دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 269-408