نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسۀ اثربخشی روش‌های تدریس سنتی (متداول) و تلفیقی تربیت بدنی بر یادگیری درس علوم تجربی و توسعۀ مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر پایۀ دوم مقطع راهنمایی است. این پژوهش نیمه‌تجربی طی یک دورۀ 12 هفته‌ای در شهرستان اسلامشهر به انجام رسید. جامعۀ آماری تحقیق در بردارندۀ دانش‌آموزان پایۀ دوم راهنمایی بود که از بین 79 دانش‌آموز داوطلب از این جامعه، 52 نفر از آنها به کمک آزمون بهرۀ هوشی انتخاب شدند و به‌صورت هدفدار در دو گروه (گروه تدریس سنتی26n= و گروه تدریس تلفیقی 26 n=) قرار گرفتند. در طول این دورۀ 3 ماهه، در گروه سنتی، دروس تربیت بدنی و علوم، به شیوۀ رایج (مجزا از هم) تدریس شدند، درحالی‌که در گروه تلفیقی، درس علوم با برنامه‌های درس تربیت بدنی تلفیق و تدریس شد. داده‌های پژوهش با بهره‌گیری از آزمون‌های آماری ویل کاکسون، یومن ویتنی و t تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که در سطح 05/0>α تفاوت معناداری بین میزان یادگیری درس علوم تجربی در دو گروه سنتی و تلفیقی وجود دارد؛ همچنین نتایج آزمون t نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمره‌های رفتارهای تکانشی آزمودنی‌ها در روش تلفیقی نسبت به روش سنتی در سطح 01/0> α وجود دارد؛ به نحوی که میانگین این نمره‌ها در روش تلفیقی نسبت به روش سنتی کاهش معناداری داشته است. همچنین نتایج مؤید آن است که تفاوت معناداری بین میانگین نمره‌های رفتارهای اجتماعی مطلوب آزمودنی‌ها در روش تلفیقی نسبت به روش سنتی در سطح 01/0>  α وجود دارد. به‌عبارت دیگر میانگین نمره‌های دانش‌آموزان حاضر در روش تدریس تلفیقی افزایش معنا‌داری نسبت به روش سنتی داشته است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study about Effectiveness of two Different Teaching Methods of Traditional and Integrated of Physical Education on Learning Biology and Development of Social Skills of Male Junior High Students

نویسندگان [English]

  • Seyyed Amir Ahmad Mozaffari 1
  • Leila Sabaghiyanrad 2
  • Hojat Hatami 3

1 Professor Islamic Azad University, science and research branch, Tehran, Iran,

2 Assistant Professor Islamic Azad University, science and research branch

3 Ph.D Student, science & research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The major aim of this study was to compare the effectiveness of two teaching
methods of traditional (common) and integrated for physical education on learning
biology and developing social skills in male junior students. This study was semiexperimental
which was conducted in Islamshahr city for 12 weeks. The statistical
population consisted of 79 volunteer junior students who studied the second grade
and 52 students were selected by an IQ test and were assigned to two groups of
traditional (n=26) and integrated (n=26) purposively. During these three months,
physical education and biology were taught by the common method (separately)
for the traditional group while biology was integrated with physical education and
taught for the integrated group. The data were analyzed using Wilcoxon test, U
Mann Whitney test and t test. The results revealed a significant difference in
learning biology between traditional and integrated groups at α<0.05. The t test
results revealed a significant difference in the mean scores of impulsive behaviors
between traditional and integrated groups at α<0.01, that is, the mean scores
significantly decreased in the integrated method compared to the traditional
method. Also, there was a significant difference in the mean scores of suitable
social behaviors of subjects between integrated and traditional groups (α<0.001).
In other words, mean scores of the students in the integrated group significantly
increased compared to the traditional group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Teaching
  • learning
  • Social Skills
  • Teaching method
  • Traditional Teaching