نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

رسیدن به موفقیت برای همة ورزشکاران خوشایند و لذت بخش است، اما برخی افراد با قرار گرفتن در موقعیت های جدید، دچار اضطراب می شوند و ترس از آنچه در آینده به سراغشان می آید، مانند سدی در مقابل پیشرفت هایشان خواهد بود. ترس از شکست، موقعیتی است که استرس به همراه دارد و سازگاری با استرس، مهم ترین جزء در انتخاب مؤثر است. بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی روایی و پایایی پرسشنامة ارزیابی شکست در عملکرد بود. به این منظور 203 دانشجوی ورزشکار (93 زن و 110 مرد) با میانگین سنی 19 تا 23 سال و سابقة فعالیت ورزشی 4/4 ±70/7، پرسشنامة ارزیابی شکست در عملکرد را تکمیل کردند. از تحلیل عاملی تاییدی برای آزمون روایی سازة پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون همسانی درونی سؤالات هر عامل و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی بین عوامل استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی، پنج عامل ترس از کاهش عزت نفس خود (4 سؤال)، ترس از داشتن آینده ای نامعلوم (4 سؤال)، ترس از ناراحت شدن افراد مهم (5 سؤال)، ترس از تجربة شرم و خجالت (7 سؤال) و ترس از دست دادن علاقة افراد مهم (5 سؤال) را در پرسشنامة ارزیابی شکست در عملکرد تایید کرد. تحلیل همبستگی ها نشان داد که تمام این عوامل همبستگی قابل قبولی با ترس از شکست دارند. نتایج آزمون الفای کرونباخ نشان دهندة همسانی درونی قابل قبول سؤالات هر خرده مقیاس بود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To Determine the Validity and Reliability of Performance Failure Appraisal Inventory

نویسندگان [English]

  • Behrouz Abdoli 1
  • Nasour Ahmadi 2
  • Elham Azimzadeh 3
  • Javad Afshari 4

1 Shahid Beheshti University

2 Shahid Beheshti University

3 Shahid Beheshti University

4 University of Tehran

چکیده [English]

Success is satisfactory for any athlete. However, some athletes will face anxiety
in novel circumstances and fear of future will prevent them from improving. Fear
of failure is accompanied with stress and adaptation to stress is the most important
issue for an effective decision. The aim of this study was to examine validity and
reliability of performance failure appraisal inventory (PFAI). For this purpose,
203 athlete university students (93 women and 110 men who aged between 19 and
23 with the physical activity record 7.70±4.4) completed PFAI. Confirmatory
factor analysis was used to examine construct validity, Cronbach’s alpha
coefficient to examine internal consistency of the items of each factor, and Pearson
correlation coefficient to examine inter-factor reliability. Results of confirmatory
factor analysis confirmed five factors in PFAI: fear of devaluing one’s self-esteem
(4 items), fear of an uncertain future (4 items), fear of upsetting important
individuals (5 items), fear of experiencing shame and embarrassment (7 items) and
fear of losing important individuals’ interest (5 items). Correlation analysis
showed an acceptable correlation between all of these factors and fear of failure.
The results of Cronbach’s alpha coefficient showed acceptable internal consistency
of items of each subscale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport performance
  • reliability
  • Fear of Failure
  • Validity