به‌کارگیری توانایی‌های فردی در نظام ارزشی (مطالعۀ موردی: تربیت بدنی در اسلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه رفتارحرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مقالۀ حاضر بر آن است تا به بررسی ابعاد و مؤلفه‌هایی از به‌کارگیری توانایی فردی در نظام ارزشی و نظریات معاصر با محوریت آیات و روایات مستدل در زمینۀ تربیت جسم و مهارت‌های بدنی در اسلام بپردازد. ازاین‌رو با عنایت به اینکه قراین و شواهد بسیاری دال بر نگاه سنجیده نسبت به جسم ورزیده و روان آرمیده در نظام ارزشی وجود دارد و مطالعات موردی فراوانی برای آن قابل استناد است، در این مقوله ضمن بررسی بسیار اجمالی به گذشته به‌صورت اخص به دین مبین اسلام، به رویکرد‌ها و مطالعات تطبیقی همراه با روایات مستند و سخنان صاحب‌نظران معاصر پرداخته شده است که از موارد مهم، به مقولۀ بهداشت روان و جسم و ویژگی‌های به‌کارگیری توانایی‌های فردی و توانایی‌های عملی فرد مانند مقاوم بودن، روحیۀ متعالی، چابکی (تحرک و مهارت)، اضطراب‌گریزی، دوراندیشی، موقعیت‌شناسی و حریف‌شناسی اشاره شده است. در ضمن در تبیین شواهد نظام ارزشی به نمونه‌های عینی و تاریخی در نص صریح آیات و روایات پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Handling Individual Abilities in Religious System (Case Study: Physical Education in Islam)

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Jaberi Moghadam
Assistant Professor, Motor Behaviour, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed to consider the dimensions and parameters of handling individual abilities in religious system and contemporary theories based on Quran and Hadith related to body training and physical skills in Islam. As there are a large amount of evidence related to the fit body and relaxed mind, many case studies can be observed accordingly. Besides a brief review of the history of Islam, comparative approaches and studies as well as the viewpoints of Islam and other contemporary religious scholars were examined in this study. Among the issues discussed in this study, some items gained more attention: mental and physical health, dimensions of handling individual and practical abilities such as resistance, high morality, agility (activity and skill), stress fighting, prospect, analyzing the situation, and identifying the competitors. In addition, to explain the evidence of religious system, historical and real facts in Quran and Hadith were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitor Identification
  • High Morality
  • Individual Abilities
  • Physical Education in Islam
  • Religious System