نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیاردانشگاه شهیدبهشتی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مقایسه تاثیر تغییر برنامه حرکتی تعمیم یافته و  پارامتر با آرایش تصادفی و قالبی بر اکتساب، یادداری و انتقال سرویس تنیس روی میز انجام شد. بدین منظور 32 نفر آزمودنی به طور تصادفی در چهار گروه 8 نفری قرار گرفتند. در دو گروه نخست GMP و در دو گروه دیگر پارامتر بر اساس دو شیوه آرایش تمرین تصادفی و قالبی تغییر می کرد. پس از انجام پیش آزمون افراد هر گروه با توجه به نوع تمرین 300 کوشش تمرینی در هر سرویس و در مجموع 900 کوشش انجام دادند و سپس پس آزمون، آزمون یادداری و دو آزمون انتقال با اهداف متفاوت برگزار شد. داده ها با تحلیل واریانس دو عاملی و اندازه های تکراری در سطح معنی داری(05/0) تجزیه و تحلیل گردید و از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مشخص کردن تفاوت گروه ها استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که صرفنظر از نوع تغییر، آرایش تمرین تصادفی سبب عملکرد بهتری نسبت به شرایط تمرین قالبی می گردد و هنگامی که این نوع آرایش به همراه تغییر برنامه های حرکتی متفاوت باشد میزان اثربخشی آن بیشتر می شود. این برتری نه تنها هنگام اجرا در شرایط مشابه مشاهده می شود بلکه با انتقال به زمینه جدید نیز حفظ می گردد. به علاوه این اثرات نه تنها بر روی عملکرد تاثیر می گذارد بلکه سبب اجرای مهارت ها با کارایی بیشتر، صرف تلاش ذهنی و نیاز به توجه کمتر می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Random and Blocked Practice with an Emphasis on the Changes in GMP and Parameter on Acquisition, Retention and Transfer of Table Tennis

نویسندگان [English]

  • Alireza Farsi 1
  • Behrooz Abdoli 1
  • Mohammadreza Gasemian 2

چکیده [English]

 
The aim of this study was to compare the effects of random and blocked practices with respect to the changes in generalized motor program (GMP) and parameter on acquisition, retention and transfer of table tennis service. For this purpose, 32 subjects were randomly assigned to four groups (8 subjects each group). In the first two groups, GMP changed with blocked and random arrangements while in the last two groups, parameter changed with those arrangements. After pretest, participants completed 300 trials in each task (totally 900 trials) and then they participated in posttest, retention and two transfer tests with different aims. The data were analyzed by two-way ANOVA and ANOVA with repeated measures (P˂0.05) and Bonferroni post hoc test was used to mark the differences of the groups. The findings showed that despite the type of changes, the random practice caused better performance than blocked practice and these advantages of random practice in GMP changes were greater.  However, these effects not only were observed in the same situation but also were maintained in other contexts. In addition, these effects not only influenced performance but also caused the participants to perform the tasks with more efficiency, more cognitive effort and less attention.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • random practice
  • blocked practice
  • Parameter
  • Practice Arrangement
  • Contextual interference
 
1. عبدالشاهی، مریم و همکاران. (1385). "اثر تداخل زمینه­ای در یادگیری مهارت­ها با برنامه­ی حرکتی  تعمیم یافته یکسان و متفاوت". فصلنامه المپیک. سال چهاردهم. شماره1(33 پیاپی). صص: 17-7.
2. فارسی، علیرضا، فولادیان، جواد، سهرابی، مهدی. (1387) . "مقایسه اثر ترتیب ارائه تمرین جسمانی و تمرین ذهنی با آرایش قالبی و تصادفی بر عملکرد و یادگیری تکنیک‌های منتخب فوتبال (1390)". پژوهش در علوم ورزشی، 6(23)، صص : 32-23.
3. فولادیان، جواد، نمازی‌زاده، مهدی، شیخ، محمود، باقرزاده، فضل الله. (1385). "اثر تداخل زمینه ای(آرایش تمرین) بر یادگیری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتردر تکالیف تعقیبی". نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره دوازدهم صص: 153-135.
4. لطفی، غلامرضا و همکاران. (1385). "اثر تداخل زمینه ای بر اجرا و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال". نشریه علوم حرکتی و ورزش. سال چهاردهم. شماره 7. صص: 76-63.
5. مگیل، ریچارد ای. (1380). "یادگیری حرکتی مفاهیم و کاربردها". ترجمه واعظ موسوی، محمد کاظم. شجاعی، معصومه. انتشارات حنانه. صص: 296-269.
6. Batting, W. F., (1966). "Facilitaion and interference". In E.A. Bildeau (Ed), Acquisition of skill: PP:215 - 244.
7. Bortoli, L., & et al. (1992). "Effects of contexual interference on learning technical sport skills". Perceptual and motor skills, 75, PP:552-562.
8.Boyce, B.A., & Del Rey, P (1990)."Designing applied research in a naturalistic settingusing a contextual interference paradigm". Journal of Human Movement Studies, 18, PP:189-200
9. Brady, Frank. (1998). "A Theoretical and Empirical Review of the Contextual Interference Effect and the Learning of Motor Skills".QUEST, 50, PP:266-293.
10. Chein-Ho (Jonice) Lin. (2007). "Effect of task practice order on motor skill learning in adult with Parkinson Disease: A pilot study". Physical therapy, Volume 87, Number 9:87: PP: 1120-1131.
11.CHU-MIN LIAO, RICHARD S.W. MASTERS (2001). "Analogy learning: A means to implicit motor learning". Journal of Sports Sciences, 19, PP:307- 319.
12. Dick, Malcolm. B (2000). "Contextual interference and motor skill learning in Alzheimer's".Disease. Aging, Neurophysiology a cognition, Vol: 1, P: 273.
13. French, K. E. et al. (1990). "Effects of contexual interfrence on retention of three vollyball skills". Perceptual and motor skills, 71, PP: 227-245.
14. Goode, S., & Magill, R.A (1986)."Contextual interference effects in learning badmintonserves". Research Quarterly for Exercise and Sport, 57, PP:308-314.
15. Lee, T. D., Swinnen, S. P., & Serrien, D. J. (1994). "Cognitive effort and motor learning". Quest, 46, PP:328-344.
16. Magill, R.A., & Hall, K.G. (1990)." A review of the contextual interference effects in motor skill acquisition". Human Movement Science, 9, PP:241-289.
17. Schmidt, Richard A. & Lee, Timothy D. (1999). "Motor Control and Learning". Fifth Edition. Pub. Human Kinetics.PP:456-484.
18. Seemlier. D, Holowchak. M,(1997).  "Wining table tennis, skills, drill, and strategies". Human kinetics.PP:5-48.
19. Sekiya, H., Magill, R.A., & Anderson, D.I (1996)."The contextual interference effect in parameter modifications of the same generalized motor programs". Research Quarterly forExercise and Sport, 67, PP: 59-68.
20. Shea.C.H (2001)."Consistent and variable practice conditions: effects on relative and absolute timing". Journal of motor behavior. 33 (2), PP: 139-152.
21. Sherwood, D.E (1996)."The benefits of random variable practice for spatial accuracy anderror detection in a rapid aiming task". Research Quarterly for Exercise and Sport, 67, PP:35-43.-Shanon.
22. Simon, D., & Bjork, R. (2002)." Models of performance in learning multisegment movement task: consequences for acquisition, retention, and judgments of learning". Exp psychology applied, 8(4), PP: 222-232.
23. Tapper,(2003). ITTF level 1 coaching manual.
24. Vera J.G, Alvarez J.C, Medina MM. (2008). "Effects of different practice conditions on acquisition, retention, and transfer of soccer skills by 9-year-old schoolchildren". Percept Mot Skills; 106(2): PP: 447-460.
25. Young Hwang, & et al. (2004). "Experiencing greater contexual interfrence during practice impacts movement kinematics of Golf putt". Doctroal dissertation , Texas A & M University.P:5.
26. Zetou, Eleni, Giazitzi, Katerina , Mihalopoulou, Maria. (2007). "Contextual interference effects in learning basic volleyball skills". Department of Physical Education and Sport Science, Democritus University of Thrace, Greece. Percept Mot skills, 104(3 pt 1): PP: 995-1004.