) . "مقایسه روش های مقابله ای در بازیکنان
پست های مختلف فوتبال
" . کنگره بین المللی روان شناسی کاربردی در ورزش قهرمانی کمیته ملی المپیک . صص:136-131 .
19. واعظ موسوی ، سید محمدکاظم. (1379). "تعیین اعتبار و پایانی سه پرسشنامه آمادگی روانی اوتاوا(OMSAT)". پژوهش در علوم ورزش، شماره1. صص: 49 – 31 .
20.Ajayi,M.A(2007). "Effect of aSixweeken emotional intelligence program on the sport performance of Amatur athletes in Oyo   state of Nigeria". Department of human kinetics and Health Education university of Ibadan , Ibadan , Nigeria. (www.sirc.ca). PP:75-106.
21.Andrew m .lane (2009)."Emotional Intelligence and mood states associated with optimal  performance" . school of sport , Performing Arts and Leisure. 13 UK. (A.M. lane Z @ WLV.ac.uk) . PP:66-74.
22.Bar-on , R. parker .P.A. (2000) . "The handbook of emotional Intelligence: Theory Development , Assessment and Application at home , school and work Place" . SaraFranSico.12. PP:49-68.
23.Cherniss , C. (2000).  "Emotional Intelligence what is and why it Matters". Annual Meeting of society for Industrial and organizational Psychology New . Orland . LA , April 15 .
24.Ciarrochi , V. : (2002).  "Motional Intelligence Moderates the relationship between stress and Mental health". Journal of personality and individual differences . 32 . PP:197-209.
25.Constantine , M.G. (2001). "Theorical orientation , empathy, and multicultural counseling competence in school counselor trainees professional school counseling". Journal of counseling psychology 4,PP:342-348.
26.Crombi , David , Lombard , carl , Noakes , Tim (2009).  "Emotional intelligence scores peredict team sports science & coaching performance in a national cricket competition".4 ,number 2, June 2009 ,16. PP:209-224.
27.Durlak, J. A., & Wells, A. M. (1997). "Primary prevention mental health programs for children and adolescents: A meta-analytic".  Review  American Journal of Community Psychology, 25,PP: 115-152.
28.Eisenberg, N., Fabes, R. A., Guthrie, I. K., Reiser, M. (2000).  "Dispositional emotionality and regulation: Their role in predicting quality of social functioning". Journal of Personality and Social Psychology, 78, PP:136-157.
29.Golman , D. Boyatzis , R.E & Rhee , K(1999) . "Glustering competence in emotional intelligence insights from the emotional competence inventory". (ECI) From theubrld  wide web http : // www. eicono sortium .org .
30.Mayer, J.D., Caruso, D.R. and Salovey, P. (1999).  "Emotional intelligencemeets standards for traditional intelligence". Intelligence 27,PP:267-298.
31.Rapisarda,Brig Ann, (2002) . "The impact of emotional intelligence on work team cohsiveness and performance,internationaljornal of organization analysis".10(4), PP:363-379.
32.Saklofske , D.H , Austin , E.J, Galloway , I , David son , K . (2007) . "Individual difference correlates of health related behaviors : preliminary evidence for Links between emotional intelligence and coping".  Personality and individual Differences 42 (2007) 49.
33.UluTAS , Ilkay, Esra, Omeroglu..(2007)."The Effects of An Emotional intelligence education program on the emotional intelligence of Children". Social behavior and personality , 35 (10) , PP:1365-1372.