دوره 15 (1402)
دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه منابع استرس حاد کشتی گیران (SASWQ)

محمد حسین قهرمانی؛ علیرضا فارسی؛ محمد علی بشارت؛ بهروز عبدلی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 141-160

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.50454

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش مطالعۀ منابع اصلی استرس حاد کشتی­گیران در قالب ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه منابع استرس حاد کشتی­گیران (SASWQ) بود. به این منظور پرسشنامه در گروه نمونه­ای با حجم 330 نفر از کشتی­گیران شهر تهران با میانگین سنی 56/21± 3/5 سال که بصورت تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شده بود اجرا شد. تحلیل داده­ها با نرم افزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
بررسی اسنادهای علّی ورزشکاران نخبه و زیر نخبه ورزشکاران مرد ورزش‌های انفرادی (از دیدگاه ورزشکاران و مربیان)

امیر عباس قلی پور؛ مهدی شهبازی؛ فضل اله باقرزاده

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 161-182

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.50455

چکیده
  نظریه اسناد یکی از نظریه های پویای روانشناختی است که به تبیین و تشریح ادراک افراد از وقایع می پردازد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اسنادهای موفقیت و شکست ورزشکاران و مربیان بود. جامعه مورد مطالعه را، ورزشکاران و مربیان تیم های ملّی(نخبه) و ورزشکاران و مربیان تیم­های باشگاهی(زیر نخبه) در رشته­های شنا، بدمینتون، کاراته، تکواندو، تنیس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسۀ شادکامی زنان و مردان سالمند فعال و غیرفعال شهر تهران

منصوره مکبریان؛ ولی‌اله کاشانی؛ کبری کاشانی؛ سمیه نامدار طجری

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 183-194

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.50456

چکیده
  در این تحقیق تلاش شد تا اثر شرکت در فعالیت‌های بدنی بر میزان شادکامی زنان و مردان سالمند شهر تهران ارزیابی شود. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ افراد سالمند مناطق 22گانۀ شهر تهران بود که از این میان 400 نفر به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. برای تعیین فعال و غیرفعال بودن افراد سالمند از پرسشنامۀ فعالیت بدنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر یک دوره برنامۀ تمرین تعادلی تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه بر تعادل سالمندان

حسام ایرانمنش؛ الهه عرب عامری؛ احمد فرخی؛ حمیده ایرانمنش

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 195-215

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.50457

چکیده
  هدف تحقیق حاضر مقایسۀ تأثیرات سه شیوۀ تمرینی تکلیف منفرد، تکلیف دوگانه با اولویت ثابت و تکلیف دوگانه با اولویت متغیر بر تعادل افراد سالمند بود. شرکت‌کنندگان در این تحقیق 36 نفر از سالمندان بالای 65 سال واجد شرایط شهر کرمان بودند که بر  اساس نمرۀ پیش‌آزمون برگ به‌طور تصادفی به 3 گروه 12 نفری،  تقسیم شدند. گروه‌های تمرینی شامل گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسۀ اثربخشی روش‌های تدریس سنتی و تلفیقی تربیت بدنی بر یادگیری درس علوم تجربی و توسعۀ مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر پایۀ دوم مقطع راهنمایی

سید امیراحمد مظفری؛ لیلا صباغیان‌راد؛ حجت حاتمی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 217-230

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.50458

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسۀ اثربخشی روش‌های تدریس سنتی (متداول) و تلفیقی تربیت بدنی بر یادگیری درس علوم تجربی و توسعۀ مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر پایۀ دوم مقطع راهنمایی است. این پژوهش نیمه‌تجربی طی یک دورۀ 12 هفته‌ای در شهرستان اسلامشهر به انجام رسید. جامعۀ آماری تحقیق در بردارندۀ دانش‌آموزان پایۀ دوم راهنمایی بود که از بین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تفاوت‌های مرتبط با سن در کنترل قامت: بررسی نقش اطلاعات حسی

جواد پرهیزکار کهنه اوغاز؛ احمد قطبی ورزنه؛ امیرحسین قربانی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 231-243

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.50459

چکیده
  کنترل قامت نیازمند یکپارچگی اطلاعات حسی سیستم‌های بینایی، وستیبولار و حسی پیکری است، از طرفی تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که میزان مشارکت این سیستم‌های حسی در کنترل قامت با افزایش سن کاهش می‌یابد. ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تفاوت‌های مرتبط با سن و نقش اطلاعات حسی در کنترل قامت است. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات مقطعی- مقایسه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر خودگویی انگیزشی آشکار و نهان بر میزان درک فشار و عملکرد در فعالیت فزاینده تا حد واماندگی در کشتی‌گیران

محمدصادق افروزه؛ حسن محمدزاده جهتلو؛ مصطفی ادریسی کلور؛ علی افروزه

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 245-257

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.50460

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تأثیر خودگویی انگیزشی آشکار و نهان بر میزان درک فشار و عملکرد در فعالیت فزاینده تا حد واماندگی در کشتی‌گیران بود. جامعۀ آماری تحقیق کشتی‌گیران ارومیه بودند که پانزده کشتی‌گیر داوطلب انتخاب شدند. تحقیق در سه جلسه و در فاصلۀ یک هفته انجام گرفت. در جلسۀ اول بدون خودگویی و در جلسات دوم و سوم خودگویی نهان و آشکار ارائه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر پروتکل تمرینی شنا و دویدن بر عملکرد حرکتی، یادگیری، حافظۀ فضایی رت‌های پیر

خدیجه ایران‌دوست؛ مرتضی طاهری؛ عباس صادقی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 259-270

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.50461

چکیده
  اخیرا، تأثیرات تمرین بر سیستم عصبی، حافظۀ فضایی و عملکرد حرکتی در دوران پیری به‌طور جدی مورد توجه محققان قرار گرفته است. با افزایش سن برخی عملکردهای سیستم عصبی از جمله حافظۀ فضایی تضعیف می‌شود. بنابراین، تأثیر تمرین هوازی شنا و دویدن بر یادگیری، حافظۀ فضایی و عملکرد حرکتی در رت‌های پیر بررسی شد. روش تحقیق این مطالعه از نوع تجربی ...  بیشتر