نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ‌ارشد رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از جمله مداخلات روان­شناختی مؤثر بر بهبود و موفقیت عملکرد حرکتی و ورزشی افراد، خودگفتاری است. لذا، تحقیق حاضر، با هدف بررسی اثربخشی خودگفتاری انگیزشی بر اجرای تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی)، انجام شد. از میان 160 دانشجوی کارشناسی تربیت­ بدنی دانشگاه تهران، 30 نفر در این پژوهش مشارکت داشتند که به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. مداخله، دو بار در روز و به مدت یک دقیقه انجام گرفت. گروه تحت مداخله در مرتبۀ اول تکلیف اولیۀ راه رفتن روی تردمیل را با سرعتی آهسته انجام دادند، درحالی‌که تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی) را در 10 کوشش انجام ­دادند. مرتبۀ دوم نیز به همین صورت برگزار شد، با این تفاوت که گروه تحت مداخله 15 ثانیه قبل از اجرای تکلیف ثانویه، خودگفتاری انگیزشی را برای خود اعلام ­کرد و گروه کنترل بدون هیچ مداخله­ای آزمون را اجرا کرد. نتایج t همبسته در گروه تحت مداخله نشان داد که خودگفتاری انگیزشی به کاهش معنا‏دار زمان واکنش افتراقی منجر شد (001/0=P). همچنین نتایج یو مان-­ویتنی در پس­آزمون نشان داد که زمان واکنش گروه تحت مداخلۀ خودگفتاری به‌طور معنا‏داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (002/0=P).
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improvement of Secondary Task (Discrimination Reaction Time), Due to Motivational Self-Talk

نویسندگان [English]

 • Nastaran Naderi Rad 1
 • Shahzad Tahmasebi 2

1 M.Sc. in Motor behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor in Motor behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The self-talk is one of psychological interventions that can be effective on improving and success in the motor performance and sport performance. So, the aim of the present study was to investigation effectiveness the motivational self-talkon secondary task performance (discrimination reaction time). 30 subjects have participated of the 160 students studying at the undergraduate from faculty of physical education and sport science in University of Tehran. They were divided randomly into two control and experimental groups. The intervention was conducted in two sessions per day and each session lasted one minute. The first primary task for the intervention group was walking on the treadmill with a slow speed whereas secondary task (discrimination reaction time), was performed in 10 attempts. The process was performed for the second order in the same manner with the difference that the experimental group performed motivational self-talk 15 seconds before the secondary task performance.Control group was performed test without intervention.The result of paired samples t-test showed that motivational self-talk in experimental group leads to a significant decrement in discrimination reaction time (P=0.001). Also, the result of Mann-Whitney U showed that reaction time in the experimental group decrease than control group significantly (P=0.002).
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Secondary Task
 • motivational self-talk
 • female students
 • Reaction Time
 • Psychological Intervention
 1. اشمیت، ریچارد.ای. (1388). "یادگیری حرکتی و اجرا". (مهدی نمازی‌زاده و محمدکاظم واعظ موسوی، مترجم). تهران: سازمان مطالعه تدوین (سمت). ص67-30.
 2. اشمیت، آر. ریسبرگ، کریگ.ای. (1390). یادگیری و عملکرد حرکتی (رویکرد یادگیری مبتنی بر موقعیت). (علی حسین ناصری و رسول حمایت‌طلب، مترجم). تهران: نشر علم و حرکت.ص100-50.
 3. اشمیت، ریچارد.ای. لی، تیموتی. (1391). "یادگیری و کنترل حرکتی"، (رسول حمایت‌طلب و عبدالله قاسمی، مترجم). تهران: علم و حرکت. ص150-146.
 4. اشمیت، ریچارد.ای. لی، تیموتی. (1387). کنترل و یادگیری حرکتی با تأکید رفتاری. (احمد فرخی، عباس بهرام و حسن خلجی، مترجم). تهران: انتشارات نرسی. ص150-60.
 5. اقدسی، محمّد­تقی. ترابی، فرناز. طوبی، نسرین. (1392). "مقایسۀ تأثیر خودگفتاری آموزشی بر عملکرد و یادگیری پرتاب دارت دختران در اواخر کودکی و دورۀ نوجوانی". رفتار حرکتی. ص 96-83.
 6. رضایی، فاطمه. و فرخی، احمد. (1388). "اثر خودگفتاری آموزشی بر اجرای مهارت‌های حرکتی ساده و پیچیدۀ دانشجویان تربیت بدنی". رشد و یادگیری حرکتی – ورزشی. ص140-126.
 7. 7.      رضایی، فاطمه. فرخی، احمد. باقرزاده، فضل­الله. (1391).اﺛﺮﺧﻮدﮔﻔﺘﺎری اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺳﺎدهو ﭘﻴﭽﻴﺪۀ ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل. رﺷﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺣﺮﻛﺘﻲ - ورزﺷﻲ. ص 44-29.
 8. شریعتی، امیر. فاضل کلخوران، جمال. (1392). ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮدﮔﻮﻳﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻟﻢ. رشد و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺣﺮﻛﺘﻲ-ورزشی. ص 133-119.
 9. طهماسبی بروجنی، شهزاد. شهبازی، مهدی. و ایزانلو، زهرا. (89). "تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر اجرای مهارت­های پاس و شوت بسکتبال". رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی. ص 106-91.
 10. مارتنز، راینز. (1378). "روان‌شناسی ورزشی (راهنمای مربیان) ". (محمد خبیری، مترجم). تهران: بامداد کتاب. ص 265.
 11. مگیل، ریچارد.ای. (1389). یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد).(محمّدکاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی، مترجم). تهران: بامداد کتاب. ص 333-185.
 12. مک­موریس، تری. (1386). اکتساب و اجرای مهارت های ورزشی. (رسول حمایت‌طلب، مترجم). تهران: بامداد کتاب. ص 104.   
 13. ویرو، اتکو. و ویرو، مهیس. (1386). "پایش بیوشیمیایی تمرین های ورزشی". (عباسعلی گایینی. ولی­الله دبیدی روشن. محمّد فرامرزی. سیروس چوبینه و امیرحسین حقیقی، مترجمان) تهران: سازمان مطالعه تدوین (سمت). ص 113-112.
  1. Boroujeni, S. T., & Ghaheri, B. (2011). "The effect of motivational self-talk on reaction time". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, Pp: 606-610.
  2. Bunker, L., Williams, J. M., & Zinsser, N. (1993). "Cognitive techniques for improving performance and building confidence". Applied sport psychology: Personal growth to peak performance, 2(1), Pp: 225-242.
  3. Chang, Y.-K., Ho, L.-A., Lu, F. J.-H., Ou, C.-C., Song, T.-F., & Gill, D. L. (2014). "Self-talk and softball performance: The role of self-talk nature, motor task characteristics, and self-efficacy in novice softball players". Psychology of Sport and Exercise, 15(1), Pp: 139-145.
  4. Chroni, S., Perkos, S., & Theodorakis, Y. (2007). "Function and preferences of motivational and instructional self-talk for adolescent basketball players". Athletic Insight, 9(1), Pp: 19-31.
  5. Dana, A., Shirazi, R. R., Jalili, F., & Zamanian, F. (2011). "The Effect of Instruction and Motivational Self Talk on Performance and Retention of Discrete and Continuous Motor Tasks". Australian Journal of Basic & Applied Sciences, 5(8), Pp: 40-53.
  6. Edwards, C., Tod, D., & McGuigan, M. (2008). "Self-talk influences vertical jump performance and kinematics in male rugby union players". Journal of sports sciences, 26(13), Pp: 1459-1465.
  7. Field, a. (2009). "Discovering statistics using spss(and sex and drugs and rock ’n’ roll) " (third edition ed.) .los angeles: Sage. P: 42.
  8. Hardy, J. (2006). "Speaking clearly: A criticalreview of the self-talk literature". Psychology of Sport and Exercise, 7(1), Pp: 81-97.
  9. Hardy, J., Hall, C. R., Gibbs, C., & Greenslade, C. (2005)."Self-talk and gross motor skill performance: An experimental approach". Athletic Insight, 7(2), Pp: 43-54.
  10. Johnson, J. J., Hrycaiko, D. W., Johnson, G. V., & Halas, J. M. (2004). "Self-talk and female youth soccer performance". Sport Psychologist, 18(1), Pp: 44-59.
  11. Kolovelonis, A., Goudas, M., & Dermitzaki, I. (2011). The effects of instructional and motivational self- talk on students’ motor task performance in physical education. Psychology of Sport and Exercise, 12(2), Pp: 153-158.
  12. Landin, D., & Hebert, E. P. (1999). "The influence of self-talk on the performance of skilled female tennis players . "Journal of Applied Sport Psychology, 11(2), Pp: 263-282.
  13. Makizako, H., Kaneko, F., Aoki, N., & Ihira, H. (2013). "Age-related Differences in Reaction Time Responses under Simple-and Dual-task Conditions in Middle-aged Ski Marathon Amateur Males". International Journal of Sport and Health Science, 11(0), Pp: 33-38.
  14. Mellalieu, S., & Hanton, S. (2008). "Advances in applied sport psychology: A review": Routledge. Pp: 102-113.
  15. Nideffer, R. M., & Sharpe, R. C. (1993). "Attention control training". Handbook of research in sport psychology, Pp: 542-556.
  16. Theodorakis, Y., Hatzigeorgiadis, A., & Chroni, S. (2008). "Self-talk: It works, but how? Development and preliminary validation of the functions of self-talk questionnaire". Measurement in Physical Education and Exercise Science, 12(1), Pp: 3-10.
  17. Weinberg, R. S., & Gould, D. (2011). "Foundations of sport and exercise psychology": Human Kinetics. Pp: 363-393.
  18. Weinberg, R., Miller, A., & Horn, T. (2012). "The influence of a self-talk intervention on collegiate cross-country runners". International Journal of Sport and Exercise Psychology, 10(2), Pp: 123-134.
  19. Zinser, N., Bunker, L., & Williams, J.M. (2001). "Cognitive techniques for building confidence and enhancing performance".In Williams, J.M. (ed.), Applied Sport Psychology: Personal Growth to Peak Performance (4th Ed.). Mountain View, CA: Mayfield Publishing Co. Pp: 349-381.
  20. Zourbanos, N., Hatzigeorgiadis, A., Bardas, D., & Theodorakis, Y. (2013). "The Effects of Self-Talk on Dominant and Nondominant Arm Performance on a Handball Task in Primary Physical Education Students". Sport Psychologist, 27(2), Pp: 171-176.