نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رفتارحرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، ایران

4 دانشیار، رفتارحرکتی، دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

اجرای یک تکلیف حرکتی و تصویرسازی آن خصیصه­های موازی متعددی را نشان می­دهند. در این تحقیق، تأثیر تغییر ارادی سرعت تصاویر ذهنی یک توالی دشوار و پیچیده از تکنیک­های کاراته بر عملکرد حرکتی متعاقب ارزیابی شد. 24 داوطلب مرد (میانگین سنی: 27/5±58/24 سال) از کاراته­کاهایی که در انجام حرکات توالی خبره بودند، در پیش­آزمون شرکت کرده و سپس طی دورۀ تمرینی تکلیف حرکتی را در سه گروه زمان حقیقی، سریع و آهسته به‌ترتیب با سرعت طبیعی، سریع­تر و آهسته­تر تصویرسازی کردند. پس­آزمون نیز همانند پیش­آزمون انجام گرفت. به­منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها، از تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون­هایt  استفاده شد. نتایج مشخص کرد، تفاوت زمانی بین مدت تصویرسازی حرکتی و اجرای جسمانیِ گروه زمان حقیقی وجود نداشته (05/0P>) و درحالی‌که کاهش سرعت تصویرسازی گروه آهسته نسبت به اجرای عملی پیش­آزمون خودشان معنا­دار نبوده (05/0P>)، گروه سریع به تصاویر ذهنی خود در دورۀ تمرینی شتاب داده است (05/0P<). مقایسۀ پیش­آزمون و پس­آزمون توسط آزمون t­ ـ­همبسته نشان داد، کاراته­کاها پس از تصویرسازی زمان حقیقی و سریع، زمان عملکرد خود را بهبود داده (05/0P<) و تصویرسازی آهسته تأثیری بر اجرای پس­آزمون نداشته است (05/0P>). همچنین نتایج آزمون t ـ­مستقل نشان داد، اختلاف معناداری بین اثر تصویرسازی زمان حقیقی و سریع وجود نداشت (05/0P>). به‌نظر می­رسد، تصویرسازی با سرعت اعمال حقیقی و تصویرسازی سریع نسبت به تصویرسازی آهسته­ دارای مزیت در بهبود مدت زمان عملکرد هستند. می­توان نتیجه گرفت، سرعت تصاویر ذهنی در تصویرسازی حرکتی عامل مهمی است و پیشنهاد می­شود توسط ورزشکاران کنترل شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Change in Imagery Speed of an Automated Motor Sequence and Its Effect on Sport Performance

نویسندگان [English]

  • Ali Fathizadeh 1
  • Parham Sistani 2
  • Ahmad Torkfar 3
  • Hassan Mohammadzadeh 4

1 Ph.D. Candidate, Motor Behavior, Physical Education Faculty, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 M.Sc. of Sport Management, Islamic Azad University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

3 Assistant Professor, Sport Management, Islamic Azad University of Shiraz, Shiraz, Iran

4 Associate Professor, Motor Behavior, Literature Faculty, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

A motor task performance and imagery show several parallel characteristics. In this study, the effect of a voluntary speed change in mental images of a complex difficult sequence of karate techniques on subsequent motor performance was assessed. 24 male karate volunteers (mean age: 24.58±5.27 years) who were well skilled at performing the sequence movements participated in the pretest. During the training period, they imagined the motor task with normal, faster, or slower speeds in the real time, fast and slow groups respectively. The post-test was identical to the pretest. The data were analyzed by one-way variance analysis and t tests. The results showed no time difference between motor imagery duration and physical performance in real time group (P>0.05) while imagery speed decrease in slow group was not significant when compared with their own physical performance in the pretest (P>0.05). Fast group accelerated their mental imagery in the training period (P<0.05). The comparison between pretest and post-test by paired t test revealed that karate athletes improved the time of their performance after the real time and fast imagery (P<0.05). However, slow imagery had no effect on post-test performance (P>0.05). Also, independent t test results showed no significant difference between the effect of real time and the fast imagery (P>0.05). It seems that mental imagery in real speed of action and fast imagery had the advantage to improve the performance duration compared with the slower imagery. In conclusion, mental image speed is an important factor in motor imagery and it is suggested that it should be controlled by the athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • automated movements
  • elite athletes
  • mental chronometry
  • motor imagery
  • physical performance