نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه یادگیری حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شواهد بسیاری از مطالعات انسانی و حیوانی وجود دارد، مبنی بر اینکه ورزش تأثیرات سودمندی بر سیستم عصبی مرکزی و شناخت دارد. ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر فعالیت ورزشی مقاومتی بر حافظه و سازوکارهای احتمالی این اثر، یعنی عوامل نوروتروفیکی دانشجویان کم‌تحرک بود. بدین منظور 30 دانشجوی کم‌تحرک (میانگین سنی 6/1±8/23 سال)، به‌صورت تصادفی به دو گروه مقاومتی و کنترل تقسیم شدند، و بعد از نمونه‌گیری خونی و آزمون حافظه، تمرینات خود را براساس پروتکل تمرین مقاومتی، به مدت پنج هفته ادامه دادند. در پایان، آزمون حافظه و نمونه‌گیری خونی، به‌منظور حذف آثار موقت تمرین، حداقل 48 ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرین به‌عمل آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل کوواریانس و ضریب همبستگی پیرسون، در سطح معناداری 05/0> P استفاده شد. نتایج نشان داد تمرین به پیشرفت معنادار نمرۀ حافظه منجر شد (05/0>P)؛ هرچند میزان BDNF پیشرفت شایان توجهی در اثر تمرین داشت، بیان هیچ‌یک از عوامل نوروتروفیکی تحت تأثیر تمرین قرار نگرفت (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد همبستگی بین تغییرات نمرۀ حافظه و بیان هیچ‌یک از عوامل نوروتروفیکی از نظر آماری معنادار نبود (05/0>P). یافته‌های این تحقیق نشان داد فعالیت ورزشی می‌تواند به بهبود حافظه منجر شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Resistance Exercise on Memory and Neurotrophic Factors in Sedentary Students

نویسندگان [English]

 • Mehdi Shahbazi 1
 • Aboalfazl Shayan 2
 • Ali Samadi 3
 • Zahra Nemati 4

1 Associate Professor, Motor Behavior Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD Student of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor, Exercise Physiology Department, Humanities Faculty, Shahed University, Tehran, Iran

4 PhD Student of Motor Learning, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

There are evidences in both animal and human studies which show that exercise has beneficial effects on the central nervous system and cognition. So, the aim of this study was to investigate the effect of resistance exercise on memory and probable mechanisms of this effect (i.e. neurotrophic factors) in sedentary students. 30 sedentary students (mean age, 23.8±1.6 yr) were randomly divided into two groups: control and resistance. After blood sampling and memory test, they continued their exercises for 5 weeks based on the resistance training protocol. In the end, at least 48 hours after the last training session, the memory test and blood samples were collected in order to eliminate the temporary effects of exercises. For analysis of the data, Covariance test and Pearson correlation coefficient were used (P≥0.05). Results showed that resistance exercises significantly increased memory score (P<0.05). Although BDNF significantly increased after the exercises, the exercises did not influence the expression of any neurotrophic factors (P˂0.05). Furthermore, there was no significant correlation between variations of memory scores and variations of expression of neurotrophic factors (P˂0.05). The findings indicated that exercise can improve memory.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Memory
 • Neurotrophic factors
 • Resistance exercise
 • Sedentary
 • students
 1.  

  1. پورنعمتی، پریسا. (1391). " تأثیر دو نوع برنامۀ تمرینی مقاومتی و استقامتی بر BDNF، کورتیزول، IGF-1 و IGFBP-3 سرم درموش‌های صحرایی ویستار نر جوان." رسالۀ دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران،ص:63-61.
  1. خداپناهی، محمدکریم. (1380). "روان‌شناسی فیزیولوژیک".  تهران، انتشارات سمت، ص: 111-78.
  2. خرم‌آبادی، یداله. یادگاری، احمد.(1389). "آزمون‌های روان‌شناختی بزرگسالان (جلد اول)". همدان، انتشارات چنار،ص: 139-131.
  3. زرباف، ریحانه.(1390). "بررسی سطوح پروتئین BDNF خم­کنندۀ بلند شست و نعلی موش­های نر ویستار، در پی یک جلسه تمرین مقاومتی." پایان­نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، گرایش فیزیولوژی ورزشی، ص: 47-45.
  4. صرامی، غلامرضا. (1383). "هنجاریابی آزمون حافظۀ وکسلر بر روی جمعیت ساکن در شهر تهران". ماهنامۀ تربیت. سال نهم، (3) ، ص: 31-25.
  5. کردی، محمدرضا. قنبری نیاکی، عباس. فلاحی، علی­اصغر. عباسی، علیرضا. (1391). "تأثیر فعالیت ورزشی مقاومتی دایره‌ای کوتاه‌مدت با شدت­های گوناگون بر محور GH/IGF-I جوانان مرد دانشگاهی سالم". نشریۀ علوم زیستی ورزشی، شمارۀ 12،ص: 149-135.

   

  7. Berry, A., Bindocci, E., & Alleva, E. (2012). "NGF, brain and behavioral plasticity". Journal of Neural Plasticity, Volume 2012, Article ID 784040, P: 1-9.

  8. Brutvan, J. J. (2011). "The Effect of Exercise on Cognitive Function as Measured by Impact Protocol: Aerobic Vs. Anaerobic". MA, Kent State University. Thesis of Master of Arts, PP: 23-27.

  9. Cassilhas, R. C., Viana, V. A. R., Grassmann, V., Santos, R. T., Santos, R. F., Tufik, S., et al. (2007). "The impact of resistance exercise on the cognitive function of the elderly". Med Sci Sports Exerc journal, 39(8),PP: 1401-1407.

  10. Chae, C.H., Lee, H.C., Jung, S.L., Kim, T.W., Kim, J.H., Kim, N.J., and Kim, H.T. (2012). "Swimming exercise increases the level of nerve growth factor and stimulates neurogenesis in adult rat hippocampus". Neuroscience journal ,212, PP:30-7

  11. Cotman, C. W., Berchtold, N. C., & Christie, L.-A. (2007)." Exercise builds brain health: key roles of growth factor cascades and inflammation". Trends in Neurosciences journal, 30(9),PP: 464-472.

  12. Deister,C.,  Schmidt,C.E.  (2006).  "Op mizing  neurotrophic factor  combina ons  for neurite outgrowth". Journal of Neural Engineering,3,PP:172-179.

  13. Eva, C., Angel, N.Svetlana, B., and Ignacio, T. (2000). "Circulating Insulin-Like Growth Factor I Mediates Effects of Exercise on the Brain". The  journal of euroscience, 20(8), PP: 2926-2933.

   14. Farmer, J., Zhao, X., van Praag, H., Wodtke, K., Gage, F. H., & Christie, B. R. (2004). "Effects of voluntary exercise on synaptic plasticity and gene expression in the dentate gyrus of adult male sprague–dawley rats in vivo". Neuroscience journal, 124(1), PP:71-79.

  15. Ferris, L. T., Williams, J. S., & Shen, C.-L. (2007). "The effect of acute exercise on serum brain-derived neurotrophic factor levels and cognitive function". Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise, 39(4), PP:728–734.

  16. Funakoshi, H., Belluardo, N., Arenas, E., Yamamoto, Y., Casabona, A., Persson, H., et al. (1995). "Musle-derived neurotrophin-4 as an activity-dependent trophic signal for adult motor neurons". science journal, 268, PP:1495-1499.

  17. Goekint, M., Roelands, B., De Pauw, K., Knaepen, K., Bos, I., & Meeusen, R. (2010). "Does a period of detraining cause a decrease in serum brain-derived neurotrophic factor?" Neuroscience Letters journal, 486(3), PP:146-149.

  18. Griffin, É. W., Mullally, S., Foley, C., Warmington, S. A., O'Mara, S. M., & Kelly, Á. M. (2011). "Aerobic exercise improves hippocampal function and increases BDNF in the serum of young adult males". Physiology & Behavior journal, 104(5), PP:934-941.

  19. Haskell, W.L., Lee, I.M., Pate, R.R., Powell, K.E., Blair, S.N., Franklin, B.A., Macera, C.A., Heath, G.W., Thompson, P.D., Bauman, A. (2007). "Physical activity and public health: Updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association". Med. Sci. Sports Exerc journal , 39, PP: 1423–1434.

  20. Hillman, C. H., Erickson, K. I., & Kramer, A. F. (2008). "Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition". [10.1038/nrn2298] , Nature Reviews Neuroscience journal , 9(1),PP:58-65.

  21. Hötting, K., Schauenburg, G., & Röder, B. (2012)." Long-Term Effects of Physical Exercise on Verbal Learning and Memory in Middle-Aged Adults: Results of a One-Year Follow-Up Study". Brain Sciences journal, 2(3), PP:332-346

  22. James, S. W., Lee T. F. (2012) "Effects of Endurance Exercise Training on Brain-Derived Neurotrophic Factor". Journal of Exercise Physiology,15 (4), PP:11-17.

  23. Kraemer, W. J., & Ratamess, N. A. (2004). "Fundamentals of resistance training: Progression and exercise prescription". Medicine and Science in Sports and Exercise journal, 36(4), PP:674-688.

  24. Kraemer, W., Rogal, A. (2005). "The Endocrine System In Sport And Exercise". Blackwell Publishing, PP:75-79.

  25. Leclerc, M., & Zimmerman, P. (2002). "Applied Neuropsychology of Attention: Theory, Diagnosis, and Rehabilitation": Taylor & Francis Group, PP:121-127.

  26. Ploughman, M. (2008). "Exercise is brain food: The effects of physical activity on cognitive function". Developmental Neurorehabilitation journal, 11(3), PP:236-240.

  27. Pontifex, M. B., Hillman, C. H., Fernhall, B., Thompson, K. M., & Valentini, T. A. (2009). "The effect of acute aerobic and resistance exercise on working memory". Medicine and Science in Sports and Exercise journal, 41(4), PP: 927-934.

  28. Qi, Z., He, J., Zhang, Y., Shao, Y., & Ding, S. (2011). "Exercise training attenuates oxidative stress and decreases p53 protein content in skeletal muscle of type 2 diabetic Goto-Kakizaki rats". Free Radical Biology and Medicine journal, 50(7), PP: 794-800.

  29. Rojas Vega, S., Knicker, A., Hollmann, W., Bloch, W., Strüder, H.K.  (2010). "Effect of resistance exercise on serum levels of growth factors in humans".Horm Metab Res journal , 42(13), PP: 982-6.

  30. Rosendal, L., Langberg, H., Flyvbjerg, A., Frystyk, J., Ørskov, H., Kjaer, M. (2002). "Physical capacity influences the response of insulin-like growth factor and its binding proteins to training".Journal of Appl Physiol, 93(5) ,PP: 1669-75.

  31. Schiffer, T., Schulte, S., Hollmann, W., Bloch, W., & Strüder, H. K. (2009 ). "Effects of strength and endurance training on brain-derived neurotrophic factor and insulin-like growth factor 1 in humans". Horm Metab Res journal, 41(3), PP:250-254.

  32. Shun-Wei, Zh. (2006). "Brain neurotrophin levels and mouse behavior: relationship to environmental influences".From KI- Alzheimer Disease Research Center, Department of NVS (Neurotec), Karolinska Institutet, Huddinge, Stockholm, Sweden, PP:67-69.

  33. Sibley, B. A., & Etnier, J. L. (2003). "The relationship between physical activity and cognition in children: A meta-analysis". Pediatric Exercise Science journal, 15(3),PP: 243-256.

  34. Tang, S.W., Chu, E., Hui, T., Helmeste, D., Law, C. (2008). "Influence of exercise on serum brain-derived neurotrophic factor concentrations in healthy human subjects". Neurosci Lett journal,431, PP: 62-65.

  35. Twiss, J. L., Chang, J. H., & Schanen, N. C. (2006)."Pathophysiological Mechanisms for Actions of the Neurotrophins". Brain Pathology  journal, 16(4), PP:320-332.

  36. Van Praag, H. (2009). "Exercise and the brain: Something to chew on". Trends Neurosci journal., 32,PP: 283–290.

  37. Walker, K.S., Kambadur, R., Sharma, M., Smith H.K. (2004). "Resistance training alters plasma myostatin but not IGF-1 in healthy men". Med Sci Sports Exerc journal. ,36(5), PP:787-93.

  38. Yarrow, J. F., White, L. J., McCoy, S. C., & Borst, S. E. (2010). "Training augments resistance exercise induced elevation of circulating brain derived neurotrophic factor (BDNF)". Neuroscience Letters journal, 479(2), PP:161-165.

  39. Yuichiro, N., Takeshi, M., Takuro, T., Munehiro, S., Kumpei, T., et al. (2010) "Effect of Low-Intensity Aerobic Exercise on Insulin-Like Growth Factor-I and Insulin-Like Growth Factor-Binding Proteins in Healthy Men". International Journal of Endocrinology,Volume 10, 8 pages, doi, 10,1155/2010/452820.

  40. Yu-Kai, C., Chien-Yu, P., Feng-Tzu, C., Chia-Liang., T., Chi-Chang, H. (2012). "Effect of resistance-exercise training on cognitive function in healthy older adults: a review". Journal of Aging and Physical Activity; 20(4),PP: 497–517

  41. Zoladz, J. A., & Pilc, A. (2010). "The effect of physical activity on the brain derived neurotrophic factor: from animal to human studies". Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, 61(5), PP:533-541.