نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات)

2 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران

4 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی (واحد اسلامشهر)

چکیده

ممکن است که در سایة توجهات زیاد جامعه و رسانه­های گروهی به ورزشکاران ملی­پوش، خودشیفتگی آنها بیشتر از افراد عادی جامعه باشد. براساس همین احتمال در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی و میدانی است، میزان خودشیفتگی در بین دانشجویان ورزشکار نخبه، غیرنخبه و افراد غیرورزشکار مقایسه شده است. جامعة آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشکده­های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه­های تهران است که نمونة آماری مورد بررسی دربردارندة 105 نفر از سه گروه دانشجویان ورزشکار ملی­پوش و غیرملی­پوش رشته­های گروهی (فوتبال، والیبال و بسکتبال) و رشته­های انفرادی (کشتی، جودو و دو و میدانی) و دانشجویان غیرورزشکار (هر گروه 35 نفر) دانشگاه­های تهران بودند که به­صورت انتخاب در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از آزمون خودشیفتگی راسکین و تری و مقیاس شخصیتی آیسنک (EPQ) جمع­آوری و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی نیومن کولزتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین دانشجویان ورزشکار ملی­پوش با دانشجویان ورزشکار غیرملی­پوش و دانشجویان غیرورزشکار در مقیاس خودشیفتگی، روان­آزردگی­گرایی و روان­گسیختگی­گرایی تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0 P≤). ولی در بعد برون­گرایی دانشجویان ورزشکار ملی­پوش نسبت به دانشجویان ورزشکار غیرملی­پوش و دانشجویان غیرورزشکار نمره­های بیشتری به­دست آورده­اند (05/0 P≤).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Narcissism Levels between National and Regional Athlete Students and Non-Athlete Students

نویسندگان [English]

  • Hojat Hatami 1
  • Aliasghar Khodaverdi 2
  • Zahra Hatami 3
  • Maryam Karimi 4

چکیده [English]

 
It is possible that society and media attention to national athletes increase their narcissism. Based on this possibility, this study which was descriptive and field aimed at comparing narcissism between elite and non-elite athlete students and non-athlete students. The population consisted of students of physical education and sport sciences faculties of Tehran universities. 105 athlete students at national and regional levels from team sports (football, volleyball and basketball) (n=35) and individual sports (wrestling, Judo and track and field) (n=35) and non-athlete students (n=35) were selected by availability method as the sample of the study. Data were gathered by Narcissistic Personality Inventory (Raskin and Terry) and Eysenck personality questionnaire (EPQ) and analyzed by ANOVA and Newman-Keuls post hoc test. The results showed no significant difference between national athlete students and regional athlete students and non-athlete students in narcissism, nervousism and psychosism (P≤0.05). But national athletes gained higher scores in extroversion compared with regional athlete students and non-athlete students (P≤0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narcissism
  • extroversion
  • Nervousism
  • Psychosism
  • National Athlete
1. آهولا، اسو. هتفلید. (1376). "روان­شناسی ورزشی با رویکرد روانی – اجتماعی". ترجمة رضا فلاحی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی. صص : 38-5.
2. اصلانخانی، محمدعلی. شهیدی، شهریار. (1378). "تحقیق و بررسی و مقایسة منتخبی از
ویژگی­های روان­شناختی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه­های زیر پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی مستقر در تهران". مجلة حرکت، شمارة 3، سال اول، زمستان 78. صص : 25-18.
3. اهری هاشمی، جلال. (1375). "تعیین و مقایسة ویژگی­های شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار مراکز تربیت معلم پسرانه". پایان­نامة تحصیلی کارشناسی­ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.صص 52-12.
4. برد، آن ری. (1370). "روان­شناسی رفتار ورزشی". ترجمة حسن مرتضوی، تهران، انتشارات سازمان تربیت بدنی، چاپ اول. صص : 23-8.
5. برومند، اکبر. (1383). "هنجاریابی مقیاس خود دوستدرای راسکین و تری و اعتباریابی آن با مقیاس خوددوستداری میلن دو، دانشجویان دانشگاه اصفهان". پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد خوراسگان. صص : 45-37.
6. بیورک، جیمز. کال، مایکل. (1382). "روش­های کمی و کیفی تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی". ترجمة نصیر عریضی و همکاران. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی و سمت. صص : 96-87.
7. پایدار، علی. (1381). "مقایسة برخی از ویژگی­های شخصیتی (پرخاشگری، اعتماد به نفس، عزت نفس) ورزشکاران نخبه در کاراته و در رشتة کاتا و کومیته". پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. صص : 44-11.
8. پورافکاری، نصرت اله. (1376). "فرهنگ جامع روان­شناسی – روانپزشکی". تهران، انتشارات ارجمند. صص : 33-5.
9. پیمان، ابراهیم. (1376). "بررسی و مقایسة شخصیتی بازیکنان پست­های مختلف فوتبال باشگاه­های اصفهان". پایان­نامة تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. صص : 45-12.
10. حاتمی، حجت. (1387). "مقایسة ویژگی­های شخصیتی و توانایی­های ادراکی – حرکتی جودوکاران نخبة ایران". پایان­نامة کارشناسی­ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی. صص : 165-109.
11. حنجری، مسلم. (1376). "بررسی و مقایسة ویژگی­های شخصیتی و ساختار ارزشی دانشجویان دانشگاه­های تهران، علامه و امام حسین(ع)". پایان­نامة تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی. صص : 50- 43.
12. خلجی، حسن. (1367). "بررسی صفات شخصیتی ورزشکاران استقامتی در گروه­های سنی جوانان و بزرگسالان و مقایسة آن با گروه­های عادی". پایان­نامة تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. صص : 23-11.
13. دوان شولتز، سیدنی. الن شولتز. (1375). "نظریه­های شخصیت". ترجمة یحیی سیدمحمدی. تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن. صص : 45-30.
14. محمدی، اعظم. (1381). "نیمرخ روانی فوتبالیست­های زبده براساس پرسشنامة". پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. صص : 97-80.
15. میرصفیان، حمیدرضا. (1387). "مقایسة خوددوستداری و بازیکنان فوتبال سطوح مختلف در شهر اصفهان". مجلة علوم روان­نشاختی، دورة‌ هفتم، شماره 26، تابستان 1387. صص : 203-190.
16. Aamodt, M. G., Alezadner, C. J. and Kimbrough, W. W. (1982). "Personality characteristics of college non – athletes and baseball, football and team members". Perceptual and motor skills, 55. PP:327-330.
17. Auweele YV. Nys K, Rzewnicki, R. Mele V. Personality and athlete. In: singer R, Haussenblas HA, Janelle CM editiors, (2001). "Hand book of sport psychology". New York: John and Sons. PP:239-68.
18. Bakkloer, F. C. Whiting, H. T. (1990). "Sport psychology concepts and application". Journal of personality and social psychology.PP: 785-805.
19. Backmand H, Kaprio, J. Kujala, U. Sarna, S. (2001). "Personality and mood of former elite athletes – A descriptive study". Int J sports Med, 22: PP:215-21.
20. Bushman, B. J. and Baumeister, R. F. (1998). "The attend egotism, narcissm, self – steem and direct and displaced ag – self – love or self – hate lead to violence? "Journal of personality and social psychology, 75:PP: 219-229.
21. Butt. D. S. (1987). "Personality of the athlete". In Butt DS, editor. The psychology of sport New York. VNR, PP:95-105.
22. Cox, R.C. and Yoo. H. S. (2002). "Playing position and psychological skill in American football". Journal of Sport Behavior. 18, PP:183-194.
23. Dineen, R. (2003). "Personality characteristic differences of university student – athltetes and non – athletes (PhD dissertation) ". Eugene, OR: university of oregon.PP:8-15.
24. Elman, W. F. and Makelvie, S. J. M. (2003). "Narcissism in football players: sterotype or reality? " Journal of sport psychology. 49: PP:18-35.
25. Hernandez – Ardieta, IP. Lopez JC, Dolores, M. Ruiz, EJG (2002). "Personalidad, diferencias individuales Y ejecucion deportiva".In: Zafra, A. Ruiz, HJ. Garcia, GN. Coordenadores. Manual de psicologia del deporte. Murcia: DM, PP:105-123.
26. Jerson, D. S. (2000). "Self – love in organization: a model of how others perceive narcissistic". Toronto: academy of management conference.
27. Kaplan, S. N. and Sadouk (1998). "Sport and play in American life: a textbook in the sociology of sport". New YorK; saunders publishing company.PP:89-118.
28. Lernieux, P. Mckelvie, SJ. Stout, D. Self (2002). "Reported hostile aggression in contract athletes, no contact athletes and non – athletes. Athletic – insight". The on line journal of sport psychology (serical on internet (cited 2004 Nov. 25), 4 (about 12 P.). available from:www.athleticinsight.com/ vol141ss3/selfReportedAggression.htm
29. Morgan, P. W. and Johnson, J. K.WR. (1980). "Personality characteristics of successful and un successful". International Journal of Sport Psychology. 38,P: 49.
30. Morris, T. (2000). "Psychological characteristics and tatlent indentification in soccer". Sports Sci. 18: PP:715-26.
31. Mujek, Y. T. and Deivies, HP (1994). "Personality differences between athletes and nonathletes". Mat. 31. 10. Journal of sport behaviour. 22,PP: 145-157.
32. Nelson, M. B. (2003). "The stronger women get, here more men love football: sex and the American culture of sport". New York: Harcourt Brace and Co.
33. Raskin, R., Novacek, J. and Hogan, R. (1991a). "Narcissim, self – steem and defensive self – enhance". Journal of Personality. PP:59- 38.
34. Raskin, R., Novacek, J. and Hogan, R. (1991b). "Narcissim, self – steem management". Journal of personality and social psychology. 60.PP: 911-918.
35. Raskin, R. and Terry, H. (1988). "A principal components analysis of the Narcissistic personality inventory and further evidence of construct validity". Journal of personality and social psychology, 57. PP:890-902.
36. Rhodes, R. E. Couneya, K. S., Bobick, T.M. (2001). "Personality and exercise participation across the breast cancer experience". Psycho – Oncology, 10, PP:380-388.
37. Rhodwalt, B.M. and Morf, C. C. (1998). "On self arrandizement and anger: a temporal analysis of narcissm and failure". Journal of personality and social psychology, 74: PP:612-685.
38. Saint – Phard D. Van dorsten B, Marx Rg, York KA. (1999). "Self – perception in elite collegiate female gymnastics, cross – country runners kinetics runners and track – and – field athletes". Mayo Clin Pro; 74; PP:770-74.
39. Vealey RS, (1992). "Personality and sport: a comprehensive view". In: Horn TS, editor. Advances in sport psychology champaign: human kinetics. PP:25-59.
40. Wann, D. L. (1997). "Sport psychology". Upper saddle river, Neww Jersey: prentice Hall.PP:66-78.
41. Weinberg, RS. Gould D. (1995). "Foundations of sport and exercise psychology".first ed. Champaign: Human kinetics.PP:32-38.