نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

نظریه اسناد یکی از نظریه های پویای روانشناختی است که به تبیین و تشریح ادراک افراد از وقایع می پردازد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اسنادهای موفقیت و شکست ورزشکاران و مربیان بود. جامعه مورد مطالعه را، ورزشکاران و مربیان تیم های ملّی(نخبه) و ورزشکاران و مربیان تیم­های باشگاهی(زیر نخبه) در رشته­های شنا، بدمینتون، کاراته، تکواندو، تنیس روی میز و کشتی تشکیل دادند؛ از این میان تعداد120نفر ورزشکار مرد و 12نفر مربی به روش نمونه­گیری در دسترس و به صورت مرحله­ای انتخاب شدند؛ که با استفاده از پرسشنامه­ی سبک­های اسنادی(ASQ) اطلاعات مورد نیاز جمع­آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها بوسیله آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و در سطح معنی داری (P<0/05) صورت پذیرفت. یافته­های تحقیق نشان­داد که ورزشکاران نخبه، دارای اسنادهای ناپایدارتر واختصاصی­تر در مواجه با شرایط شکست از خود بیان کردند و درمقابل ورزشکاران زیرنخبه، اسنادهای پایدارتر و کلی­تر، در موقعیت های شکست را بیان نمودند(P0/0001). همچنین مربیانِ ورزشکاران نخبه در بُعد موفقیت، اسنادی پایدارتر و اختصاصی­تر از مربیان ورزشکاران زیرنخبه بیان کردند(P0/0001). نتیجه اینکه اسنادهای علّی ورزشکاران(نخبه و زیر نخبه) و مربیانِ ورزشکاران(نخبه و زیر نخبه)برتری را به نفع ورزشکاران و مربیان نخبه بیان نمود چرا که ورزشکاران نخبه بیشتر علل موفقیت را درونی، پایدار و کلی بیان نموده اند؛ همچنین ورزشکاران و مربیان اسنادهای متفاوتی در شرایط یکسان از خود بیان کردند. پیشنهاد می­شود که مربیان، ورزشکاران خود را بر تلاش بیشتر و بروز تمام توانایی­ها در مسابقات تشویق و ترغیب نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying of Causal Attributions of Elite and Sub – Elite Male Athletes in Individual Sports(from the Perspective of Athletes and Coaches)

نویسندگان [English]

  • Amir Abbas Gholipoor 1
  • Mehdi Shahbazi 2
  • Fazlollah Bagherzadeh 3

1 M.Sc.University of Tehran

2 Ph.D.University of Tehran

3 Ph.D.University of Tehran

چکیده [English]

Attribution theory is one of the psychological dynamic theories that explains
and describes people's perception of facts. Therefore, the aim of this research was
to study success and failure attributions in athletes and coaches. The population of
this study consisted of athletes and coaches of national teams (elite) and club
teams (sub–elite) in swimming, badminton, karate, taekwondo, table tennis and
wrestling. 120 male players and 12 coaches were selected through multistage
convenience sampling method. Then, data were collected by attribution styles
questionnaire (ASQ). The data were analyzed by multivariate ANOVA at P˂0.05.
The findings showed that elite athletes expressed more unstable and specific
attributions in failure conditions. In contrast, sub–elite athletes expressed more
stable and general attributions in failure conditions (P≤0.0001). As well, the
coaches of elite athletes expressed more stable and specific attributions than the
coaches of sub–elite athletes in success dimension (P≤0.0001). The results showed
that the casual attribution of athletes (elite and sub-elite) and their coaches (elite
and sub-elite) expressed elite athletes and coaches' privilege as elite athletes
expressed that most of the reasons for their success were internal, stable and
general. Also, athletes and coaches stated different attributions in the same
situation. It is recommended that coaches encourage their athletes to attempt more
to express all of their competencies in the competitions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • athletes
  • Attribution Styles
  • coaches
  • Failure
  • Individual Sports
  • Success