نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

کنترل قامت نیازمند یکپارچگی اطلاعات حسی سیستم‌های بینایی، وستیبولار و حسی پیکری است، از طرفی تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که میزان مشارکت این سیستم‌های حسی در کنترل قامت با افزایش سن کاهش می‌یابد. ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تفاوت‌های مرتبط با سن و نقش اطلاعات حسی در کنترل قامت است. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات مقطعی- مقایسه‌ای است و آزمودنی‌های آن را 22 مرد سالمند (31/2±54/59) و 25 فرد جوان (26/3±12/23) تشکیل می‌دهد. جابه‌جایی قدامی– خلفی، میانی– جانبی و سرعت جابه‌جایی مرکز فشار پاهای (COP) هر آزمودنی طی 3 کوشش 30 ثانیه‌ای در چهار شرایط مختلف حسی شامل با چشم باز روی سطح سخت، با چشم باز روی سطح نرم، با چشم بسته روی سطح سخت و با چشمان بسته روی سطح نرم با استفاده از دستگاه فورس پلت فورم اندازه‌گیری شد. بعد از بررسی نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برابری واریانس‌ها با آزمون لون، داده‌ها به روش تحلیل واریانس چندمتغیری و تحلیل واریانس یک‌راهه در متن مانوا تحلیل شد. تفاوت معناداری بین جوانان و سالمندان در همۀ شرایط مشاهده شد، همچنین حذف بینایی و اطلاعات حس عمقی کف پایی به افزایش نوسان در دو گروه منجر شد که این افزایش در سالمندان نسبت به جوانان بیشتر بود. نتایج بیانگر اهمیت اطلاعات بینایی و حس عمقی کف پا در کنترل قامت به‌ویژه در سالمندان است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Age-related Differences in Postural Control: Role of Sensory Information

نویسندگان [English]

  • Javad Parhizkar Kohneh Ovqaz
  • Ahmad Ghotbi Varzaneh
  • Amir Hossein Ghorbani

Master of Science of Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

Postural control requires the integration of sensory information in the visual,
vestibular, and senses the body systems. Also research has shown that the sensory
systems involved in postural control, decreased with increasing age. The aim of
this study was to investigate the effects of age and manipulation of sensory
information on the postural control. For this purpose, displacement of the anterior
- posterior, middle – lateral and speed center of pressure (COP) 22 elderly (59/54
± 2/31 year) and 25 young men (23/12±3/26 year) that selected based on target
and availability from Shahid Chamran University students and staff in four
different sensory conditions including 1) open eyes an hard surface 2) eyes open
on soft surface3) eyes closed on hard surface 4) eyes closed on soft surface during
three 30-second efforts with 5 min rest intervals between efforts evaluated. After
investigating the data normality with kolmogorov smirnov and equality of variance
using the leven test, data using multivariable variance analysis and one-way
variance analysis was analyzed. Significant differences was observed between
young and elderly groups in all conditions, also removes the visual and plantar
proprioceptive information lead to increased sway in the two groups that increase
was greater in the elderly than in young group. This results indicate the
importance of visual information and plantar proprioceptive in postural control,
especially in the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elderly
  • young
  • Postural control
  • open eye
  • closed eye
  • hard surface
  • soft surface