مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسۀ توانایی کنترل انگیختگی با دو روش تصویرسازی ذهنی و بازخورد زیستی در پسران و دختران ورزشکار

بهرام غفاری؛ مهدی شهبازی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 409-422

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.57101

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر مقایسۀ توانایی کنترل انگیختگی با دو روش تصویرسازی ذهنی و بازخورد زیستی در پسران و دختران ورزشکار بود. شرکت‌کنندگان در تحقیق 30 دانشجوی پسر و دختر ورزشکار دانشگاه تهران بودند که براساس نمره‌های کسب‌شده در پرسشنامۀ وضوح تصویرسازی حرکتی-2 به دو گروه همگن 15 نفری پسر و دختر تقسیم شدند. به شرکت‌کنندگان در سه نوبت آزمون، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر بازخورد همزمان بینایی (آینه) بر تعادل ایستای دختران 7 تا 13ساله

الهام لشنی؛ شهزاد طهماسبی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 423-435

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.57102

چکیده
  تعادل بخش جدایی‌ناپذیر تمام فعالیت‌های روزمره و ورزشی است و حفظ آن مستلزم دریافت اطلاعات از سیستم‌های مختلف به‌ویژه بینایی است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر بازخورد همزمان آینه بر میزان توانایی حفظ تعادل بود. به این منظور 34 دانش‌آموز دختر 13-7 ساله در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌ها پس از اجرای پیش‌آزمون تعادل ایستای لک‌لک به‌صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تمرینات تعادلی با توپ سوئیسی بر مهارت حرکتی درشت کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی

فریده شفعتی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 437-455

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.57103

چکیده
  مهارت‌های حرکتی پایه، عنصر اصلی رشد حرکتی‌اند و به دو گروه مهارت حرکتی درشت و ظریف تقسیم می‌شوند. هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر تمرینات تعادلی با توپ سوئیسی بر مهارت حرکتی درشت کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش سه کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی نوع ترکیبی، در ردۀ سنی 8-6 سال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر دشواری تکلیف و بازخورد بینایی بر تعادل زنان سالمند

علیرضا فارسی؛ حدیث کاویانپور

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 457-472

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.57104

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر سطوح مختلف دشواری تکلیف تعادلی و بازخورد بینایی بر تعادل زنان سالمند بود. 14 زن سالمند سالم با میانگین سنی 57/65 سال داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. از هر کدام از آزمودنی‌ها خواسته شد در دو شرایط (با بازخورد بینایی و بدون بازخورد بینایی) روی سه سطح صفحۀ تعادل با ناپایداری متفاوت (سطوح 10، 8 و 6) بایستند. شاخص‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر تمرینات ادراکی- حرکتی بر رشد مهارت‌های حرکتی دختران کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر

حسن باغنده؛ داود حومنیان؛ الهه عرب عامری

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 473-490

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.57105

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات ادراکی-حرکتی بر رشد مهارت‌های حرکتی دختران کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر بود. به همین منظور 20 دختر کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر از مرکز سازمان بهزیستی شهرستان مریوان با میانگین سنی 11/1±3/8 سال و ضریب هوشی 84/6±14/39 با روش نمونه‌گیری هدفمند بررسی شدند. از همۀ کودکان پیش‌آزمون گرفته شد، سپس نمونه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تداخل زمینه‌ای فزایندۀ نظام‌دار بر یادگیری برنامۀ حرکتی تعمیم‌یافتۀ متفاوت (سرویس والیبال)

سعید نظری؛ رسول حمایت طلب؛ محمود شیخ؛ مرتضی همایون نیاه

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 491-510

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.57267

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی اثر تداخل زمینه­ای مسدود، نظام‌دار فزاینده و تصادفی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت­های والیبال مبتنی بر تغییرات در برنامۀ حرکتی تعمیم­یافته است. در واقع تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این پرسش انجام گرفت که آیا افزایش منظم سطح تداخل زمینه­ای، بر یادگیری مهارت سرویس والیبال از آرایش مسدود یا تصادفی اثربخش­تر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر اکتساب، یادداری و انتقال پرتاب دارت در کودکان کم‌توان ذهنی

مریم لطفی؛ جلال دهقانی زاده؛ فاطمه سادات حسینی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 511-527

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.57268

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر کانون توجه بر یادگیری پرتاب دارت در کودکان کم‌توان ذهنی بود. در این مطالعۀ شبه‌تجربی، 22 پسر 10 تا 12 سالۀ کم­توان ذهنی براساس هوشبهر 70 - 50 به‌صورت تصادفی انتخاب و پس از یک جلسه تمرین و پیش­آزمون، براساس امتیاز به‌دست‌آمده، سن و هوشبهر در دو گروه توجه (درونی، بیرونی) همسان قرار گرفتند. افراد، 5 بلوک و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر دست برتری و نوع تمرین (آشکار و پنهان) بر دقت و زمان عکس‌العمل متوالی

زهره فرنقی؛ رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 529-548

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.57269

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی اثر دست ­برتر و دو روش تمرین آشکار و پنهان بر یادگیری توالی حرکتی بود. به این منظور، 60 دختر 17-14 ساله با توجه به دست ­برتر با آرایش تصادفی در چهار گروه راست­دست-تمرین آشکار، راست­دست-تمرین پنهان، چپ­دست- تمرین آشکار، چپ­دست- تمرین پنهان قرار گرفتند. تکلیف شرکت­کنندگان، دقت و زمان عکس­العمل متوالی بود. ...  بیشتر