نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

2 استادیار، رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

چکیده

با افزایش سن تغییراتی در عملکرد شناختی نظیر پیش‌بینی و زمان واکنش در افراد رخ می­دهد. به‌نظر می­رسد فعالیت منظم فرد در طول عمر به تأخیر اجرای این عوامل بستگی دارد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس بر بهبود عملکرد شناختی سالمندان مرد غیرفعال شهر کرمانشاه بود. 40 مرد سالمند غیرفعال با میانگین سنی 54/6±15/72 سال، از مراکز نگهداری سالمندان شهر کرمانشاه انتخاب، و به‌صورت کاملاً تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. در ادامه گروه آزمایش به مدت 8 هفته پروتکل تمرینی پیلاتس را اجرا کردند. هر دو گروه در پیش‌آزمون و پس‌آزمون عملکرد شناختی، شرکت داده شدند. داده­های پیش‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از t همبسته، و مقایسۀ پس‌آزمون­های دو گروه با استفاده از t مستقل تجزیه‌وتحلیل شد. یافته­ها نشان داد گروه تمرینی پیلاتس افزایش معناداری در عملکرد وضعیت شناختی و زمان واکنش در مرحلۀ پس‌آزمون نسبت به گروه کنترل داشت (P<0.05)، اما تفاوت معناداری بین دو گروه در عملکرد پیش‌بینی مشاهده نشد. الگوی یافته­های حاضر نشان می‌دهد که تمرینات پیلاتس می­تواند موجب بهبود عملکرد شناختی سالمندان شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Pilates Training on Improving the Cognitive Performance of Sedentary Elderly Men in Kermanshah City

نویسندگان [English]

  • Moslem Rahmani 1
  • Ali Heirani 2
  • Hadi Yaditabar 1

1 M.Sc. Student, Motor Behavior, Faculty of Physical Education, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran

2 Assistant Professor, Motor Behavior, Faculty of Physical Education, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Cognitive performance such as prediction and reaction time changes along with aging. It seems that regular lifetime physical activity depends on the delay of these factors. This study aimed at investigating the effect of Pilates training on the improvement of motor performance of sedentary elderly men in Kermanshah city. 40 sedentary elderly men (mean age 72.15 ± 6.54 years) were selected from the senior citizen centers in Kermanshah and were divided into two groups of experimental and control randomly. The experimental group performed Pilates protocol for 8 weeks. Both groups participated in the pretest and posttest of cognitive performance. The data obtained from the pretest and posttest were analyzed by paired samples t test and independent t test was used to compare the posttests of both groups. The results showed that Pilates group outperformed the control group significantly in their cognitive status and reaction time in the posttest (P˂0.05), but there was no significant difference in prediction between these two groups. The patterns of these results suggested that Pilates exercises could improve the elderly's cognitive performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive status
  • Elderly
  • pilates training
  • prediction
  • Reaction Time