مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر فعالیت ورزشی مقاومتی بر حافظه و عوامل نوروتروفیکی دانشجویان کم‌تحرک

مهدی شهبازی؛ ابوالفضل شایان؛ علی صمدی؛ زهرا نعمتی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.54500

چکیده
  شواهد بسیاری از مطالعات انسانی و حیوانی وجود دارد، مبنی بر اینکه ورزش تأثیرات سودمندی بر سیستم عصبی مرکزی و شناخت دارد. ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر فعالیت ورزشی مقاومتی بر حافظه و سازوکارهای احتمالی این اثر، یعنی عوامل نوروتروفیکی دانشجویان کم‌تحرک بود. بدین منظور 30 دانشجوی کم‌تحرک (میانگین سنی 6/1±8/23 سال)، به‌صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر افزایش وزن اندام بر بخش‏های پیش‏حرکتی و حرکتی زمان واکنش ساده و افتراقی مردان جوان و مسن

احمد نیک روان؛ رسول حمایت طلب؛ فضل‌الله باقرزاده

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 21-39

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.54502

چکیده
  تأثیر وزن و نیرو از عوامل مهم سازماندهی و اجرای تکالیف زمان واکنش است. افراد مسن با افزایش وزن با این متغیر درگیرند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر افزایش وزن اندام بر بخش­های پیش­حرکتی و حرکتی زمان واکنش ساده و افتراقی مردان جوان و مسن است. از آزمودنی­ها (16 نفر گروه جوان و 16 نفر گروه مسن) خواسته شد تا در پاسخ به محرک­های شنیداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تداخل زمینه‌ای و اختصاصی بودن تمرین بر یادگیری یک مهارت پرتابی: مطالعۀ پردازش کم‌تلاش

فریبا حسن بارانی؛ بهروز عبدلی؛ شقایق مدبری

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 41-55

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.54504

چکیده
  اخیراً تحقیقات در زمینۀ یادگیری حرکتی نشان داده‌اند که یادگیری با پردازش کم‌تلاش به حفظ یادگیری تحت فشار روان‌شناختی منجر می‌شود. همچنین از نظریه‌های تداخل زمینه‌ای و اختصاصی بودن تمرین که به بررسی شرایط تمرینی مطلوب می‌پردازند، سخن به میان آورده‌اند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تلاش شناختی و در نتیجه پردازش کم‌تلاش براساس نظریۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسۀ تواتر بازخورد خودکنترل با آزمونگر کنترل متواتر بر اکتساب و یادگیری تکلیف پرتابی در کودکان

ایوب صباغی؛ علی حیرانی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 57-74

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.54505

چکیده
  این مطالعه با هدف مقایسۀ تأثیر بازخورد 100 درصد و خودکنترل بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان انجام گرفت. ازاین‌رو 60 کودک (86/.±1/11سال(به‌طور تصادفی انتخاب و براساس نتایج پیش‌آزمون به سه گروه مساوی بازخورد 100 درصد، خودکنترل و جفت‌شده تقسیم شدند، آزمودنی‌ها در مرحلۀ اکتساب 120 کوشش (6 بلوک 10 کوششی) را انجام دادند. در پایان روز دوم‌، آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تجربۀ حرکتی و شناختی بر توانایی چرخش ذهنی پسران

جلال دهقانی زاده؛ حسن محمدزاده؛ هادی مرادی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 75-86

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.54506

چکیده
  چرخش ­ذهنی، توانایی تصور ­کردن چگونگی یک شیء چرخیده­شده برای تشخیص موقعیت، نسبت به آن چیزی که به‌طور واقعی ارائه شده ­و بخشی از توانایی‌های فضایی است. هدف از تحقیق حاضر مقایسة توانایی چرخش ­ذهنی افراد دارای تجربۀ حرکتی و تجربۀ شناختی بود. تحقیق حاضر از نوع علی- مقایسه­ای بود و نمونه­ها به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. نمونۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
پیش‌بینی نشانگان افسردگی سالمندان براساس میزان فعالیت بدنی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی: بررسی نقش سن و جنسیت

داریوش خواجوی؛ راضیه خانمحمدی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 87-103

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.54507

چکیده
  فعالیت بدنی آثار فیزیولوژیک، روان‌شناختی و اجتماعی مثبتی دارد. با وجود این، رابطة فعالیت بدنی با افسردگی سالمندان در کشور ناشناخته ‌است. این تحقیق به‌منظور بررسی ارتباط فعالیت بدنی با افسردگی طراحی شد. جامعة آماری، سالمندان شهر اراک در سال 1392 بودند که 263 نفر در تحقیق شرکت کردند. داده‌ها با پرسشنامة "ویژگی‌های جمعیت‌شناختی"، "مقیاس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
روایی و پایایی مجموعه آزمون‌های ارزیابی حرکت کودکان (M-ABC) در کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان

رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ فهیمه رجبی؛ منصوره جعفری

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.54508

چکیده
  هدف از این تحقیق، تعیین روایی و پایایی آزمون  M-ABC برای کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان بود. بدین منظور 306 کودک در این تحقیق شرکت کردند. پایایی بین آزمونگرها با دو آزمونگر روی 50 کودک، پایایی آزمون – بازآزمون با فاصلۀ یک هفته بین دو آزمون و روی 30 کودک به‌دست آمد. از طریق تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی، روایی سازه ارزیابی شد. پایایی بین ارزیاب‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
رابطۀ بین سبک یادگیری همگرا و واگرا و اثرگذاری تمرین تصادفی و مسدود در یادگیری مهارت‌های سرویس بدمینتون

محمدتقی اقدسی؛ سیما عبدل زاده

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 123-138

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.54509

چکیده
  مطالعۀ حاضر با هدف تعیین رابطۀ بین سبک‌های همگرا و واگرا و اثرگذاری تمرین تصادفی و مسدود در یادگیری مهارت‌های سرویس بدمینتون صورت گرفت. روش تحقیق از نوع نیمه‌تجربی است. 48 دختر دانش‌آموز مقطع متوسطه، تصادفی در یکی از چهار گروه 1. سبک یادگیری همگرا با تمرین تصادفی، 2. سبک یادگیری همگرا با تمرین مسدود، 3. سبک یادگیری واگرا با تمرین تصادفی، ...  بیشتر