اثر تمرین توجه درونی و بیرونی با/بدون موسیقی انگیزشی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی شیراز، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس‌ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی شیراز، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تمرین توجه درونی و بیرونی با و بدون موسیقی انگیزشی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا بود. روش تحقیق از نوع نیمه‌تجربی و جامعۀ آماری متشکل از ورزشکاران پسر بود. نمونه شامل 60 نفر بود که داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. افراد پس از اجرای پیش‌آزمون تصادفی در پنج گروه دوازده نفری قرار گرفتند: گروه توجه درونی با موسیقی، توجه بیرونی با موسیقی، توجه درونی بدون موسیقی، توجه بیرونی بدون موسیقی و گروه کنترل. تحقیق در سه مرحله اجرا شد؛ پیش‌آزمون، اجرای پروتکل تمرینی در مدت سه روز (در این مرحله برای گروه‌های با موسیقی به‌همراه دستورالعمل­های توجهی، موسیقی انگیزشی از طریق دستگاه صوتی پخش می‌شد) و مرحلۀ سوم پس‌آزمون. با توجه به طرح پژوهش، درصورتی‌که موسیقی اثر معناداری بر اجرا پس از اعمال متغیرها نشان می‌داد، داده‌ها در مرحلۀ چهارم تجزیه‌وتحلیل ­می‌شد. آزمون­ آماری آنوا پس از مرحلۀ سوم، بین گروه­ها اختلاف معناداری نشان نداد. به­عبارت دیگر، تمرین توجه با استفاده از راهبردهای درونی و بیرونی، با و بدون موسیقی بر قابلیت انجام تکلیف تعادلی پویا تأثیری ندارد. سطح معناداری 5/0= α در نظر گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Internal and External Attention with / without motivational music Training on Dynamic Balance Task

نویسندگان [English]

 • gholam hossein nazemzadegan 1
 • roghayeh eider 2
1 Assistant professoin Motor Behaviorr, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 M.Astudent in Motor Behavior of Shiraz University, Shiraz , Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effects of external attention (EA) and internal attention (IA) with & without motivational music training on dynamic balance task. The method was quasi-experimental and the sample involved 60 athletic maile who were volunteers to participate in this study. After pre-test, Subjects were divided into 5 groups of 12 members randomly. Groups were: IA with music, EA with music, IA without music, EA without music and Control. This research conduct with 3 phase. First, Pre-test. In 2nd, Subjects were doing exercise protocol in 3 consecutive days in phase for groups with music in addition attentional strategies, motivational music play by CD. 3nd was post –test in According to of research design, if music had could significant effect on performance after variable using, then in  4th phase, data can be Analyzed. ANOVA test do not show significant difference among groups. In other words, (EA) and (IA), strategies with / without music cannot affect on balance ability. The significance level in this research was α= 0.05.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Athletic
 • Balance task
 • external attention
 • internal attention
 • Motivational music
 • Training
 1. ابراهیمی تکامجانی، اسماعیل. نوربخش، محمدرضا. بصیری، شبنم. (1379)."بررسی تأثیر اطلاعات حسی بر کنترل تعادل در وضعیت ایستاده در سنین مختلف".پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد فیزیوتراپی. مجلۀ علوم پزشکی ایران. شمارۀ 21، ص: 176- 171.
 2. ترابی، فرناز. شیخ، محمود. عرب عامری، الهه. حمایت‌طلب، رسول. باقرزاده، فضلا...(1388). "مقایسة تاثیر تماشاگر و موسیقی بر اجرا و یادگیری یک مهارت مجرد (پرتاب آزاد بسکتبال)". رشد و یادگیری حرکتی– ورزشی. شمارة 3، ص : 82-65.
 3. حسنی، مهربان افسون. بذرافکن، فاطمه. تقی‌زاده، قربان. علیزاده، مهدی. (1390). "بررسی تأثیرات دستورات کلامی بر اختصاص توجه به تکلیف کنترل وضعیتی در افراد جوان سالم". مجلۀ علمی پژوهشی توانبخشی نوین. دانشکدۀ توانبخشی – دانشگاه علوم پزشکی تهران دور، 5، شمارۀ 2، ص: 27-25.
 4. خلف بیگی، میترا. و همکاران. (1385). " تأثیر فعالیت‌های موسیقیایی بر حافظه و توجه در اسکیزوفرنیا". مجلۀ روان‌پزشکی بالینی ایران. سال دوازدهم، شمارۀ 3. ص:243-236.
 5. علی‌زاده، محمدحسین. رئیسی، جلیل. شیرزاد، الهام. باقری، لاله. (1388)." بررسی تأثیر اطلاعات حسی بر کنترل تعادل در وضعیت ایستادۀ افراد ورزشکار و غیرورزشکار". نشریۀ حرکت و ورزش. سال هفتم، جلد اول، شمارۀ 13، ص:30-21.
 6. کریمی، لیلاالسادات. زارع، حسین. هادیان‌فرد، حبیب (1390). "تأثیر موسیقی درمانی بر توجه انتخابی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش‌فعالی". فصلنامۀ ایرانی کودکا ن استثنایی/ سال یازدهم، شمارۀ: 1. ص44-33.
 7. کیهانی، مهدی. شریعت پناهی، مریم. (1387). " بررسی تأثیر موسیقی بر عملکرد تمرکز و توجه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران". مجلۀ علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. دورۀ 18 ، شمارۀ 2، تابستان 87 ، ص: 106-101.
 8. مگیل، ریچارد ای. (1386)."یادگیری و کنترل حرکتی نظریه‌ها و مفاهیم". ترجمۀ فضل‌الله باقرزاده، محمود شیخ، شهبازی، طهماسبی. انتشارات بامداد کتاب.
 9. ناظم­زادگان، غلامحسین. رستمی، ربابه. چهارده­چریک، مجید. (1392). "اثر موسیقی انگیزشی بر بازیابی ترتیب حرکات مهارتی در مهارت¬های منتخب ورزش کشتی". نشریۀ رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی ، دورۀ 5 ، شمارۀ 11 ، ص:77 -93.
 10. نمازی‌زاده، مهدی. بادامی، رخساره.(1384). "مقایسۀ تأثیر توجه درونی و توجه بیرونی بر یادگیری حفظ تعادل پویا". نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی، شمارۀ 7، ص: 71-59.

 

 1. Altenmuller EO.(2004)." The music in your head". Journal ofSci Am 2004. Vol: 14. Pp: 24–31.
 2. Bateman, Anthony. Bale, John. (2009). " Sporting sounds: Relationships between sport and music". Taylor &Farancis group, an informa business Transferred to digital printing
 3. Chiviacowsky, S. Wulf, G. Wally, R. (2010). "An external focus of attention enhances balance learning in older adults". JournalofGait& Posture 32, PP: 572-575.
 4. Davis WB, Gfeller KE, Thaut MH, Editors. (1998). "An introduction to music therapy: theory and practice". 2 ed. Boston: of McGraw-Hill Companies, The.
 5. Forti, S & et al. (2009). " The influence of music on static Posturography". Journal of vestibular Research 20 (2010) 351–356.

16. V. Hatzitaki& et al.  (2002). “Perceptual – Motor Contribution to static & Dynamic Balance Control in children”, Journal of Motor Behavior. Vol. 34, No. 2,PP: 161-170.

17. Iwanaga M, Kobayashi A, Kawasaki C. (2005). " Heart rate variability with repetitive exposure to music". Journal ofBiol Psychol. Vol: 70. Pp: 61–66.

18. Karageoghis, C.I. Terry, P.C. Lane, A.M. (1999). "Development and initial validation of an instrument to assess the motivational qualities of music in exercise and sport : The Brunel music rating inventory". Journal of Sport Science, 17, PP: 713-724.

19. McNevin, Nancy H. wulf, G. (2002)."Attentional focus on supra-postural tasks affects postural control". JournalofHuman Movement Science 21, pp: 187–202.

20. Nilsson U, Unosson M, Rawal N. (2005). "Stress reduction and analgesia in patients exposed to calming music postoperatively: a randomized controlled trial". Journal ofEur J Anaesthesiol 2005.Vol: 22. Pp: 96-102.

21. Rider M. (1997). " The rhythmic language of health and disease". The Louis Armstrong Center for Music and Medicine.

22. Scott Sue, MS. (2011). "Rhythm and Moves for balance and cognition" . Functional U Exercise and activity for healthy aging. Vol: 9.

23. Szabo, A. Small, A. Leigh, M. (1999). "The effects of slow-and fast- rhythm classical music on progressive cycling to voluntary physical exhaustion". The Journal of Sports medicine and physical fitness, 39; PP: 220-225.

24. Terry, P. Karagedghis, C. (1997). "The Psychological effect of music in sport and exercise".A review.Journal of sport Bahave.Vol: 20. Pp: 54-68.

25. Whitney Sims. (2008). " Music and word recall: The strength of familiar melodies as mnemonic devices". The Ohio State University  Department of Psychology Honors Theses, dc. identifier. uri:                http://hdl.handle.net/1811/33920. 

26. Wulf, G. Mercer, J.McNevin, NH.Guadagnoli, MA. (2004)."Reciprocal influences of attentional focus on postural and supra-postural task performance". Journal ofMotBehav, 36, PP: 99–189.

27. Yi-ChingPeh,S. Yi Chow, J.Davids, K. (2011)."Focus of attention and its impact on movement behavior". Journal of Science and Medicine in Sport 14, PP: 70-78.

28. Zhu, W., Zhao. L., Zhang, J., Ding, X., Liu, H., Ni,E., & et al. (2008). "The   influence of Mozart's sonata K. 448 on visual attention",  Anevent-related potential study. euroscience Letters, 434, 35-40.