نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر یک برنامة مداخلة تمرینی بر عملکردهای حرکتی مرتبط با افتادن در مردان سالمند بدون فعالیت بدنی منظم بود. برای این منظور از بین 130 سالمند شرکت کننده درآزمون غربالگری، 39 آزمودنی انتخاب و دردو گروه تمرین (20 نفر) و کنترل (19 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی های 60 تا 70 ساله ها در گروه آزمایش  68/73 در گروه کنترل 75/43 درصد بودند. همچنین آزمودنی های  71 سال و بالاتر در گروه آزمایش 31/26 و در گروه کنترل 25/56 درصد بود. گروه آزمایش در یک برنامة مداخلة تمرینی به مدت 10 هفته (هفته ای سه جلسة 90 دقیقه ای) شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از آزمون های 30 ثانیه نشستن روی صندلی، آزمون بنشین و برسان، تعادل ایستا (چشم باز و بسته)، بلند شو برو، 10 متر راه رفتن با و بدون مانع استفاده شد. این تحقیق از نوع نیمه تجربی بود و برای تجزیه و تحلیل اندازه های عملکرد حرکتی، از آزمون های کلوموگروف – اسمیرنوف و t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد پس از 10 هفته برنامة مداخلة تمرینی، میانگین نمرة پس آزمون گروه آزمایش درقدرت اندام تحتانی (37/27 تکرار)، انعطاف پذیری (28/29 سانتی متر)، تعادل ایستا با چشم باز (94/60) و چشم بسته (36/19 ثانیه)، چابکی و تعادل پویا (10/4 ثانیه)، سرعت 10 متر راه رفتن 35/3 ثانیه) و سرعت 10 متر راه رفتن با مانع (03/4 ثانیه) در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل، بهبود معنی داری یافت (05/0 P<). یافته های این پژوهش مؤید تأثیر اعمال مداخله های تمرینی به ویژه تمرین قدرتی بر بهبود عوامل حرکتی مرتبط با افتادن و پیشگیری احتمالی از افتادن ها در سالمندان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of a Training Intervention Program on Fall- Related Motor Performance in the Male Elderly without Regular Physical Activity

نویسندگان [English]

  • Daryoush Khajavi 1
  • Ahmad Farrokhi 2
  • Ali Akbar Jaberi Moghadam 2
  • Anushiravan Kazemnejad 3

1 University of Tehran

2 University of Tehran

3 Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The aim of this research was to examine the effect of a training intervention
program on fall-related motor performance in the male elderly with no regular
physical activities. For this purpose, 39 out of 130 participants in screen test were
selected and assigned to training group (n=20) and control group (n=19). Subjects
aged between 60 and 70 in experimental were 73.68% and in the control group
43.75% and subjects aged 71 and above were 26.31% in the experimental group
and 56.25% in the control group. Experimental group participated in a 10-week
intervention program (3 sessions per week and 90 minutes per session). Data were
collected with 30-s seat, sit and reach, one-leg standing (eyes open and closed), up
and go, 10-meter walk and 10-meter obstacle walk tests. In this semi-experimental
research, Kolmogorov-Smirnov and independent t test was used to analyse motor
performance measures. Results indicated a significant improve in mean scores of
lower extremity strength (27.37 rep), flexibility (29.28 cm), static balance with eyes
open (60.94 sec) and closed (19.36 sec), agility and dynamic balance (4.10 sec),
10-meter walk (3.35 sec) and 10-meter obstacle walk (4.03 sec) in the experimental
group after the 10-week training intervention program (P<0.05). The findings
confirmed the effect of training interventions (especially strength training) on
improving fall-related motor performance and preventing probable falls in the
elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fall
  • the elderly
  • Training Intervention
  • Motor Performance