نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

در این تحقیق تلاش شد تا اثر شرکت در فعالیت‌های بدنی بر میزان شادکامی زنان و مردان سالمند شهر تهران ارزیابی شود. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ افراد سالمند مناطق 22گانۀ شهر تهران بود که از این میان 400 نفر به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. برای تعیین فعال و غیرفعال بودن افراد سالمند از پرسشنامۀ فعالیت بدنی شارکی و برای تعیین میزان شادکامی این افراد از پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد (OHI) که روایی و پایایی آنها تأیید شد، استفاده شد. سن تمامی سالمندان شرکت‌کننده در این تحقیق بالای 60 سال بود و در عین حال هیچ یک از آنها دچار مشکلات روانی و جسمانی نبودند. پس از توزیع و سپس جمع‌آوری پرسشنامه و دسته‌بندی اطلاعات خام، به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss نسخۀ 13 استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) در سطح معناداری0071/0P ≤  نشان داد افراد فعال در تمامی خرده‌مقیاس‌های شادکامی از جمله رضایت از زندگی، خوشی، عزت نفس، کنترل، کارامدی، آرامش و به‌طور کلی شادکامی از افراد غیرفعال به‌طور معناداری نمره‌های بالاتری را کسب کردند. در‌حالی‌که اثر جنسیت و تعامل سطح فعالیت و جنسیت اثر معناداری بر شادکامی سالمندان نداشت. بنابراین می‌توان گفت یکی از عوامل مؤثر بر شادکامی افراد در دوران سالمندی روی آوردن به فعالیت بدنی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Happiness in Active and Inactive Old Men and Women in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Mokaberian 1
  • Valiollah Kashani 1
  • Kobra Kashani 2
  • Somayeh Namdar Tajari 1

1 Ph.D Student of University of Tehran(Kish International Campus)

2 M.SC Azad University of Garmsar

چکیده [English]

This study attempted to evaluate the effect of engagement with physical activity
on happiness of elderly men and women in Tehran city. The study population
included all the elderly in 22 regions of Tehran city and 400 subjects were selected
by multistage cluster sampling method as the sample of the study. To discriminate
active from inactive elderly subjects, Sharkey Physical Activity Questionnaire and
to determine the amount of their happiness, Oxford Happiness Inventory (OHI)
was used. The reliability and validity of the questionnaires were confirmed. All
participants were more than 60 years old and had no psychological and physical
disorders. After the questionnaires had been distributed and then collected and the
raw data had been classified, SPSS13 software was used to analyze the data. The
results of MANOVA at (P<0.0071) showed that active subjects significantly gained
higher scores in all the happiness subscales such as life satisfaction, joy, selfesteem,
control, efficiency, calmness and totally happiness than inactive subjects
while gender and interaction of gender and activity level did not have any
significant effect on happiness. Therefore, it can be stated that one of the factors
influencing happiness in the elderly is physical activity.