نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه شاهد تهران، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر الگودهی خودکنترلی (ارائة الگو به یادگیرنده در زمان­هایی که خودش درخواست کند)، بر یادگیری یک تکلیف زمان­بندی متوالی بود. در این آزمایش 24 آزمودنی راست­دست (12 پسر و 12 دختر 19 تا 20 ساله) داوطلبانه انتخاب و از لحاظ نوع الگودهی به دو گروه خودکنترلی و جفت­شده تقسیم شدند. تکلیف حرکت در مسیر از قبل مشخص­شده با فشردن کلیدهای 1، 4، 5 و 8 دستگاه زمان­بندی متوالی با حفظ زمان­بندی مطلق معین بود. افراد گروه خودکنترلی هر زمان که درخواست ارائة الگو می­کردند، الگودهی می­شدند، درحالی­که گروه دیگر با گروه خودکنترلی جفت‌شده بود. آزمایش شامل مراحل اکتساب، یادداری و انتقال بود. برای سنجش دقت عملکرد از خطای زمان­بندی مطلق استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس عاملی مرحلة اکتساب نشان داد هرچند کاهش معناداری در خطای زمان­بندی مطلق دو گروه الگودهی خودکنترلی و جفت­شده رخ داد (05/0 P>)، بین تغییرات ایجادشده در دو گروه طی این دوره، تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0 P<). نتایج آزمون یادداری نیز اختلاف معناداری را بین دو گروه نشان نداد (05/0 P>). اما در آزمون انتقال گروه خودکنترلی
به­صورت معناداری خطای کمتری داشت (05/0 P>). نتایج نشان داد تأثیرات سودمند تکنیک خودکنترلی را به­خوبی می‌توان به حوزة الگودهی تعمیم داد. این روش موجب مطابقت بیشتر شرایط تمرین با نیازهای اطلاعاتی نوآموزان می­شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of self – control modeling on learning a timing task

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Nasiri 1
  • Ahmad Farokhi 2
  • Fazlollah Bagherzadeh 2

1 assisstand professor faculty of physical education and sport sience university of tehran

2 Ph.D. faculty of physical education and sport sience university of tehran

چکیده [English]

The purpose of the present study was to examine the effects of self – control modeling , that is presenting moded to learner whenever they asked for it, on learning a timing task.Twenty four right handed subjects (12 males, 12 females, aged 19-20) voluntarily participated in the study and were assigned randomly to two groups of self – control and yoked.The task was pressing the keys number 1, 4, 5 and 8 on a sequential timing apparatus while keeping certain absolute timig. People in the self – control group received the model whenever they requested it, while subjects in the other group were yoked with self – control group. The experiment consisted of acquistion, retention and transfer phases and absolute timing error was used as dependent variable. Results of factorial ANOVA in acqistion phase showed that even through there were a significant decrement in two groups on absolute timing error (P<0.05), but there were no significant decrement in two groups on absolute timing error (P<0.05), but there were no significant difference between two groups in this changes (P>0.05).Results of retention test failed to show any significant difference between two groups (P>0.05). but in transfer test self – control group showed significantly less error than yoked (P<0.05). the results showed that benefitcial effects of self – control technique anc well generalized to modeling domain and make practice conditions more accordant with informational needs of learners.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self – control modeling
  • challenge point theory
  • observational learning
  • timing task
 
1. بهرام­پور، سوران. بهرام، عباس. قدیری، فرهاد. پروین‌پور، شهاب. (1390). "بهینه­سازی شرایط تمرین از طریق الگودهی دامنه­ای". نشریة پژوهش در علوم ورزشی، شمارة 9، ص 28 – 13.
2. پروین­پور، شهاب. بهرام، عباس. قدیری، فرهاد. بلالی، مرضیه. (1389). "تأثیر آگاهی از نتیجة خودکنترلی بر یادگیری مشاهده­ای در یک برنامة تمرینی دوتایی". پژوهش در علوم ورزشی، شمارة 5، ص 106 – 89.
3. نزاکت الحسینی، مریم. (1386). "اثر نوع تمرین و نوع بازخورد بر یادگیری زمان­بندی نسبی و مطلق". رسالة دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران.
4. Badets, A., and Blandin, (2005). "Observational learning: effects of bandwidth knowledge of results". Journal of Motor Behavior, 37 (3). pp: 16- 21.
5. Badets, A. Blandin, Y., Wright, D.L. and Shea, Ch. H. (2006). "Error detection processes during observational learning". Research quarterly for exercise and sport, 77 (2). pp:177-184.
6. Bandura, A. (1969). "Principles of behavior modification". New York: Holt, Rinehart, and Winston.
7. Black, C. B. and Wright, D. L. (2000). "Can observational practice facilitate error recognition and movement production". Research for Quarterly Exercise and Sport. 4, pp: 331-334.
8. Carroll, W. R. and Bandura, A. (1990). "Representational guidance of action prodructon in observational learning:a causal analysis". Journal of motor behavior, 22. pp:85-97.
9. Deakin, J., Proteau, L. (2000). "The role of scheduling in learning through observation". Journal of motor behavior, 32 (3). pp:268-276.
10. Guadagnoli, M. A. and Lee, T. D. (2004). "Challenge point: a framework for conceptualizing the effects of various practice conditions in motor learning". Journal of motor behavior. 36, pp: 2- 22.
11. Hayes, S. J., Hodges, N. J., Huys. R. Williams, M. (2007). "End – point focus manipulations to determine what information is used during observational learning". Acta Psychologica, 126, pp:120-137.
12. Janeele, C.M. Barbara, D. A., Frehlich, S. G. Tennant, L. K. and Gauraugh, J. H. (1997). "Maximizing performance effectiveness through videotape replay and self – controlled learning environment". Research quarterly for exercise and sport, 68, pp:269-279.
13. Janelle, C.M., Kim, J., and Singer, R. N. (1995). "Subject – controlled perfromance feedback and learning of a closed motor skill". Perceptual and Motor Skills, 81. pp:627-634.
14. Lai, Q., Shea, C. H. (1999). "Bandwidth knowledge of results enhances generalized motor program learning". Research quarterly for exercise and sport, 70, pp:79-83.
15. Lee, T. D., and Carnahan, H. (1990). "Bandwidth knowledge of results and motor learning: more than just a relative frequency effect". The quarterly journal of exeperimental psychology, 42a, pp:777-789.
16. Magill, R. M. (2008). "Motor learning, concepts and application (6th edition)". McGraw-Hill publisher, 2.
17. McCullagh, P., Weiss, M. R. Ross, D. (1989). "Modeling consideration in motor skill acqusition and performance". Exercise and Sport Science Reviews. 17, pp:476-513.
18. McCullagh, P. and Weiss, M. R. (2001). "Modeling: considerations for motorskill performance and psychological responces". Handbook of research on sportpsychology. New York: Wiley.
19. Ross, D. and Bird. A. M. (1985). "Effect of modeling and videotape feedback and bowling motor skills: theory into practice". Human movement science. 1, pp: 35-62.
20. Scully, D. M. and Newell, K. M. (1985). "Observational learning and the acquisition of motor skills: Toward a visual perception perspective". Journal of human movement studies. 11, pp: 169-178.
21. Shea, C. H. Wright, D. L., Wulf, G., and Whitacre, C. (2000). "Physical and observational practice affords unique learning opportunities". Journal of motor behavior. 32. pp:27-36.
22. Shea, C. H. Wulf, G., Park, J., and Gaunt, B. (2001). "Effects of an auditory model on the learning of relative and absolute timing". Journal of Motor Behavior. 33, pp: 127-136.
23. Sheffield, F. N. (1961). "Theoretical considerations in the learning of complex sequential tasks from demonstrations and practice". In A.A. Lumsdaine (Ed.) student response in programmed instrution (pp. 13-32). Washington, DC: National Academy of Sciences.
24. Schmidt, R. A., Lee, T. D. (2007). "Motor control and learning, 5th edition". Human Kinetic Publisher.
25. Sidaway, B. and Hand, M. J. (1993). "Frequency of modeling effects on the acquisition and retention of a motor skill". Research quarterly for exercise and sport, 64, pp:122-126.
26. Weeks, D. L., and Anderson, L. P. (2002). "The interaction of observational learning with overt practice: effects on motor skill learning". Department of physical therapy, acta psychologica 104 (2000). pp:259-271.
27. Williams, A.M. Davids, K., and Williams, J. G. (1999). "Visual perception and action in sport". London: E. and F. N. Spon.
28. Wrisberg, C. A. and Pein, R. L. (2002). "Note on learners control of the frequency of model presentation during skill acquisition". Perceptual and motor skills, 94, pp:792-794.
29. Wulf, G., Raupach, M., and Pfeiffer, F. (2005). "Self – controlled observational practice enhances learning". Research quarterly for exercise and sport. 76, pp: 107-111.