تأثیر شاخص تودۀ بدن بر اجرای مهارت‌های بنیادی کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، رفتارحرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف از مطالعۀ حاضر، تعیین تأثیر سطوح مختلف شاخص تودۀ بدن (BMI) بر اجرای مهارت‌های بنیادی کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان بود. بدین منظور، مهارت‌های بنیادی کودکان بسیار لاغر (19 نفر)، دارای وزن نرمال (19 نفر)، و دچار اضافه وزن (19 نفر) که از نظر جنس و وضعیت اجتماعی – اقتصادی همتاسازی شده بودند، با استفاده از مجموعه آزمون‌های ارزیابی حرکت کودکان (M-ABC) سنجیده شد. از هشت آیتم آزمونM-ABC، دو گروه وزن نرمال و اضافه وزن، تنها در آیتم حفظ تعادل روی پای ترجیحی، و دو گروه وزن نرمال و بسیار لاغر، تنها در آیتم راه رفتن پاشنه بلند با یکدیگر تفاوت داشتند. اما، مهم این بود که میزان اختلال هماهنگی حرکتی کل که از مجموع نمره‌های استاندارد آیتم‌ها به‌دست می‌آید، در کودکان بسیار لاغر و دارای اضافه وزن، بیشتر از کودکان وزن نرمال بود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Body Mass Index on Fundamental Motor Skills in Six-Year-Old Children of Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Rokhsareh Badami 1
  • Maryam Nezakatalhosseini 2
  • Fahime Rajabi 3
  • Mansoore Jafari 3
1 Assistant Professor, Physical Education Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Khorasgan (Isfahan) Branch, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Physical Education Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 MSc. of Motor Behavior, Islamic Azad University, Khorasgan (Isfahan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The present study was designed to determine the effect of different levels of body mass index (BMI) on fundamental motor skills in 6-year-old children of Isfahan city. For this purpose, fundamental motor skills of 19 underweight children (grade 3 thinness) and 19 children with normal weight and 19 overweight children who were matched according to their gender and socioeconomic background were assessed using the Movement Assessment Battery for Children (M-ABC). Among 8 items of M-ABC, normal weight and overweight children differed on only one-leg balance with preferred leg and normal weight and underweight children differed on only walking heels raised item. However, the total motor impairment score which was calculated by the summation of the 8 item scores was higher in underweight and overweight children than their normal weight peers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental Skills
  • motor development
  • movement coordination
  • six-year-old
  • weight