نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 استاد، روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

4 استادیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

یکی از عوامل مهم اثرگذار بر اجرای موفق در رقابت­های ورزشی، چگونگی کنار آمدن با استرس است. به همین منظور هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر شیوه­های مختلف کنار آمدن با استرس ورزشی بر منابع استرس حاد و کورتیزول بزاقی کشتی­گیران بود. با توجه به معیارها و متغیرهای این تحقیق از بین 270 کشتی‌گیر فعال در سطح کشوری، 30 نفر با توجه به نقطۀ برش پرسشنامۀ سبک­های مقابله با استرس در دو گروه رویارویی و اجتنابی در این تحقیق شرکت کردند. از شرکت‌کننده­ها خواسته شد پرسشنامۀ منابع استرس حاد کشتی را تکمیل کرده و در مرحلۀ جمع‌آوری بزاق برای اندازه­گیری سطح کورتیزول بزاقی شرکت کنند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که مقادیر منابع استرس حاد در بین کشتی­گیران رویارویی نسبت به گروه اجتنابی به‌صورت معنا­داری بیشتر است (001/0=P). همچنین سطح کورتیزول بزاقی گروه اجتنابی نسبت به گروه مقابل به شکل معنا­داری پایین‌تر بود (012/0=P). با استناد به نتایج این تحقیق می­توان گفت که شیوه‌های مختلف کنار آمدن با استرس بر میزان ادراک استرس از منابع استرس حاد و سطح کورتیزول بزاقی کشتی­گیران تأثیر می‌گذارد. از نتایج این تحقیق می­توان در آموزش شیوه­های مختلف کنار آمدن با استرس ورزشی به کشتی­­گیران برای کاهش فشار روانی رقابت­ها استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Sport Stress Coping Styles on Sources of Acute Stress and Salivary Cortisol in Wrestlers

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hosein Ghahramani 1
  • Mohamad Ali Besharat 2
  • Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini 3
  • Ali Akbarnejad 4

1 Ph.D. Student of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Mashhad Ferdowsi University, Mashhad, Iran

2 Professor of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran

3 Associate Professor of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Mashhad Ferdowsi University, Mashhad, Iran

4 Assistant Professor of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Coping style is one of the substantial factors influencing sport achievements in
sport competitions. The main aim of the present study was to examine the effect of
sport stress coping styles on sources of acute stress and salivary cortisol in
wrestlers. With regard to the criteria and variables of this study, 30 out of 270
active national wrestlers participated according to the cut-off point of coping styles
questionnaire in two approach and avoidant coping groups. The participants were
asked to complete Sources of wrestling acute stress questionnaire and to collect the
saliva to measure salivary cortisol levels. Multivariate analysis of variance results
indicated that sources of acute stress were significantly higher in approach coping
wrestlers than avoidant coping group (P=0.001). Also, salivary cortisol level was
significantly lower in avoidant coping group than the approach coping group
(P=0.012). According to the results, different stress coping styles influenced
perceived stress of acute stress and salivary cortisol levels in wrestlers. The
findings of this study can be used in instruction of different sport stress coping
styles in wrestlers in order to reduce their mental pressure in the competitions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acute stress
  • coping
  • Salivary cortisol
  • Source of Stress
  • wrestlers
بشارت، محمدعلی. ( 1386). "بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس سبک‌های مقابله با استرس ورزشی". فصلنامۀ المپیک، سال پانزدهم- شمارۀ 3 (پیاپی39) پاییز. صص: 66-50.
2.  بشارت، محمدعلی. (1383). "تأثیر سبک مقابله با استرس بر موفقیت ورزشی". نشریۀ حرکت. شمارۀ 24. صص: 100-87.
3.  بشارت، محمدعلی. (1388ب). "ساخت و هنجاریابی پرسشنامۀ چندبعدی اضطراب رقابتی". گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران. صص: 81-50
4.  بشارت، محمدعلی. سیده اسماﺀ، حسینی. (1389). "کمال‌گرایی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران". المپیک، سال پانزدهم-شمارۀ 4. (پیاپی40). زمستان. صص: 48-31.
5. خدایاری فرد، محمد و پرند، اکرم. (1386). "استرس و روش­های مقابله با آن". تهران. انتشارات دانشگاه تهران. صص: 49-31.
6. رمضانی‌نژاد، رحیم. پناهی، مهریه. ریحانی، محمد. (1390). "مقایسۀ روش‌های مقابله با استرس در ورزشکاران رشته­های انفرادی تیم­های ملی ایران". فصلنامۀ المپیک. سال نوزدهم- شمارۀ 3(پیاپی 55). صص: 72-58.
7. قهرمانی، محمدحسین. فارسی، علیرضا. بشارت، محمدعلی. عبدلی، بهرروز. (1393). "ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامۀ منابع استرس حاد کشتی". نشریۀ رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی. 6 (2). صص: 160-141.
8. واعظ موسوی، سید محمدکاظم. مسیبی، فتح‌الله. (1387). "روانشناسی ورزشی". انتشارات سمت تهران. صص: 164-185.
9. Aldred, S. Rohalu, M. Edwards, K and Burns, V. (2009). "Healthy older adults". J Aging Phys Act. 17(8): PP: 77-88.
10. Andrew, J. Noblet, Sandra. Gifford, M. (2002). "The Sources of Stress Experienced by Professional Australian Footballers". Journal of Applied Sport Psychology. 14(6): PP: 1–13.
11. Anshel, M, H. (2001). "A model for coping with stressful event in sport: Theory, application, and future". International Journal of sport psychology. 26(7): PP: 131- 146.
12. Anshel, M, H. (1990). "Toward validation of model for coping with acute stress in sport". International Journal of Sport Psychology. 21(12): PP: 58-83.
13. Anshel, M, H. Williams, L, R, T and Williams, S, M. (2000). "Coping style following acute stress in competitive sport". The Journal of Social Psychology. 140(7): PP: 751-773.
14. Anshel, M, H. Williams, L. R. T and Hodge, K, P. (1997). "Cross –cultural and gender differences on coping style in sport". International Journal of sport psychology. 28(6): PP: 141- 156.
15. Auerback, S, M. (1992). "Temporal factors in stress and coping: intervention implications. In B. N. Carpenter". (Ed.), Personal coping: theory, research, and application. 18(1): PP: 133-147.
16. Compas, B, E. (1987). "Coping with stress during childhood and adolescence". Psychological Bulliten. 101(2): PP: 393-403.
17. Daniel, Gold. Robert, C. Eklund and Susan, A, Jackson. (1993). "strategies used by U.S. Olympic wrestlers". Research quarterly for Exercise and Sport. 64(5): PP: 73- 83.
18. Endler, N. S and J, D, A, Parker. (1990). "Multidimensional assessment of coping: a critical evaluation". Journal of Personality and Social Psychology. 58(6): PP: 844-854.
19. Filaire, E. Sagnol, M. Ferrand, C. (2001). "Psychophysiological stress in judo athletes during competitions". J Sports Med Phys Fitness. 41(3): PP: 263-68.
20. Gan, Q. (2005). "Personal and situational predictors of athlete’s use of coping strategies as function of gender and skill level, the on-line by Proguest. Directions". Journal of sport psychology. 32(2): PP: 32-43.
21. Gaudreau, P. and Blondin, J.P. (2004). "Difference ant athletes cope differently during a sport competition: Ac1uster analysis of coping". Personality and individual differences. 36(7): PP: 1865-1877.
22. Giaccobi, F. (2004). "The source of stress and coping responses of skilled and moderately skilled golfers". Journal of applied sport psychology. (16): PP: 166-182.
23. Gould, D. T, Horn. j, spreema. (1983). "Sources of stress in junior elite wrestling". Journal of Sport Psychology. 5(4): PP: 159-171.
24. Gleeson, M. (2007). "Immune function in sport and exercise". Journal of applied physiology. 103(6): PP: 693-699.
25. Jennifer,W. Miller, Tait, Spridle. (1993). "Sources of stress, stress reaction and coping strategies used by elite female golfers". M.P.E., University of British Columbia.; Requirements for the Degree master of education. (14): PP: 137-189.
26. Kristiansen, E. G, C, Roberts. F, E, Abrahamsen. (2008). "Achievement involvement and stress coping in elite wrestling". Scand j Med Sic Sports. 18(4): PP: 526-538.
27. Krohne, H. W. (1993). "Vigilance and cognitive avoidance as concepts in coping research". In H. W. Krohne (Ed.). Attention and avoidance. 16(5): PP: 19-50.
28. Krohne, H. W and C. Hindel. (1988). "Trait anxiety, state anxiety, and coping behavior as predictors of athletic performance". Anxiety Research. 1(3): PP: 225-234.
29. Lazarus, R. S and S. Folkman. (1984). "Stress, appraisal, and coping". New York: Springer. PP: 236-263.
30. Nicholas, A. R. Holt, N. L. Polman, R. C. James, D. W. (2006). "Stress & coping among international adolescent golfer". Journal of applied sport psychology. 17(7): PP: 333-340.
31. Nico, W, Vanyperen. (1995). "Interpersonal stress, performance elevate, and parental support: A longitudinal study among highly skilled young soccer players". Journal of sport psychologist. 9(6): pp: 225-241.
32. Pensgaard, A, M and Roberts, G, C. (2003). "Achievement goal orientation and the use of coping strategies among winter Olympians". Psychology of sport and exercise. 4(5): PP: 101-116.
33. Rattanask, Santitadakul. (2004). "Stress in professional football players". Clinical psychology .17(3): pp: 423-631.
34. Roth, S and L, J, Cohen. (1986). "Approach, avoidance, and coping with stress". American Psychologist. 41(4): pp: 13-819.
35. Sarafino, E, P. (1994). "Health psychology: bio psychosocial interactions" (2nd ed.). New York: Wiley. PP:391-429.
36. Shaukat, Ali. (2008). "Correlation between pre and post blood lactate and PH". Gomal J Med Scl. January-June. 9(1): PP: 35-41.
37. Stojanovich, L. (2010). “Stress and autoimmunity. Autoimmunity reviews. 9(2): pp: 271-276,
38. Tracy, L. Heller and Gordon, A., Bloom, Graham, I., Neil. (2005). "Stress in NCAA Division I Women Ice Hockey Players". Journal of Applied Sport Psychology. 7(3): PP. 123-139
39. Webster, Marketon, J, I and Glaser, R. (2008). "Stress hormones and immune function". Cellular immunology. 252(6): PP: 16-26.