نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هوش هیجانی، توانایی درک و مدیریت هیجان­های خود و دیگران است و شامل استفادة هوشمندانه از هیجانات می­باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی هوش هیجانی در ورزشکاران نخبة زن و مرد رشته­های انفرادی و تیمی بود. 62 ورزشکار نخبة زن و 74 ورزشکار نخبة مرد از رشته­های مختلف ورزشی شامل رشته­های انفرادی و تیمی، به­عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسشنامة هوش هیجانی شانه توسط آزمودنی­ها، داده­های به­دست­آمده از طریق آزمون تحلیل واریانس دومتغیره و آزمون تی گروه­های مستقل و در سطح معناداری 05/0 تجزیه­وتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی ورزشکاران نخبة مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0 P>). همچنین هوش هیجانی ورزشکاران رشته­های تیمی و انفرادی اختلاف معناداری با یکدیگر نداشتند (05/0 P>). باتوجه به نتایج به­دست­آمده می­توان گفت که به همان اندازه که مردان ورزشکار به هوش هیجانی نیاز دارند، زنان ورزشکار نیز در عملکرد ورزشی و پیشرفت خود از هوش هیجانی سود می­برند. همچنین ورزشکاران رشته­های انفرادی و تیمی هر دو به اندازة‌ مشابهی به ارتقای هوش هیجانی نیاز دارند و از آن در رشتة ورزشی خود بهره می­برند. ازاین­رو پیشنهاد می­شود که تمریناتی به­منظور ارتقای هوش هیجانی ورزشکاران بدون در نظر گرفتن جنسیت و نوع رشتة ورزشی برای کلیة ورزشکاران برنامه­ریزی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Survey of Emotional Intelligence in Male and Female Elite Athletes in Individual and Team Sports

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ghafoori 1
  • Mehdi Shahbazi 2
  • Parisa Rastegar 1
  • Ehsan Fatehi 1

چکیده [English]

Emotional intelligence is the ability to understand and manage self-emotions and others' emotions and includes the intelligent use of emotions. This study aimed at investigating the emotional intelligence in male and female elite athletes in team and individual sport fields. The sample consisted of 62 female elite athletes and 74 male elite athletes selected from different individual and team sports. They filled out Schutte's emotional intelligence scale. The obtained data were analyzed by two-way analysis of variance and independent t test at significance level of 0.05. The results showed no significant difference in emotional intelligence between male and female elite athletes (P>0.05). Findings also revealed no significant difference in emotional intelligence between individual and team sports (P>0.05). The results showed that female athletes benefit from emotional intelligence in their sport performance and progress as much as male athletes and also both individual and team athletes need the same degree of improvement of emotional intelligence and use it in their sport, so it is suggested that special exercises should be planned regardless of gender or sport type to increase emotional intelligence of athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • elite athletes
  • Male and Female
  • Team Sports
  • Individual Sports
. آقایاری، سیروس. شریفی درآمدی، پرویز. (1385). "هوش هیجانی". انتشارات سپاهان، صص: 38 – 36.
2. اکبرزاده، نسرین. (1383). "هوش هیجانی". تهران. انتشارات فارابی، چاپ اول. صص : 59-52.
3. اکرامی، یلدا. (1380). "آیا می­دانید هوش هیجانی یا بهرة هوشی چیست؟ ". تهران، نشریة موفقیت، شمارة 38، صص: 29 – 26.
4. بشارت، محمدعلی. (1384). "بررسی تأثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی". مطالعات روانشناختی، 4 (2 و 3). صص: 38 – 25.
5. بشارت، محمدعلی. (1384). "تبیین موفقیت ورزشی در ورزش­های گروهی و فردی بر حسب هوش هیجانی". فصلنامة المپیک، شمارة 4. صص :96-89.
6. جوکار، بهرام. (1386). "نقش واسطه­ای تاب­آوری در رابطه بین هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی". فصلنامة روانشناسی معاصر، دورة دوم، شمارة 4. صص : 12-3.
7. ساسانی مقدم، شیوا. بحرالعلوم، حسن. (1388). "مقایسة هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه شاهرود". پژوهش در علوم ورزشی، شمارة 23، صص: 60 – 47.
8. سلطانی فرد، بهروز. (1387). "رابطة کمال­گرایی و هوش هیجانی ورزشکاران مرد شهرستان خرم­آباد". فصلنامة روانشناسی کاربردی، شمارة 4، صص : 635 – 626.
9. کشاورزی ارشدی، فرناز. امامی پور، سوزان. مظاهری، مریم. (1385). "تأثیر سبک­های تفکر و جنسیت بر هوش هیجانی". فصلنامة روانشناسی کاربردی، صص: 48 – 36.
10. گلمن، دانیل. (1995). "هوش هیجانی". ترجمة نسرین پارسا‌ (1380). تهران، انتشارات رشد.صص: 55-49.
11. لشگری، کبری. (1381). "تهیة آزمون هوش هیجانی و بررسی اعتبار و روایی و نرم­یابی آن روی دانشجویان دانشگاه­های شهر تهران". پایان­نامة کارشناسی­ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، انتشار نیافته.صص : 19-7.
12. مشهوری، مرضیه. (1380). "بررسی صفات شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تهران". پایان­نامة کارشناسی­ارشد دانشگاه تهران، انتشار نیافته. صص : 15-7.
13. ملایی، عین اله. (1390). "تفاوت جنسیتی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان". مجلة علمی دانشکدة پرستاری و مامایی بویة ‌گرگان، شماره 2، صص : 34 – 30.
14. هومن، حیدرعلی. (1380). "تأملی در هوش هیجانی". مجلة پژوهش در روانشناسی، شمارة 2، ویژة تابستان. صص : 90-78.
15. Carmeli, A. (2003). "The relationship between emotional intelligence and work attitudes, behavior and outcomes". Journal of Managerial Psychology. 18. PP:788-813.
16. Dawda, D. and Hart, S. D. (2000). "Assessing emotional intelligence: reliablity and validity of the Bar – On emotional quotient inventory (EQ-i) in university students". Personality and individual differences. 28: P:797812.
17. Khanzadeh, A. Marefat, H. Hejazi, B. Jafari Kandowan GR. (2006). "Relation of emotional intelligence andassertiveness with learners verbal particiation". Foreign language research journal. 38: PP:19-41.
18. Lane, R. D. and Schwartz, G. E. (1987). "Levels of emotional awareness: a cognitive – developmental theory and its application to psychopathology". American journal of psychiatry. 144:PP: 133-143.
19. Mayer, I. D. Caruso, DR. Salovey, P. (2000). "Emotional interlligence meets traditional standars for intelligence". Intelligence :7(4); PP:267-298.
20. Mayer, J. D. Geher, G. (1996). "Emotional intelligence and the identification of emotion". Intelligence. 22(2): PP: 89-113.
21. Mayer, J. D. and Salovey, P. (1997). "What is emotional intelligence? " In P. Slovey and J. D. Mayer (Eds.), emotional development and emotional intelligence: PP:3- 31.
22. Mayer, J. D. Dipaolo, M., and salovey, P. (1990). "Perceiveing affective content in ambiguous visual stimuli: acomponent of emotional intelligence". Journal of Personality Assessment, 54:PP: 772-781.
23. Mayer, J. D. (2001). "A field guid for emotional intelligence". In J. ciarrochi, J. P. Forgass, and J. D. Mayer (Eds.), emotional intelligence in everyday life: PP:3 - 24.
24. Plamer, B., Donaldson, C., and Stough, C. (2002). "Emotional intelligence and life satisfaction". Personality and Inividual Differences. 33: PP:1091-100.
25. Prati, L. M. Douglas, C., Ferris, G. R. Ammerter, A. P., and Buckley, M. R. (2003). "Emotional intelligence, leadership effectiveness and team outcomes". International Journal of Organisational Analysis, 11, PP:21-41.
26. Rogers P. Qualter, P. Phelps G, Gardner K. (2006). "Beliefin the paranormal, coping and emotional intelligence". Personality and individual differences. 41,PP: 1089-1105.
27. Saklofske DH, Austin EJ, Galloway J, Davidsonk (2007). "Individual differece correlates of health – related behaviours: preliminary evidence for links between emotional intelligence and coping". Personality and individual differences. 42(3), PP:491-502.
28. Salovey, P., Mayer, J. D. and Caruso, D. (2002). "The positive psychology of emotional intelligence". In C. R. Snyder, and S. L. Lopez (Eds.), handbook of positive psychology: PP:159-171.
29. Slaski, M., and Cartwright, S. (2002). "Health, performance and emotional intelligence: an exploratory study of retial mangers". Stress and health. 18: PP:63-68.
30. Tsaousis, I. and Nikolau, I. (2005). "Exploring the realtionship of emotional intelligence with phsyical and psychological health functioning". Stress and Health. 21: PP:77-86.
31. Torkfar, A. Abbariki, Z., Rostami, A. G. and Karamiyam, E. (2011). "Reviewing relationship between emotional intelligence and competitive anxiety in athlete students, in individual and group fields". World Applied Sciences Journal. 15 (1). PP:92-99.
32. Vaeyens, R. Malina R.M. Janssens, M. Van Renterghem B. Bourgois, J. Vrijens J. Philippaerts R. M. (2006). "A multidisciplinary selection model for youth soccer". The Ghent Youth Soccer Project. Br J Sports Med. 40: PP:928-934.