نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

اخیرا، تأثیرات تمرین بر سیستم عصبی، حافظۀ فضایی و عملکرد حرکتی در دوران پیری به‌طور جدی مورد توجه محققان قرار گرفته است. با افزایش سن برخی عملکردهای سیستم عصبی از جمله حافظۀ فضایی تضعیف می‌شود. بنابراین، تأثیر تمرین هوازی شنا و دویدن بر یادگیری، حافظۀ فضایی و عملکرد حرکتی در رت‌های پیر بررسی شد. روش تحقیق این مطالعه از نوع تجربی (آزمایشگاهی) است. 30 رت (18 ماهه) به‌طور تصادفی به سه گروه آزمایشی 1 (دویدن روی نوارگردان)، آزمایشی 2 (شنا در ماز آبی) و کنترل تقسیم شدند. دستگاه رت تردمیل برای تمرین آزمودنی‌ها، دستگاه ماز آبی موریس به‌منظور استفادۀ پروتکل تمرینی و بررسی حافظه و یادگیری و دستگاه جعبه باز برای بررسی عملکرد حرکتی آزمودنی‌ها به‌کار گرفته شد. از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ‌‌برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. مقادیر بر حسب میانگین ± خطای استاندارد (M .Mean ± S.E) گزارش شده است. نتایج نشان داد در آزمون حافظۀ فضایی (زمان رسیدن به هدف و مسافت طی‌شده برای رسیدن به هدف) گروه آزمایشی اول (شنا) به‌طور ‌معناداری نسبت به گروه کنترل و گروه آزمایشی 2 (دویدن) بهتر عمل کردند (001/0 P=) و گروه تردمیل در آزمون حافظۀ فضایی (زمان رسیدن به هدف) نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری داشتند (04/0 P=). در مورد آزمون عملکرد حرکتی (آزمون جعبه باز) در پارامتر کل مسافت طی‌شده، گروه آزمایشی 1 و گروه آزمایشی 2 به نسبت گروه کنترل برتری ‌معناداری داشتند (به‌ترتیب )001/0) , (P=002/0  .( P=در پارامتر میانگین سرعت طی‌شده در آزمون جعبه باز، گروه آزمایشی 1 و گروه آزمایشی 2 به نسبت گروه کنترل برتری ‌معناداری داشتند (به‌ترتیب )001/0), (P= 003/0 (P=. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تمرین هوازی به‌ویژه شنا، اثر مثبت بر تثبیت حافظه، یادداری و عملکرد حرکتی دارد، بدین نحو که تمرین احتمالاً مسیرهای پاداش را در سیستم عصبی حیوان تقویت می‌کند که این عامل می‌تواند دلیلی بر تقویت حافظه و یادگیری در سیستم عصبی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Exercise (Swimming and Running) on Motor Function, learning and Spatial Memory in Elder Male Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • Khadije Irandoust
  • Morteza Taheri
  • Abbas Sadeghi

Assistant professor of International Imam Khomini University

چکیده [English]

In recent years, the effects of exercise on nervous system, spatial memory and
motor function in the senescence period have received the attention of researchers.
As the age increases, some functions of nervous system such as spatial memory are
weakened. Thus, the effect of aerobic exercises including swimming and running
on learning, spatial memory and motor function was investigated in old rats. The
study was experimental. 30 rats (18 months old) were randomly divided into
three groups: experimental 1 (running on a treadmill), experimental 2 (swimming
in the water maze) and control. Rat treadmill was used for subjects' exercise,
Morris water maze device was used to apply exercise protocol and to examine their
memory and learning and open field device was used to examine subjects' motor
function. One-way analysis of variance was used to analyze the data. The results
were reported as mean + SD and suggested that in spatial memory test (time to
reach the target and the covered distance to reach the target), Experimental 1
group (swimming) significantly outperformed control and experimental 2 (running)
groups (P=0.001). Treadmill group had a better performance in spatial memory
test (time to reach the target) than control group (P=0.04). In motor function test
(open field test), experimental 1 and 2 groups were significantly superior to the
control group in the total distance covered (P=0.001, P=0.002 respectively). In the
mean speed covered in the open field test, Experimental 1 and 2 groups were
significantly superior to the control group (P=0.001, P=0.003 respectively). The
results showed that aerobic exercise especially swimming had a positive effect on
memory consolidation, retention and motor function, that is, exercise probably
improves reward paths in the nervous system of the rats and this factor can be a
reason for memory consolidation and learning in the nervous system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exercise
  • Motor Function
  • rat
  • Running
  • Spatial memory
  • swimming