مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسه تواتر بازخورد خودکنترلی و آزمونگر کنترلی بر یادگیری یک مهارت پرتابی در کودکان مبتلا به فلج مغزی

مرتضی پورآذر؛ رسول حمایت طلب؛ الهه عرب عامری

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 271-292

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.51869

چکیده
  فلج مغزی اصطلاحی است که به طور رایج در خصوص شرایط دارای ویژگی اختلال حرکتی استفاده می شود و با آسیب مغزی غیر تدریجی در اوایل زندگی مرتبط است. هدف پژوهش حاضر مقایسه­ اثر تواتر بازخورد خودکنترلی و آزمونگرکنترلی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت پرتابی در کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک بود. از بین 1750 دانش­آموز مبتلا به فلج مغزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسه سطوح مختلف تداخل زمینه ای (مسدود، تصادفی و افزایشی) بر اکتساب، یادداری و انتقال خطای زمان حرکت و خطای نشانگر در تکلیف پیچیده ادارکی – حرکتی

محمود شیخ

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 293-308

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.51870

چکیده
  پژوهش حاضر به­منظور مقایسة اثر سطوح مختلف تداخل زمینه­ای (مسدود، تصادفی، افزایشی) بر اکتساب، یادداری و انتقال خطای زمان حرکت و خطای نشانگر در تکلیف پیچیده ادراکی – حرکتی صورت گرفت. به این منظور، 30 دانش­آموز دختر با دامنة سنی 11 تا 13 سال پس از انجام پیش­آزمون (3 دستة 12 کوششی)، براساس امتیازات به­دست­آمده در پیش­آزمون به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسۀ تسلط ربع‌های مغزی (شیوۀ تفکر) دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

سیده منیژه عربی؛ علی ثقه الاسلامی؛ جواد فولادیان

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 309-325

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.51871

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر مقایسۀ تسلط ربع‌های مغزی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار بود. به این منظور با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری تصادفی ساده 199 نفر (از دانشجویان دانشگاه‌های شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی تابستان 1391) به‌عنوان نمونۀ ورزشکار و 162 نفر به‌عنوان نمونۀ غیرورزشکار انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ سنجش تسلط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر استرس محدودیت حرکتی بر یادگیری و حافظۀ فضایی و نقش پیش-گیرندۀ فعالیت بدنی بر آن در موش های صحرایی نر

نفیسه افشاری؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ ناصر نقدی؛ رسول حمایت طلب

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 327-345

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.51872

چکیده
  افزایش استرس بر کارکردهای شناختی اثر منفی می­گذارد. ازاین‌رو شناسایی راهبردهای مناسب برای جلوگیری از کاهش عملکرد شناختی و حرکتی ضروری است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر استرس محدودیت حرکتی بر یادگیری و حافظه و نقش پیش­گیرندۀ فعالیت بدنی بر آنها بود. از میان رت­های نر آلبینو- ویستار انستیتو پاستور 32 رت به‌صورت تصادفی به چهار گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تمرینات پیلاتس بر بهبود عملکرد شناختی سالمندان مرد غیرفعال شهر کرمانشاه

مسلم رحمانی؛ علی حیرانی؛ هادی یدیتبار

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 347-363

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.51873

چکیده
  با افزایش سن تغییراتی در عملکرد شناختی نظیر پیش‌بینی و زمان واکنش در افراد رخ می­دهد. به‌نظر می­رسد فعالیت منظم فرد در طول عمر به تأخیر اجرای این عوامل بستگی دارد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس بر بهبود عملکرد شناختی سالمندان مرد غیرفعال شهر کرمانشاه بود. 40 مرد سالمند غیرفعال با میانگین سنی 54/6±15/72 سال، از مراکز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
به‌کارگیری توانایی‌های فردی در نظام ارزشی (مطالعۀ موردی: تربیت بدنی در اسلام)

علی اکبر جابری مقدم

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 365-383

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.51874

چکیده
  مقالۀ حاضر بر آن است تا به بررسی ابعاد و مؤلفه‌هایی از به‌کارگیری توانایی فردی در نظام ارزشی و نظریات معاصر با محوریت آیات و روایات مستدل در زمینۀ تربیت جسم و مهارت‌های بدنی در اسلام بپردازد. ازاین‌رو با عنایت به اینکه قراین و شواهد بسیاری دال بر نگاه سنجیده نسبت به جسم ورزیده و روان آرمیده در نظام ارزشی وجود دارد و مطالعات موردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تغییر در سرعت تصویرسازی یک توالی حرکتی خودکارشده و تأثیر آن بر عملکرد ورزشی

علی فتحی زاده؛ پرهام سیستانی؛ احمد ترک فر؛ حسن محمدزاده

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 385-396

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.51875

چکیده
  اجرای یک تکلیف حرکتی و تصویرسازی آن خصیصه­های موازی متعددی را نشان می­دهند. در این تحقیق، تأثیر تغییر ارادی سرعت تصاویر ذهنی یک توالی دشوار و پیچیده از تکنیک­های کاراته بر عملکرد حرکتی متعاقب ارزیابی شد. 24 داوطلب مرد (میانگین سنی: 27/5±58/24 سال) از کاراته­کاهایی که در انجام حرکات توالی خبره بودند، در پیش­آزمون شرکت کرده و سپس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر شاخص تودۀ بدن بر اجرای مهارت‌های بنیادی کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان

رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ فهیمه رجبی؛ منصوره جعفری

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 397-414

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.51876

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر، تعیین تأثیر سطوح مختلف شاخص تودۀ بدن (BMI) بر اجرای مهارت‌های بنیادی کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان بود. بدین منظور، مهارت‌های بنیادی کودکان بسیار لاغر (19 نفر)، دارای وزن نرمال (19 نفر)، و دچار اضافه وزن (19 نفر) که از نظر جنس و وضعیت اجتماعی – اقتصادی همتاسازی شده بودند، با استفاده از مجموعه آزمون‌های ارزیابی حرکت کودکان ...  بیشتر