نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسنده

دانشیار،گروه رفتار حرکتی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به­منظور مقایسة اثر سطوح مختلف تداخل زمینه­ای (مسدود، تصادفی، افزایشی) بر اکتساب، یادداری و انتقال خطای زمان حرکت و خطای نشانگر در تکلیف پیچیده ادراکی – حرکتی صورت گرفت. به این منظور، 30 دانش­آموز دختر با دامنة سنی 11 تا 13 سال پس از انجام پیش­آزمون (3 دستة 12 کوششی)، براساس امتیازات به­دست­آمده در پیش­آزمون به 3 گروه همسان (مسدود، تصادفی و افزایشی) تقسیم شدند. هر گروه متناسب با نوع گروه تمرینی خود، تکالیف هدایت و کلیک با موس را انجام دادند. شرکت­کنندگان 4 روز پس از پیش­آزمون، 288 کوشش را در مرحلة اکتساب (18 دستة 12 کوششی) انجام دادند و پس از 24 ساعت در آزمون­های یادداری و انتقال (3 دستة 12 کوششی) شرکت کردند. پس از مراحل مختلف آزمایش، مقدار خطای زمان حرکت (MTE)، خطای نشانگر (CU) با تحلیل واریانس عاملی مرکب 4 × 3 به­طور مجزا برای هریک از مراحل اکتساب، یادداری و انتقال محاسبه و با آزمون تعقیبی توکی تجزیه­وتحلیل شد. نتایج تفاوت معناداری را در خطای زمان حرکت بین مراحل اکتساب با ضریب اطمینان 99 درصد نشان داد (00/0 = P)، اما در خطای نشانگر تفاوت معناداری مشاهده نشد (013/0 = P). همچنین تفاوت معناداری بین سه گروه در اکتساب، یادداری و انتقال مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Effect of Various Levels of Contextual Interference (Blocked, Random and Increasing) on Acquisition, Retention and Transfer of Movement Time Error and Cursor Error in Complex Motor – Perceptual Task

نویسنده [English]

  • Mahmoud Sheikh

Associate Professor, Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

This research was performed to compare the effect of various levels of contextual interference (blocked, random and increasing practice schedules) on acquisition, retention and transfer of movement time error and cursor error in a complex motor – perceptual task. For this purpose, 30 female students (age range of 11 – 13 years) participated in a pretest (3 parts of 12 trials) and based on their pretest scores, they were divided into 3 homogeneous groups: blocked, random and increasing. The participants performed the guidance and click by mouse tasks in accordance with their groups. 4 days after the pretest, the participants performed 288 trials (12 trials in 18 parts) in the acquisition phase and after 24 hours, they participated in retention and transfer phases (12 trials in 3 parts). Movement time error (MTE) and cursor error (CU) were analyzed separately for acquisition, retention and transfer phases by analysis of variance 3×4 and Tukey post hoc test. The result showed a significant difference (P=0.00) in the movement time error between the acquisition phases with confidence level of 99%, but there was no significant difference (P=0.29) in the cursor error. Also, there was no significant difference among the three groups in the acquisition, retention and transfer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • complex task
  • Contextual interference
  • cursor error
  • motor-perceptual task
  • movement time error