نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مطالعۀ منابع اصلی استرس حاد کشتی­گیران در قالب ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه منابع استرس حاد کشتی­گیران (SASWQ) بود. به این منظور پرسشنامه در گروه نمونه­ای با حجم 330 نفر از کشتی­گیران شهر تهران با میانگین سنی 56/21± 3/5 سال که بصورت تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شده بود اجرا شد. تحلیل داده­ها با نرم افزار 18 SPSS نشان داد که آلفای کرونباخ کل سولات این ابزار برابر با 909/0و ضریب آلفای درونی برای نیمه اول 870/0 و برای نیمه دوم پرسشنامه 831/0 است. روایی محتوایی پرسشنامه منابع استرس حاد از طریق تحلیل عاملی اکتشافی در روش تحلیل مؤلفه­های اصلی (PCA) با چرخش وریماکس، ارزش ویژه هر کدام از هشت عامل اصلی استرس حاد کشتی­گیران را که شامل: اجرای مهارت، ارزیابی، جو رقابتی، انجام اشتباه، انتظارات، فشار زمانی، آسیب، شرایط محیطی بود، بطور متوسط 43/2 نشان داد؛ و در شاخص­های تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار  ,LISREL96/0=GFI ،  92/0 = AGFI ،  93/0 = CFI، بدست آمد. یافته­های پژوهش نشان داد که پرسشنامه منابع استرس حاد کشتی(SASWQ) از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و می­تواند متغیر مورد نظر را در جامعه آماری مربوطه اندازه­گیری کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factor Structure, Validity and Reliability of Sources of Acute Stress among Wrestling Questionnaire (SASWQ)

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hosein Ghahramani 1
  • Alireza Farsi 2
  • Mohammad Ali Besharat 3
  • Behrouz Abdoli 2

1 Shahid Beheshti University

2 Shahid Beheshti University

3 University of Tehran

چکیده [English]

This study aimed at exploring the main sources of acute stress in wrestlers
regarding the structure and the assessment of reliability and validity of the sources
of acute stress in wrestlers questionnaire (SASWQ). For this purpose, this
questionnaire was distributed among a sample of 330 wrestlers (mean age
21.56+5.3) in Tehran who were selected by multistage random sampling method.
Analysis of data with SPSS software showed that the Cronbach's alpha for all items
of this questionnaire was 0.909 and alpha coefficient of the internal consistency for
the first and second section was 0.870 and 0.831 respectively. Content validity of
the questionnaire showed the equity of each of the 8 principle components of acute
stress in wrestlers including skill performance, evaluation, contest, error, prospect,
time pressure, injury and environment as 2.43 on average through exploratory
factor analysis in the principle component analysis (PCA) with Varimax rotation.
In confirmatory factor analysis with Lisrel software, GFI=0.96, AGFI=0.92 and
CFI=0.93 were obtained. The findings showed that SASWQ had acceptable
reliability and validity and could measure the mentioned variable in the mentioned
statistical population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acute stress
  • Factor Structure
  • reliability
  • Source of Stress
  • sport psychology
  • Validity