دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 415-547