نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف تحقیق حاضر مقایسۀ تأثیرات سه شیوۀ تمرینی تکلیف منفرد، تکلیف دوگانه با اولویت ثابت و تکلیف دوگانه با اولویت متغیر بر تعادل افراد سالمند بود. شرکت‌کنندگان در این تحقیق 36 نفر از سالمندان بالای 65 سال واجد شرایط شهر کرمان بودند که بر  اساس نمرۀ پیش‌آزمون برگ به‌طور تصادفی به 3 گروه 12 نفری،  تقسیم شدند. گروه‌های تمرینی شامل گروه تمرین تکلیف منفرد، گروه تمرین تکلیف دوگانه با اولویت ثابت و گروه تمرین تکلیف دوگانه با اولویت متغیر بود. گروه تجربی تمرینات را به مدت 4 هفته و هفته‌ای 3 جلسه انجام دادند که مدت زمان هر جلسۀ تمرینی 45 دقیقه بود. از تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنادار 05/0≥p برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین گروه‌های تمرینی تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه با اولویت ثابت و همچنین تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه با اولویت متغیر تفاوت معناداری وجود دارد (به‌ترتیب 008/0 P = و 000/0 P =)، ولی بین گروه‌های تمرینی تکلیف دوگانه با اولویت ثابت و متغیر تفاوت معناداری مشاهده نشد (149/0=P). در مورد آزمون TUG در شرایط تکلیف دوگانه مشخص شد که بین گروه‌های تمرینی تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه با اولویت ثابت، تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه با اولویت متغیر و گروه‌های تکلیف دوگانه با اولویت ثابت و متغیر تفاوت معناداری مشاهده شد (به‌ترتیب 035/0 P=  و 033/0 P = و 000/0 P =). به‌طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که تمرینات تعادلی تکلیف منفرد و دوگانه موجب بهبود عملکرد تعادلی در بین افراد سالمند شد، ولی افرادی که به روش تکلیف دوگانه تمرین کردند، در هر دو شرایط تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه عملکرد بهتری داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Single Task and Dual Task Balance Training on the Balance of Older Adults

نویسندگان [English]

  • Hesam Iranmanesh 1
  • Elahe Arab Ameri 2
  • Ahmad Farrokhi 2
  • Hamideh Iranmanesh 3

1 M.Sc.University of Tehran

2 Ph.D.University of Tehran

3 M.Sc.Shahid Bahonar university of Kerman

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effects of three types of balance
training: single task, dual task under fixed priority instructional set (Fp) and dual
task under a variable priority instructional set (Vp) on the balance of the elderly.
The participants were 36 elderly over 65 years old from Kerman province who
were randomly divided into three groups (each 12 subjects) based on Burg pretest
scores. The groups included single task, dual task under fixed priority and dual
task under variable priority. Experimental groups received 45 minutes of training
session, 3 sessions a week for 4 weeks. For data analysis, ANCOVA and
Bonferroni post hoc test were used at (P≤0.05). The results showed that a
significant difference between single task and dual task under fixed priority groups
and also between single task and dual task under variable priority (P=0.008 and
P=0.000 respectively). There was no significant difference between dual task under
fixed priority and variable priority groups (P=0.149). In addition, the results in
Tug test under dual task condition showed a significant difference between single
task and dual task under fixed priority groups and also between single task and
dual task under variable priority groups and also between dual task under fixed
and variable priority groups (P=0.035, P=0.033, P=0.000 respectively). The
results showed that single and dual task balance training improved balance
performance in the elderly but those who had training under dual task
outperformed under single and dual task conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aging
  • balance
  • Dual Task
  • Fixed Priority
  • Single Task
  • Variable Priority