نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه یزد

2 دانشیار دانشگاه الزهراء

3 استادیار دانشگاه سبزوار

4 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)

چکیده

یکی از روش­های آموزش مهارت استفاده از شیوة تداخل زمینه­ای است. هدف از اجرای تحقیق، مطالعة تداخل حاصل از شیوه­های تمرینی بر اکتساب، یادداری حرکتی تعمیم­یافته و پارامتر در مهارت­های بسکتبال با تأکید بر آزمون فرضیه­های تداخل زمینه­ای و نظریه­های یادگیری خودتنظیمی است. در تداخل قبل از اجرا آرایش تمرین توسط خود فرد (اثر خود تنظیمی) و در تداخل حین اجرا آرایش تمرین توسط مربی با هر فرد دیگر (اثر تداخل زمینه­ای) انجام می­گیرد. به همین منظور 120 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه یزد با میانگین سنی (21 – 19 سال) که تجربة یادگیری مهارت بسکتبال را نداشتند، به­صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به­صورت تصادفی در 10 گروه 12 نفری گمارده شدند. 5 گروه در قالب آزمایش اول یا برنامة حرکتی تعمیم­یافته (مهارت­های دریبل، پاس سینه، پرتاب آزاد) و 5 گروه در قالب آزمایش دوم یا پارامتر (پرتاب آزاد از فواصل مختلف) در گروه­های آرایش تمرین به شیوة قالبی، تصادفی، زنجیره­ای، خودتنظیمی و جفت­شده با خودتنظیمی تمرین کردند. به­منظور
جمع­آوری داده­ها از آزمون پرتاب و پاس «مجموعه آزمون بسکتبال ایفرد»، همچنین آزمون دریبل «مجموعه آزمون بسکتبال جانسون» استفاده شد. آزمودنی­ها پس از شرکت در پیش­آزمون، در مرحلة اکتساب به مدت 5 روز (5 جلسه) و هر جلسه 3 بلوک 15 کوششی را تمرین کردند. پس از 48 ساعت در آزمون یادداری با 15 کوشش شرکت کردند (5 کوشش از هر تکلیف) داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک عاملی، تحلیل واریانس عاملی با اندازه­های تکراری و آزمون­های تعقیبی LSD و دانکن تجزیه­وتحلیل شد. نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین روش­های مختلف تمرینی در مرحلة اکتساب و یادداری برنامة حرکتی تعمیم­یافته وجود دارد. یعنی اثر تداخل زمینه­ای در برنامة حرکتی تعمیم­یافته مشاهده شد (05/0 P<). همچنین تفاوت معناداری بین روش­های مختلف در گروه­های تمرینی در مرحلة اکتساب و یادداری پارامتر مشاهده شد (05/0 P<). به­عبارتی کنترل داشتن افراد بر طراحی تمرین اثر مثبتی بر یادگیری دارد. همچنین این یافته پیشنهاد می­کند در فرایند یادگیری تأثیرات تداخل قبل از اجرا نسبت به تأثیرات تداخل حین اجرا اهمیت خاصی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Two Types of Interference before Performance and during Performance on Learning of Generalized Motor Program and Parameter in Basketball Fundamental Skills

نویسندگان [English]

  • Roza Rahavi 1
  • Masoumeh Shojaei 2
  • Zahra Estiri 3
  • Hasan Naghizadeh 4

1 Yazd University

2 Alzahra University

3 Sabzevar University

4 Eslamic Azad University (Tehran Centre Branch)

چکیده [English]

Contextual interference is one of the instructional methods for several skills.
The aim of this research was to determine the effects of interference before
performance and interference during performance on the acquisition and retention
of generalized motor program and parameter in basketball skills with an emphasis
on the examination of contextual interference hypotheses and self-regulation
learning theories. In interference before performance, self-practice schedules is
generated (self-regulation effect) and interference during performance,
experimenter-imposed practice schedule is generated (contextual interference
effect). For this purpose, 120 students of Yazd University (age range 19-21 years
old) who had no prior experience in basketball skills volunteered to participate in
this study. Participants were randomly assigned to 10 groups (each 12 subjects); 5
groups practiced with generalized motor program (dribble, chest pass and free
throw skills) and 5 groups practiced with parameter (free throw from different
distances) in practice schedules (blocked, random, serial, self-regulated and yoked
to self-regulated). To collect data, throw and pass test (AAHPERD basketball test)
and dribble test (Johnson basketball test) were used. After the pretest, in the
acquisition phase, subjects took part in 5 training sessions including 45 trails per
session (15 trails each block) for 5 days. After 48 hours, they participated in
retention test with 15 trails (5 trials each task). The data were analyzed by one-way 
ANOVA, factor analysis of variance with repeated measures, LSD and Duncan
post hoc tests. Results showed a significant difference among practice schedules in
acquisition and retention phases of generalized motor program, that is, the effect of
contextual interference was observed in this program (p<0.05). Also, there was a
significant difference among the schedules in acquisition and retention phases of
parameter, that is, controlling the design of practice has a positive effect on
learning (p<0.05). Thus, the results suggested that during learning process, the
effect of interference before performance was more important than during
performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Regulation
  • Contextual interference
  • Generalized Motor Program
  • Parameter
  • Basketball Fundamental Skills