نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه

2 دانشیار دانشگاه ارومیه

چکیده

تصویرسازی حرکتی، توانایی تصویرسازی اجرای یک حرکت بدون انجام آن می‌باشد. مدت زمانی که یک حرکت به صورت ذهنی مرور می­شود، با زمان حقیقی عمل حرکتی همبستگی زیادی دارد. در این مطالعه تأثیر تغییر ارادی سرعت تصویرسازی بر مدت زمان اجرای حقیقی و یادگیری یک مهارت پیچیده و ناآشنا و نیز تفاوت تأثیر تصویرسازی زمان حقیقی و سریع تحقیق شد. 32 مرد داوطلب (سن= 07/2 ± 23/22 سال) در مراحل پیش­آزمون، دوره تمرینی، پس­آزمون و آزمون یادداری تحقیق شرکت کردند. تکلیف حرکتی، یک توالی از حرکات جدید برای آزمودنی­ها شامل حرکت هماهنگ اندام­های فوقانی و تحتانی به­همراه جابجایی بدن بود. شرکت­کنندگان توالی اجرا شده در مرحله پیش­آزمون را طی دوره تمرینی و در مدت زمان حقیقی، سریع­تر و آهسته­تر به صورت ذهنی مرور کردند. از تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)، t همبسته و t مستقل به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج نشان داد که مدت زمان عملکرد گروه تصویرسازی زمان حقیقی و سریع پس از دوره تمرینی کاهش یافته (05/0 p<) و در آزمون یادداری نسبت به پس­آزمون تغییر نکرده است (05/0 p>). هم­چنین تأثیر تصویرسازی زمان حقیقی و تصویرسازی سریع تفاوت  نداشت (05/0 p>). اختلاف معنی­داری در عملکرد متعاقب و یادداری گروه تصویرسازی آهسته و کنترل نیز یافت نشد (05/0 p>). پیشنهاد می­شود به منظور بهبود اجرا و یادگیری تکالیف جدید مدت زمان تصویرسازی حرکتی باید به مدت زمان اجرای جسمانی نزدیک بوده و در تغییر سرعت تصاویر ذهنی احتیاط شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Imagery Speed of a New Motor Task on Performance Duration

نویسندگان [English]

  • Ali Fathizadeh 1
  • Hasan Mohammadzadeh Jahatlo 2

چکیده [English]

 
Motor imagery is the ability to imagine performing a movement without any action. The time a movement is mentally rehearsed highly correlates with the actual time of motor action. In this study, the effect of voluntary changes in imagery speed on the duration of the actual performance and learning a complex unfamiliar skill, and also the difference between the effects of real-time and fast imagery were investigated. 32 male volunteers (mean age: 22.23±2.07 yr) participated in the pretest, imagery training period, posttest, and retention test. The motor task was a sequence of new skills involving coordinated movements of upper and lower extremities with body locomotion. During the training period and in the real time, they mentally rehearsed the sequence performed in the pretest faster and more slowly. Analysis of variance (ANOVA), dependent and independent t tests were used to analyze the data. The findings revealed that the actual duration of real-time and fast imagery group decreased after training period (p<0.05) and it did not change in the retention test compared with the posttest (p>0.05). However, there was no difference between the effect of real-time and fast imagery (p>0.05). Moreover, no significant differences were found in the subsequent performance and retention of control and slow imagery groups (p>0.05). It is suggested that the duration of motor imagery should be close to the duration of physical performance in order to promote the performance and learning new tasks and individuals should be cautious about changes in mental image speed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imagery Speed
  • Temporal Congruency
  • Mental Practice
  • Motor Performance
  • Retention Test