مقایسۀ تسلط ربع‌های مغزی (شیوۀ تفکر) دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد،تربیت بدنی،دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه بیرجند، ایران

2 استادیار،رفتارحرکتی، دانشگاه بیرجند، ایران

3 استادیار، رفتارحرکتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسۀ تسلط ربع‌های مغزی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار بود. به این منظور با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری تصادفی ساده 199 نفر (از دانشجویان دانشگاه‌های شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی تابستان 1391) به‌عنوان نمونۀ ورزشکار و 162 نفر به‌عنوان نمونۀ غیرورزشکار انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ سنجش تسلط ربع‌های مغزی هرمن HBDI استفاده شد. نتایج نشان داد بین ربع مغزی A ورزشکاران با غیرورزشکاران و ربع مغزی B ورزشکاران و غیرورزشکاران تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P ). اولویت استفاده از ربع‌های مغزی چهارگانه در گروه ورزشکار و همچنین در گروه غیرورزشکار معنادار بود ) 05/0(P <، به‌طوری‌که اولویت استفاده از ربع‌های مغزی در هر دو گروه به‌ترتیب شامل C,D,A,B بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سمت راست مغز سهم بیشتری در چگونگی حل مسائل دارد، اما سمت چپ مغز نیز در حل مسائل مشارکت دارد که مشارکت این بخش مغز در ورزشکاران به‌صورت معناداری بیشتر از غیرورزشکاران بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Brain Quadrant Dominance (Style of Thinking) between Athletic and Non-Athletic Students

نویسندگان [English]

  • Manijheh Arabi 1
  • Ali Seghatoleslami 2
  • Javad Fooladian 3
1 M.Sc. of Physical Education, Physical Education Faculty, Birjand University, Birjand, Iran
2 Assistant Professor, Motor Behavior, Physical Education Faculty, Birjand University, Birjand, Iran
3 Assistant Professor, Motor Behavior, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to compare brain quadrant dominance between athletic and non-athletic students. For this purpose, 199 university students participating in Sport Olympiad Summer 1391 were selected as the athletic sample and 162 students as the non-athletic samples using simple random sampling method. The Hermann Brain Dominance Instrument (HBDI) was used for data collection. The results indicated a significant difference in A brain quadrant between the athletes and non-athletes and also in the B brain quadrant between athletes and non-athletes (P<0.05). The priorities of brain quadrants in both athletes and non-athletes were C, D, A, B respectively. The results showed that although the right section of the brain had more share in problem solving, the left side of the brain had this ability as well and the share of this side was significantly higher in athletic group than the non-athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • athlete
  • brain dominance
  • brain quadrants
  • non-athlete
  • style of thinking