نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

کنترل پاسچر نقش مهمی در فعالیت­های روزانه و استقلال حرکتی افراد دارد. در سال­های اخیر توجه زیادی به جنبه­های هوشیارانة کنترل پاسچر مثل توجه و فرایندهای شناختی برای عملکرد بهینه تعادلی شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تفاوت­های مرتبط با سن در شرایط توجه درونی و بیرونی در کنترل پاسچر است. به این منظور جابه­جایی قدامی – خلفی، میانی – جانبی و سرعت حرکت مرکز فشار پاهای (COP) 22 مرد سالمند (میانگین = 95/59 و انحراف معیار = 12/2) و 22 مرد جوان (میانگین = 16/24 و انحراف معیار = 76/2)، که از میان دانشجویان و کارکنان دانشگاه شهید چمران به­صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شده بودند. طی سه کوشش 30 ثانیه­ای در شرایط توجه درونی و سه کوشش 30 ثانیه­ای در شرایط توجه بیرونی با استفاده از دستگاه فورس پلت فوم اندازه­گیری شد. بعد از بررسی نرمال بودن داده­ها به روش کلوموگروف اسمیرنوف و برابری واریانس­ها با استفاده از آزمون لون، داده­ها به روش تحلیل واریانس چندمتغیری، تحلیل واریانس یکطرفه در متن مانوا تحلیل شد. نتایج به­دست­آمده نشان داد هر دو گروه جوانان و سالمندان در شرایط توجه بیرونی ثبات پاسچر بیشتری نسبت به شرایط توجه درونی دارند. این نتایج از فرضیه­های عمل محدودشده و پردازش هشیار حمایت می­کند، همچنین در هر دو شرایط توجه بیرونی و توجه درونی، جوانان ثبات پاسچر بیشتری نسبت به سالمندان داشتند. به­نظر می­رسد عملکرد ضعیف­تر سالمندان نسبت به جوانان در هر دو شرایط توجه بیرونی و درونی ناشی از آثار افزایش سن بر سیستم­های حسی – حرکتی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Age and Attentional Focus Related Differences in Postural Control

نویسندگان [English]

  • Javad Parhizkar Kohneh Oghaz 1
  • Mehdi Zarghami 2
  • Ahmad Ghotbi Varzaneh 1
  • Amirhosein Ghorbani 1

چکیده [English]

Postural control has an important role in daily activities and motor independence. In recent years, conscious aspects of postural control such as attention and cognitive processes have received attention for balance optimization performance. Therefore, the present study designed to examine the age–related differences in postural control in the internal and external focus of attention. For this purpose, displacement of the anterior–posterior, middle–lateral and speed of center of pressure (cop), 22 elderly subjects (mean+SD=59.95±2.12 year) and 22 young men (mean+SD=24.16±2.76 year) who were selected from Shahid Chamran University students and staff purposefully and by availability were measured in three 30–second trials in the internal focus and three 30-second trials in external focus using force platform. After the normality of data had been tested with Kolmogorov-Smirnov test and the equality of variance had been tested using the Levene test, data were analyzed using multivariable variance analysis, one–way variance analysis and MANOVA. Results showed that postural stability of both groups in external focus was more than internal focus. These results supported limited action hypotheses and conscious processes. Also, in both conditions, young group had more postural stability than the elderly. It seems that the weaker performance of the elderly in both external and internal conditions was due to the effects of aging on sensorimotor systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internal attention
  • external attention
  • Aging
  • The Youth
  • Postural control
1. حناچی، پریچهر. کاویانی، گلاره. (1389). "تأثیر تمرینات مینی ترامپلین بر تعادل پویای زنان سالمند در شهر تهران". مجلة پزشکی هرمزگان، سال چهاردهم، شمارة دوم، صص: 155 – 148.
2. دیوید ال، گالاهو. جان سی، آزمون. (2006). "درک رشد حرکتی انسان در دوران مختلف زندگی". ترجمة رسول حمایت طلب، احمدرضا موحدی، علیرضا فارسی و جواد فولادیان، (1389). تهران، انتشارات علم و حرکت. ص : 423.
3. شاهرخی، حسین. موسوی، لیلا. نورسته، علی اصغر. (1388). "اثر زمان روز بر کنترل پاسچر ایستا و پویا در مردان و زنان ورزشکار". نشریة طب ورزشی، شمارة سوم، صص: 127 – 113.
4. گلین، س. رابرتس. (1382). "آموزش روانشناسی ورزشی". ترجمة سیدمحمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی، تهران، انتشارات رشد.ص : 184.
5. میرزایی، محمد. شمس قهفرخی، مهری. (1386). "جمعیت­شناسی سالمندان در ایران براساس سرشماری­های 1385-1335". مجلة سالمندی ایران، سال دوم، شمارة پنجم، صص: 331 – 326.
6. نوبهار، منیر. نجاتی، وحید. حسینی، سیدعلی. (1389). "مقایسه تغییرات وابسته به سن برعملکرد تعادلی در جوانان و سالمندان". مجلة سالمندی ایران، سال پنجم، شمارة پانزدهم، صص: 41 – 35.
7. وی، گریکوری پاینه . لاری دی، ایساکس. (2002). "رشد حرکتی انسان". ترجمة حسن خلجی، داریوش خلجی (1384). اراک، انتشارات دانشگاه اراک. ص : 716.
8. Belenkii, VE., Gurfinkel, VS. Paltsev, EI. (1967). "On elements of control of voluntary movements". Biofizica 12: PP:135-141.
9. Burton, A. W. and Davis, W.E. (1992). "Assessing balance in adapted physical education: fundamental concepts and applications". Adapted physical activity quarterly (APAQ). 9(1). PP:14-46.
10. Cluff, T., Gharib, T., Balasubramaniam, R. (2010). "Attentional influences on the performance of secondary physical tasks during posture control". Exp Brain Res. 203, PP:647-658.
11. Dehghani, R., Valaei, N. (2005). "Scorpion bite in Iran. Review of the literature". Feyz Kashan university of medical sciences and health services. 9: PP:66- 84, (Persian).
12. Ford, P.,Hodges, N. J. and Williams, A. M. (2005). "Onlin ateentional – focus manipulations in a soccer- dribbling task". Implications for the proceduralization of motor skills. Journal of motor behavior. 37, (5). PP: 386-394.
13. Horak, F.B. Shupert, CiL. And Mirka, A. (1989). "Components of postural dyscontrol in the elderly". A review. Neurobiology oj aging. 10, PP:727-738.
14. Hosseini, SS. Allahyari, MA. Rostamkhani, H. Jalili, M. (2001). "Comparison the effect of attention source on balance test performance in elderly subjects". Australian journal of basic and applied sciences. 5(7). PP:942-945.
15. Jacobs, J.V. and Horak, F. B. (2007). "Cortical control of postural responses". Journal of neural transmission, 4. PP:1339-1348.
16. Keegan HL. (1980). "Scorpion of medical importance". 1st ed. University press of mississippi. P:22.
17. Lajoie, Y., Teasdale, N. Bard, C. Fleury, M. (1996). "Upright standing and gait: are there changes in attentional requirements related to normal aging?" Exp Aging Res. 22: PP:185-198.
18. Masters, R.S.W. (1992). "Knowledge, knerves and know – how: the role of explicit versus implicit knowledge in the breakdown of a complex motor skill under pressure". British journal of psychology. 83(3). PP:343-358.
19. Maxwell, J.P. (2002). "External versus internal focus instructions: is the learner paying attention". IJASS. 2002 (2). PP:70-88.
20. Maxwell, J. Masters, R. and Eves. F. (2000). "From novice to no know – how: a longitudinal study of implicit motor learning". Journal of sports sciences. 18(2). PP:111-120.
21. Mojani, MA. (2007). "Dizziness in elderly". Journal Qazvin university of medical sciences. 11(2). PP:71-79 (Persian.)
22. Perkins – Ceccato, N. Passmore, S.R. and Lea, T.D. (2003). "Effects of focus of attention depend on golfers, skill". Journal of sports sciences. 21, PP: 593-600.
23. Shumway – Cook, A., Woollacott, M., Kerns, K.A., Baldwin, M. (1997) b. "The effects of two types cognitive tasks on postural stability in older adults with and without history of falls". Journals of gerontology, Biological sciences and Medical sciences. 52, PP:232-240.
24. Shumway – Cook, A., Woollacott, MH. (2000). "Attentional demands and postural control. The effect of sensory context". J Gerontrol series a Biol Sci Med Sci. 55.PP: M10-M16.
25. Teasdale, N., Simoneau, M. (2001). "Attentional dermands for postural control: the effects of aging and sensory reintegration". Gait and Posture 14: PP:203-210.
26. Vance, J., Wulf, G., Tollner, T., McNevin, N., and Mercer, J. (2004). "EMG activity as a function of the performer’s focus of attention". Journal of motor behavior, 36, PP: 450-459.
27. Vuillerme, N., Nafati, G. (2007). "How attentional focus on body sway affects postural control during quiet standing?" Psychol Res. 71(2): PP:192-200.
28. Vuillerme, N., Nougier, V. (2004)."Attentional demand for regulating postural sway: the effect of expertise in gymnastics". Brain Res Bull. 63: PP:161-165.
29. Woollacott, MH. Shumway – Cook, A. (2002). "Attention and the control of posture and gait: a review of and emerging area of research". Gait and Posture. 16: PP:1-14.
30. Wulf, G. (2007). "Attentional focus and motor learning: a reivew of 10 years of research". E – Journal bewegung und training. 1, PP: 4-14.
31. Wulf, G., Landers, M. Lewthwaite, R., and Tollner, T. (2009). "External focus instructions reduce postural instability in individuals with parkinson disease". Physical therapy. 89(2). PP: 162-168.
32. Wulf, G., McConnel, N., Gartner, M., and Schwarz, A. (2002). "Feedback and attentional focus: enhancing the learning of sport skills through external – focus feedback". Journal of motor behavior. 34, PP: 171-182.
33. Wulf, G., McNevin, N.H., Fucgs, T., Ritter, F., and Toole, T. (2002). "Attentional focus in complex motor skill learning". Research Quarterly Exercise and Sport. 71. PP: 229-239.
34. Wulf, G. Tollner, T., and Shea, C. (2007). "Attentional focus effects as a function of task difficulty". Research Quarterly for Exercise and Sport. 78 (3). PP: 257-264.