مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بر کاهش عوارض هایپوتونی عضلانی و تغییر ترکیب بدنی مردان سندروم داون

علی کاشی؛ محمود شیخ؛ اصغر دادخواه؛ رسول حمایت طلب؛ الهه عرب عامری

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 269-294

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.55913

چکیده
  هدف از اجرای این تحقیق، بررسی یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب در کاهش عوارض هایپوتونی عضلانی و تغییر در ترکیب بدنی مردان سندروم داون بود. در این تحقیق نیمه‌تجربی که در مرکز توانبخشی معلولان نمونۀ تهران انجام گرفت، 24 مرد سندروم داون به‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی (سیزده نفر) و کنترل (یازده نفر) تقسیم شدند. کلیۀ اعضای گروه تجربی به مدت دوازده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
ارتباط بین جو انگیزشی ادراک‌شده و انگیزش خودمختاری جودوکاران لیگ برتر ایران

بهروز عبدلی؛ علی‌رضا فارسی؛ ابراهیم نوروزی سیدحسنی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 295-310

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.55914

چکیده
  هدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین جو انگیزشی ادراک­شده و انگیزش خودمختاری جودوکاران لیگ برتر ایران بود که با روش تحقیق همبستگی و به­صورت میدانی اجرا شد. جامعة آماری این تحقیق کلیة جودوکاران لیگ برتر بودند. نمونة تحقیق براساس جدول حجم نمونه­گیری مورگان 126= n در نظر گرفته شد. به­منظور جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه­های دموگرافیک، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر ترکیب‌های مختلف موسیقی و حرکات هماهنگ بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان پسر 8 تا 14 سالة کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر

مریم نظری؛ احمدرضا موحدی؛ شیلا صفوی همامی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 311-331

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.55915

چکیده
  در پژوهش حاضر تأثیر ترکیب‌های مختلف موسیقی و حرکات هماهنگ بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان عقب‌ماندۀ ذهنی آموزش‌پذیر بررسی شد. به این منظور 40 کودک کم‌توان ذهنی پسر 8 تا 14 ساله، به‌طور تصادفی در چهار شیوۀ تمرینی شامل حرکات هماهنگ با زمینۀ موسیقی گام ماژور (ریتم سریع)، حرکات هماهنگ با زمینۀ موسیقی گام مینور (ریتم کند)، حرکات هماهنگ بدون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر تمرین توجه درونی و بیرونی با/بدون موسیقی انگیزشی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا

غلام حسین ناظم زادگان؛ رقیه ایدر

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 333-342

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.55916

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تمرین توجه درونی و بیرونی با و بدون موسیقی انگیزشی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا بود. روش تحقیق از نوع نیمه‌تجربی و جامعۀ آماری متشکل از ورزشکاران پسر بود. نمونه شامل 60 نفر بود که داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. افراد پس از اجرای پیش‌آزمون تصادفی در پنج گروه دوازده نفری قرار گرفتند: گروه توجه درونی با موسیقی، توجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر برنامۀ حرکتی پیشرونده بر بهبود مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اوتیسم

فاطمه شهیدی زندی؛ بهروز گل محمدی؛ حکیمه اکبری

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 343-357

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.55917

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر برنامۀ حرکتی پیشرونده بر بهبود مهارت­های حرکتی کودکان مبتلا به اوتیسم بود. روش مطالعۀ حاضر ‌تجربی و از نوع پیش‌آزمون، آزمون میانی، پس­آزمون و آزمون یادداری است. از بین کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم در شهرهای سمنان و یزد، 16 نفر به‌صورت نمونه­های در دسترس انتخاب و براساس سن (1/3 ± 26/8 سال)، جنس، شدت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر الگودهی خودکنترلی بر یادگیری یک تکلیف زمان‌بندی

اسماعیل نصیری؛ احمد فرخی؛ فضل الله باقرزاده

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 359-373

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.55918

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر الگودهی خودکنترلی (ارائة الگو به یادگیرنده در زمان­هایی که خودش درخواست کند)، بر یادگیری یک تکلیف زمان­بندی متوالی بود. در این آزمایش 24 آزمودنی راست­دست (12 پسر و 12 دختر 19 تا 20 ساله) داوطلبانه انتخاب و از لحاظ نوع الگودهی به دو گروه خودکنترلی و جفت­شده تقسیم شدند. تکلیف حرکت در مسیر از قبل مشخص­شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر تغییرپذیری فاصلۀ کانون توجه با استفاده از خودگویی بر یادگیری فورهند تنیس روی میز

غزال محمدی؛ معصومه شجاعی؛ افخم دانشفر

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 375-390

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.55919

چکیده
        هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تغییر­پذیری فاصلۀ کانون توجه از طریق خودگویی آموزشی بر یادگیری فورهند تنیس روی میز بود. شرکت‌کننده­ها پس از پیش­آزمون، طی شش جلسه به تمرین 180 ضربۀ فورهند با تکرار کلمات نشانۀ "کمی چرخش" در مورد دست (ساعد را کمی به سمت بیرون بچرخانند)­ در گروه کانون توجه درونی، "کمی باز" در مورد حرکت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
بهبود تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی) در نتیجۀ خودگفتاری انگیزشی

نسترن نادری راد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 391-408

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.55920

چکیده
  از جمله مداخلات روان­شناختی مؤثر بر بهبود و موفقیت عملکرد حرکتی و ورزشی افراد، خودگفتاری است. لذا، تحقیق حاضر، با هدف بررسی اثربخشی خودگفتاری انگیزشی بر اجرای تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی)، انجام شد. از میان 160 دانشجوی کارشناسی تربیت­ بدنی دانشگاه تهران، 30 نفر در این پژوهش مشارکت داشتند که به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل و ...  بیشتر