نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات ادراکی-حرکتی بر رشد مهارت‌های حرکتی دختران کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر بود. به همین منظور 20 دختر کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر از مرکز سازمان بهزیستی شهرستان مریوان با میانگین سنی 11/1±3/8 سال و ضریب هوشی 84/6±14/39 با روش نمونه‌گیری هدفمند بررسی شدند. از همۀ کودکان پیش‌آزمون گرفته شد، سپس نمونه‌ها به‌صورت هدفمند به دو گروه 10 نفری کنترل و مداخله تقسیم شدند. برای سنجش مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف از آزمون تبحر حرکتی برونینکس- اوزرتسکی استفاده شد. گروه مداخله، تمرینات ادراکی- حرکتی را طی 24 جلسه و هر جلسه 45 تا 60 دقیقه و 3 روز در هفته انجام دادند. پس از 24 جلسه تمرین از هر دو گروه، پس‌آزمون به‌عمل آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها که با استفاده از آزمون آماری K-S، ویلکاکسون و یو من ویتنی انجام گرفت، نشان داد که مداخلۀ تمرینات ادراکی- حرکتی تأثیر معناداری روی مهارت‌های حرکتی درشت در گروه تمرینی داشته است (05/0P˂). درحالی‌که تأثیر این دورۀ تمرینی بر مهارت‌های ظریف از نظر آماری معنادار نبود (05/0P˃). از نتایج چنین برداشت می‌شود که برنامۀ تمرینی به‌کاررفته در تحقیق حاضر برای بهبود مهارت‌های حرکتی درشت دختران کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر مناسب است و مراکز مربوط می‌توانند از آن به‌عنوان برنامۀ تمرینی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of perceptual-motor training on motor skills of girls with trainable Mental Retardation

نویسندگان [English]

  • Hasan Baghande 1
  • Davoud Homaniyan 2
  • Elahe Arab Ameri 2

1 MSc Student in Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this current study was to investigate the influence of perceptual-motor trainings on motor skills of girls with trainable mental retardation. so 20 girls with trainable mental retardation in the town of Marivan welfare organization with the average of 8/3 ±1/11 years and IQ of 39/14±6/84 with purposive sampling method were studied. All girls were pretested. Then samples based on sampling method divided into two 10 groups and considered as the control and experimental groups purposefully .In this research, for assessing the gross and fine motor skills we used sections of Bruininks _ oseretsky test . The experimental group did the perceptual-motor training for 24 sessions of practice, in a week .After 24 sessions of practice both groups were post‒test .In order to study the research hypothesis, nonparametric Wilcoxon and U Mann Whithney test were used. The results of the statistical tests showed significant difference on gross motor skills in training groups (p<0.05). while the impact of this training course on gross skills was not significant statistically. The findings showed that training program used in this current research is to improve the gross motor skills in girls with trainable mental retardation and can be useful

کلیدواژه‌ها [English]

  • girls
  • mental retardation
  • motor skill
  • Perceptual
  • Motor
. اصغری نکاح، سید محسن.(1388). "کاربردهای آموزشی- ترمیمی بازی‌های بومی ایران در آموزش و توانبخشی کودکان دارای نیازهای ویژه". تعلیم و تربیت استثنایی، ش 90. ص 15- 3.
2. افروز، غلامعلی. (1393). " روان شناسی و توانبخشی کودکان آهسته گام(عقب‌ماندۀ ذهنی)". انتشارات دانشگاه تهران. ص112-93.
3. انجمن عقب‌ماندگی ذهنی آمریکا. ترجمۀ به‌پژوه، احمد.‌ هاشمی،‌ هادی. (1389). "عقب‌ماندگی ذهنی، تعریف، طبقه‌بندی و نظام‌های حمایتی". انتشارات دانشگاه تهران. ص 70-57.
4. انگنجی ، لیلی. عسگری، عزیزه. نجفیان، هومن.(1385). "بازی و تأثیر آن بر رشد کودک". تهران: انتشارات طراحان ایماژ. ص 29-16.
5. رافعی، طلعت. (1383). "بازی و حرکات ریتمیک، راهنمایی مربیان، درمانگران و خانوده". تهران، نشر دانژه. ص 139-127.
6. رافعی، طلعت. متقی مقدم، حسن. تفضلی، عبدالحسین (1381). "بررسی تأثیر حرکت‌های رتمیک بر رشد ادراکی حرکتی و سازگاری اجتماعی عقبماندگان ذهنی". خلاصه مقالات دومین کنگرة سراسری درمان‌های غیردارویی در روان‌پزشکی. تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی ایران. ص 23-12.
7. رهبانفرد، حسن(1377) . "تأثیر یک برنامة حرکتی ویژه بر توانایی‌های ادراکی حرکتی دانش‌آموزان پسر عقب‌ماندۀ ذهنی آموزش‌پذیر13 - 10 سالۀ شهر تهران". دانشگاه تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد. ص 86- 72.
8. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه. ( 1381 ). "روش تحقیق در علوم رفتاری". تهران: انتشارات آگاه. ص 201 – 198.
9. شکوهی یکتا، محسن و پرند، اکرم. (1389). "روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی". تهران: تیمور‌زاده، نشر طبیب. ص 66-17.
10. قاسم‌پور، لطیفه. حسینی، فاطمه سادات. محمدزاده، حسن. (1392). " تأثیر تمرینات یکپارچگی حسی- حرکتی بر رشد مهارت‌های حرکتی ظریف کودکان کم‌توان ذهنی". مجلۀ مطالعات ناتوانی، دورۀ 3، ش 1، ص 32-27.
11. کاتلین ام، هی وود.(1388). " رشد حرکتی در طول عمر". ترجمۀ نمازی‌زاده، مهدی. اصلانخانی. تهران، سمت. ص 367- 306.
12. کریمی درمنی، حمیدرضا (1390). "توانبخشی گروه‌های خاص (با تأکید بر خدمات مددکاری اجتماعی)". تهران، رشد. ص 73-54.
13. گالاهو، دیوید ال. ازمون، جان سی.(1384). "درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی". ترجمۀ رسول حمایت‌طلب، احمدرضا موحدی، علیرضا فارسی، جواد فولادیان. تهران. انتشارات علم و حرکت. ص 427- 403.
14. مغانلو،هاشم فعال. حسینی، فاطمه سادات. میکائیلی منیع، فرزانه.(1393). " مقایسۀ اثر برنامۀ حرکتی اسپارک و تکنیک‌های بسکتبال بر بهبود مهارت‌های حرکتی درشت پسران کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر". مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، سال 14، ش 53، ص: 284- 274.
15. موسوی، قادر.(1391). " مقایسۀ تأثیر یک برنامۀ حرکتی منتخب بر رشد مهارت‌های حرکتی پایه ی کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر 7 تا 14 ساله ". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران. ص 94- 83.
16. میلانی فر، بهروز. (1384). "روان‌شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی". تهران، قومس. ص 90-35.
17. وی، گری گوری پاینه. لاری دی، ایساکس. (1392). " رشد حرکتی انسان". ترجمۀ خلجی، حسن. اشتری، محمدرضا. کاشانی، ولی‌اله. حیدریان، سپیده. مکبریان، منصوره. تهران. آییژ، چ هشتم. ص 132-51.
18. یارمحمدیان، احمد. (1388). "اختلالات روانی حرکتی و بازپروری آنها از شناخت تا درمان ( برای کودکان با نیازهای خاص)". تهران، نشر دانژه. ص 67-51.
 
19. Battaglia A, Carey JC.(2003). "Diagnostic evaluation of developmental delay / mental retardation: an overview". American journal of medical genetics.(P: 3-14).
 
20. Bradinova I, Shopova S, Simeonov E.(2005). "Mental retardation in childhood: Clinical and diagnostic profile in 100 children". Journal of Genetic Counseling.16(3). (p: 239-248).
21. Carmeli E, Zinger- vaknnin T, Merrick J.(2005). "Can physical training have an effect on well-being in adults with mild intellectual disability?" Mech Ageing Dev. (p: 299–304).
22. Davarmanesh A, Baratysadeh F. (2006). "Precedent of Handicaps Rehabilitation Principles". 1st ed.Tehran: Roshd pub. ( p: 169‒81).
23. Duristine JL, More GE, Painter PL, Robert OS.(2009). "ACSM, S Exercise management for persons with chronic diseases and disabilities". Human Kinetics. (p: 359-367).
24. Govinda RI, Panda KC.(2005)."Practice in special education for children with intellectual disabilities|". Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal. 16(2).(p: 84-99).
25. Harris, J. C. (2006). "Intellectual disability: Understanding its development, causes, classification, evaluation, and treatment". New York: Oxford University Press.‏ (p: 11-41).
26. Healy, J. M. (2011)."Endangered Minds: "Why Children Dont Think And What We Can Do About It". Simon and Schuster. (p: 94‒112).
27. Helmseresht P, Delpisheh A. (2007). "Handicaps and Principles of Rehabilitation". 1st ed. Tehran": Chehr Pub; (p:49‒67).
 28. Jensen. E. (1998). "Teaching with the brain in mind, Alexandrian, VA: Association for supervision and curriculum Development." (p: 120-123).
29. Johnstone JA, Ramon M.(2011)." Perceptual-Motor Activities for children". 1st ed. Champaign, IL: Human Kinetics(p: 35-70).
30. Kahn EB, Ramsey LT, Brownson RC, Heath GW, Heath GW, Howze EH, Powell KE, et al.(2002). "The effectiveness of interventions to increase physical activity: a systematic review". American Journal of Preventive Medicine. 22(45).(p:73-107).
31. Mc Kenzie TL, Stone EJ, Feldman H A, Epping JN, Yang M, Strikmiller PK, et al.(2001). "Effects of the CATCH physical education intervention: teacher type and lesson location". American Journal of Preventive Medicine. 21(2).(p: 101-109).
32. Moss SC, Hogg J.(2009)."observation and classification of prehension in preschool children: a reliability study". Res Q Exerc Sport .52. (p:273-277).
33. Pahlevanian AA, Rasoolzadeh M, Amoozadeh Khalily M.(2012)."Comparison between normal and mental retard children with mental aged 6-7 on motor skills". Koomesh 13(4).(p: 460-464).
34. Rahmani P, Shahrokhi H.(2010)." Evaluation of static and dynamic balance in intellectual disability with and without down syndrome". Res Except Child (p: 97-113).
35. Rini W.(2013)." Increasing and reinforcement of motor-perceptual in children". Tehran، Danzheh press. (p: 20-110).
36. Simons J, Daly D, Theodorou F, Caron C, Simons J, Andoniadou E.(2008)."Validity and reliability of the TGM-2 in 7-10 year-old Flemish children with intellectual disability". Adapted Physical Activity Quarterly. 25(1). (p: 71-82).
37. Soratchi H, Sazmand AH, Karbalaii Nori A, Jadidy H. (2006). "The effect of sensory integration in gross & fine motor skills children5-7 years with down syndrome". Journal of Rehabilitation. (p: 35-40).
38. westendorp, M. Houwen, S. Hartman, E. Visscher, C. (2011). "Are gross motor skills and sports participation related in children with intellectual disabilities". Research in Developmental Disabilities.(p:1147-1153).
39. Wuang, Y.P. Wang, C.C. Huang, M. H. and Su, C. Y. (2009). "Prospective study of the effect of sensory integration, neurodevelopmental treatment and perceptual – motor therapy on the sensorimotor performance in children with mild mental retardation". The American journal of occupational therapy, 63 (4).(p: 441-452)
40. Yukselen A, Dogan O, Turan F, Cetin Z, Ungan M. (2008). "Effect of exercises for fundamental movement skills in mentally retarded children". Middle East Journal of Family Medicine. 6(5). (p:3-6).
41. Ziereis S, Jansen P.(2015). :"Effects of physical activity on executive function and motor performance in children with ADHD". Research in Developmental Disabilities. 38.(P:181-191).