نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشیار رفتار حرکتی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه تهران، ایران

4 کارشناسی‌ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثر تداخل زمینه­ای مسدود، نظام‌دار فزاینده و تصادفی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت­های والیبال مبتنی بر تغییرات در برنامۀ حرکتی تعمیم­یافته است. در واقع تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این پرسش انجام گرفت که آیا افزایش منظم سطح تداخل زمینه­ای، بر یادگیری مهارت سرویس والیبال از آرایش مسدود یا تصادفی اثربخش­تر است. در این پژوهش 30 دانشجو (در 3 گروه 10 نفری) با میانگین سنی 4 ± 23 سال شرکت کردند. تفاوت گروه‌ها در آرایش تمرین سه نوع سرویس بود. آزمودنی­ها، در این آزمایش، مهارت سرویس پنجۀ ساده، چکشی و موجی والیبال را از فاصلۀ 9 متر از تور والیبال با آرایش‌‌‌های مختلف انجام دادند. هر شرکت‌کننده 108 تکرار از هر سرویس و در مجموع 324 کوشش طی 9 جلسه (هر جلسه 36 تکرار) انجام داد. نتایج نشان داد آرایش افزایشی، در مقایسه با تمرین تصادفی و مسدود، موجب اجرای بهتر در آزمون یادداری و انتقال شد (05 /0p<). در مجموع پیشنهاد شد برای تسهیل یادگیری چند برنامۀ حرکتی تعمیم­یافته، آرایش از تداخل کم شروع و به‌صورت تدریجی منظم به سمت تداخل زیاد برنامه­ریزی شود.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Systematic Incremental Contextual Interference on Learning Different Generalized Motor Program (Volleyball Service)

نویسندگان [English]

 • Saeed Nazari 1
 • Rasool Hemayattalab 2
 • Mahmood Sheikh 3
 • Morteza Homayounnia 4

1 PhD Student of Motor Learning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

4 . MSc of Motor Behavior, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aimed at investigating the effect of blocked, incremental systematic and random contextual interferences on acquisition, retention and transfer of volleyball skills based on changes in a generalized motor program. In fact, this study was conducted to answer this question that whether regular increment of contextual interference level is more effective on learning volleyball service skill than blocked or random practice schedules. 30 students (mean age 23±4 yr, 3 groups and each 10 subjects) participated in this study. The groups were different in practices of the three services. Subjects performed simple, overhead and single arm skills from a distance (9 m from the volleyball net) with different practices. Each participant practiced 108 trials of each service, totally 324 trials during 9 sessions (each session 36 trials). The results indicated that incremental practice resulted in a better performance in retention and transfer tests than blocked and random practices (P˂0.05). In general, it was suggested that the practice should be scheduled so that it can start from low interference and gradually and systematically continues towards high interference in order to facilitate learning of several generalized motor skills.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • blocked practice
 • Challenge point
 • Contextual interference
 • random practice
 • systematic incremental
 1.  

  1. اشمیت، ریچارد، ای (1376). "یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین"، ترجمۀ مهدی نمازی‌زاده و سید محمدکاظم واعظ موسوی، تهران: انتشارات سمت. ص 123-120.

  2. اشمیت، ریچارد، ای؛ تیموتی، دیی، لی (1387). "یادگیری و کنترل حرکتی"، ترجمۀ رسول حمایت‌طلب و عبدالله قاسمی، تهران: انتشارات علم و حرکت. ص 635-617.

  3. جلیلیان،کوروش (1391) ). "اثر آرایش تمرین(مسدود- تصادفی) بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامۀ حرکتی تعمیم‌یافته و پارامتر"، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران. ص 42-39.

  4. حاتمی، فرزانه(1388)"اثر تداخل زمینه­ای بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت والیبال با برنامۀ ­حرکتی­تعمیم‌یافته متفاوت و یکسان"، پایان­نامۀ دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، ص 56-50.

  5. کریمیان، ناصح(1389)".تأثیر تداخل زمینه­ای فزایندۀ نظام‌دار بر یادگیری برنامۀ حرکتی تعمیم­یافته و پارامتر"،پایان‌نا­مۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص 35-30.

  6. لطفی، رضا (1385)." اثر تداخل زمینه‌ای بر اجرا و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال"، پایان‌نامۀ دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران. ص 28-23.

  1. Bandura, H,& Toole,T.(1993). "Combination of blocked and random practice orders: Benefits to acquisition and retention. Journal of human movement studies", 25,pp: 177-191.
  2. Barreiro, J., & Figueiredo, T. (2007)." The contextual interference effect applied settings". European physical education review, 13(2)pp:195–208.
  3. Bjork, R. A. (1999)." Assessing our own competence: Heuristics and  illusions". In D. Gopher& A. Koriat(Eds.)," Attention and performance XVII Cognitive regulationof performance: Interaction of theory and application". pp.435–459.Cambridge, MA: MIT Press
  4. Boyce, B. and Del Rey, p. (1990). "Designing applied research in a naturalistic setting using a contextual interference paradigm". Journal of human movement studies, 18, pp: 189-200.
  5. Brady, F (2008)."The Contextual Interference Effect and Sport Skill.Perecptual and Motor Skill", 106 (2) :pp:461- 472.
  6. Brady, F. (1997). "Contextual interference and teaching golf skills. Perceptual and Motor Skills" ,84:pp: 347-350.
  7. Del Rey, P., Wughalter, E.H., & Whitehurst, M. (1982). "The effects of contextual interference on females with varied experience in open sport skills". Research Quarterly for Exercise and Sport, 53: pp:108-115.
  8. Esmaeel Saemi1, Jared M. Porter)2012)"PRACTICING ALONG THE ONTEXTUAL INTERFERENCE CONTINUUM: A COMPARISON OF THREE PRACTICE SCHEDULES IN AN ELEMENTARY PHYSICAL EDUCATION SETTING". Kinesiology 44(2012) 2pp:3-6
   1. Gelber, E. S. (2005) "‘The Contextual Interference Effect and the GeneralizedMotor Program": A Meta-analysis’3: pp:7-12
   2. Gentile, A. M. (1972). "A working model of skill acquisition with application to teaching". Quest17 pp:3-23
   3. Guadagnoli, M.A., Holcomb, W.R., & Weber, T.J. (1999). "The relationship between contextual interference effects and performer expertise on the learning of a putting task". Journal of Human Movement Studies, 37,pp: 19-36.
   4. Guadagnoli، M.A. & Timothy D. Lee (2004)." Challenge point: a framework for conceptualizing the effect of various practice conditions in motor learning". Journal of motor behavior، Val، 36، 2:pp:212-224..
   5. Hall, K.G., & Magill, R.A. (1995)."Variability of practice and contextual interference in motor skill learning". Journal of Motor Behavior, 27,pp: 299-309.
   6. Hall, K.G., Dominguez, D.A., & Cavazos, R. (1994)."Contextual interference effects with skilled baseball players". Perceptual and Motor Skills, 78, pp:835-841.
   7. Hebert, E. P., Landin, D., & Salmon, M.A. (1996)." Practice schedule effects on the performance and learning of low- and high- skilled students: An applied study". Research Quarterly for Exercise and Sport, 67,pp: 52-58.
   8. Immink, M. A., & Wright, D.L. (2001)."Motor programming during practice conditions high and low in contextual interference".Journal of Experimental Psychology, 27, pp:423-437.
   9. Jarus, T., & Gove rover, Y. (1999)."Effects of contextual interference and age on acquisition, retention, and transfer of motor skill. Perceptual and Motor Skills", 88,pp: 437-447.
   10. Jarus, T., & Gutman, T. (2001)." Effects of cognitive processes and task complexity on acquisition". Canadian Journal of Occupational Therapy, 68,pp: 280-289
   11. Jefferys, I., (2006). "Motor learning – applications for agility, part 1". Strength and ConditioningJournal, 28,pp: 72-76.
   12. Jelsma, O., & Pieters, J.M. (1989). "Instructional strategy effects on the retention and transfer of procedures of different difficulty level". Acta Psychological, 70, pp:219-234.
   13. Landin, D., & Hebert, E.P. (1996). "A comparison of three practice schedules along the contextual interference continuum". Research Quarterly for Exercise and Sport, 68,pp: 357-361.
   14. Landin, D., & Hebert, E.P. (1997). "A comparison of three practice schedules along the contextual interference continuum" Research Quarterly for Exercise and Sport 68,pp: 357- 361
   15. Magnuson, C. E., & Wright, D.L. (2004)."Random practice can facilitate the learning of tasks that have different relative time structures". Research Quarterly for Exercise and Sport, 75, pp:197-202.
   16. Masters, R.S.W., & Maxwell, J. (2008)."The theory of reinvestment". International Review of Sport and exercise Psychology, 1, pp:160-183.
   17. Mazzardo,O. j.(2004).Contexual Interferences : "Is It Supported Across Studies ?" University of Pittsburgh ,USA.Unpublishrd M.SC Thesis pp:52-57.
   18. Meria CM jr, Tani G (2001), "the contextual interference effect in acquisition of dart-throwing skill tested on transfer test with extended trials. Perceptual motor skill". Jun, 92(3pt1) pp:910-8.
   19. Porter' j. M. & Magill' R.A. (2007). "Practicing along the contextual interference continuum; Acomparison of three practice schedules; an applied study". Presented at the ACSM conference. 578-4395 or 225-772-0134.pp:27-38.
   20. Porter' j. M. '& Magill' R.A. (2008)"systematically increasing contextual interference duringpractice is beneficial for learning novel motor skill". Dissertation, Research quarterly for exercise and sport, title page for ETD ets- 04042008-112837.pp:23-29.
   21. Porter, J. M., & Saemi, E. (2010)."Moderately skilled learners benefit by practicing with systematic increases in contextual interference". International Journal of Coaching Science4(2),pp: 61-71.
   22. Porter, J. M. (2008). "Systematically increasing contextual interference is beneficial for learning novel motor skills" (Doctoral dissertation, Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of Kinesiology by Jared Marak Porter BS, University of Central Missouri).pp; 20-60.
    1. Shea, J B.,&Morgan. L.(1979)."Contextual interference effects on theacquisition, retention, and transfer of a motor skill. Journal of Experimental Psychology": Human Learning and Memory, 5, pp:179–187