نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف مقایسۀ تأثیر بازخورد 100 درصد و خودکنترل بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان انجام گرفت. ازاین‌رو 60 کودک (86/.±1/11سال(به‌طور تصادفی انتخاب و براساس نتایج پیش‌آزمون به سه گروه مساوی بازخورد 100 درصد، خودکنترل و جفت‌شده تقسیم شدند، آزمودنی‌ها در مرحلۀ اکتساب 120 کوشش (6 بلوک 10 کوششی) را انجام دادند. در پایان روز دوم‌، آزمون اکتساب (یک بلوک 10 کوششی( و 48 ساعت بعد آزمون یادداری به همان ترتیب به‌عمل آمد. تحلیل واریانس عاملی با تکرار سنجش بر روی فاکتور درون‌گروهی (بلوک کوشش‌ها)، برای مرحلۀ اکتساب و تحلیل واریانس یکراهه با آزمون تعقیبیLSD  برای تحلیل نتایج مرحلۀ یادداری، به‌کار گرفته شد. نتایج مرحلۀ اکتساب حاکی از معنادار بودن اثر اصلی بلوک (05/0>P) و یافته‌ها در مرحلۀ یادداری، بیانگر بهتر بودن نتایج گروه‌های بازخورد 100 درصد و بازخورد خودکنترل نسبت به گروه بازخورد جفت‌شده بود (05/0>P). همچنین در دو زیرگروه خودکنترل، گروهی که بازخورد بالای‌50 درصد دریافت کرده بودند، عملکرد بهتری داشتند. الگوی نتایج حاضر یافته‌های مطالعات قبلی مبنی بر اثربخشی بازخورد در یادگیری حرکتی را مورد حمایت قرار داد؛ به‌علاوه نشان داد در کودکان هنگام ارائۀ بازخورد خود کنترل تواتر بازخورد باید بالا باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Effect of Self-Controlled Feedback Frequency and Examiner Controlled Frequency on Acquisition and Learning of Throwing Skill in Children

نویسندگان [English]

  • Ayoob Sabaghi 1
  • Ali Heirani 2

1 PhD Student of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kermanshah Razi University, Kermanshah, Iran

2 Assistant Professor, Motor Behavior Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kermanshah Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

This study aimed at comparing the effect of self-controlled feedback with 100% frequency on motor skill learning in children. 60 children (11.1±0.86 yr) were selected randomly and based on their pretest results divided into same three groups of 100% feedback, self-controlled and yoked. In the acquisition phase, subjects completed 120 trials. At the end of the second day, subjects performed a 10-trial block as the acquisition test. After 48 hours, retention test was conducted like the acquisition test. MANOVA with repeated measures on the intra-group factor (trial blocks) was recruited in the acquisition phase and one-way ANOVA and LSD post hoc test was used for the retention phase. The results of the acquisition phase showed the significant effect of blocks (P<0.05). The findings of the retention phase showed that 100% feedback and self-controlled feedback groups had better results than the yoked group (P<0.05). Also, in two self-controlled subgroups, the group which received feedback above 50% had better performance. The pattern of these results supported former findings about the effectiveness of feedback in motor learning. In addition, it showed that frequency of feedback had to be high in children during self-controlled feedback.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acquisition
  • children
  • Feedback
  • learning
  • Self-Controlled
 
1-      اشمیت، ریچادر.ای. ریسبرگ، کریک ای.(1390). " یادگیری و عملکرد حرکتی ". ترجمۀ ناصری،علی حسین. تهران. نشر علم و حرکت، چاپ اول، ص:400-399.
2-      دبرا، جی. رز. رابرت، دبلیو.کریستینا. (1391)." یادگیری حرکتی". ترجمۀ نمازی‌زاده، مهدی؛ جلالی، شهین. تهران. انتشارات نرسی، چاپ اول، ص: 181-180.
3-      رهاوی، رزا .اصلانخانی، محمدعلی. عبدلی، بهروز. وهاب زاده، عبدالوهاب. (1388). "تأثیر آرایش تمرین (شیوه‌هایتمرینیخودتنظیموغیرخودتنظیم) بر یادگیری تکالیف ردیابی ساده و پیچیده".نشریه رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی، شمارة 2، ص :85-65.
4-      سپاسی،حسین.نوربخش، پریوش .حسینی ، سیدداوود.(1388)." تأثیربازخوردخودکنترلیبراکتسابویادداریدقتمهارتپرتاب کودکان ده ساله ". فصلنامۀ علوم ورزش سال اول، شمارۀ 2، ص: 29-11.
5-      صادقی، امین .واعظ موسوی، محمدکاظم. شجاعی، معصومه . عادلی فر، آرزو. (1388). "مقایسةتاثیربازخوردخودکنترلی،متواتروکاهشافتهبریادگیریمهارتهدفگیری پرتابی کودکان". رشد و یادگیری حرکتی، شماره 3، ص :36-23 .
6-      کاکر، شریل ا. (1389)."یادگیری و کنترل حرکتی برای کاربران". ترجمۀ عبدلی، بهروز. اقدسی،محمدتقی. محمدزاده، حسن. مرکز چاپ و نشر انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ص:283-282.
7-      نزاکت الحسینی، مریم. موحدی، احمدرضا. صالحی، حمید.(1390). "نقش بازخورد خودکنترلی در یادگیری مشاهده‌ای". نشریۀ رشد و یادگیری حرکتی، شمارۀ 7،ص: 101- 81.
8-         Adams, J.A. (1971). "A closed – loop theory of motor learning". Journal of Motor Behavior, 13,PP: 111-150.
9-         Bund.A., Memmert, D.(2006). "Self-controlled practice of desitionmaking". University of Heidelberg. Heidelberg, Germany, P: 71.
10-      Bund.A. & Wiemeyer, J. (2004)."Self-controlled learning of a complex motor skill : effect of the learners preferences on performance and self-efficacy". Journal of human movement Studies, 47, PP:215-236.
11-      BundlA.(2006)."The ambivalence of self-controlled motor learning. A model guided psychological analysis". Institue of Sport science, University of Dormstedt, PP: 33-34
12-      Chiricowsky, S., and Wulf, G. (2002)."Self – control feedback: does it enhance learning because performance get feedback when need it?" Res. Q. exerc. Sport, 73(4), PP:408-415.
13-      Chiricowsky, S. and Wulf, G. (2005). "Self – control feedback is effective if it is based on the learners performance". Research quarterly for exercise and sport, 76(1),PP: 42-48.
14-      Chiviacowsky, S. Wulf, G. Medeiros, F. (2008)."Learning benefits of selfcontrolled knowledge of results in 10-years-old children". Research Quarterly for Exercise and Sport, 79,PP:405-410.
15-      Chiviacowsky, S., Wulf, G., Medeiros, F. (2008). "Self-Controlled feedback in 10-Year-Old Children: Higher feedback frequencies enhance learning". Research Quarterly for Exercise and Sport, 79.PP:122-127.
16-      Chunk, D.H., & Ertmer, P.A. (2000)."Self-regulation and academic learning: Selfdfficacy enhancing interventions". In M. Boekaerts, P.R. Pintich & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation San Diego, CA: Academic Press, PP:631-646.
17-      Guadagnoli , M.A. Lee , TD. (2004)."Challenge point : A framework for   conceptualizing the effects of various practice conditions in motor learning". Journal of Motor Behavior , 33,PP: 217-224.
18-      Guadagnoi, M.A., & Kohl, R.M. (2001)."Knowledge of results for motor learning : Relationship between error estimation and knowledge of results frequency". Journal of Motor Behavior, 33, PP:217-224.
19-      Hartman, J. (2005)."An investigation of learning advantages associated with self – control: theoretical explanation and pracitical application". ProQuest information and learning company,PP: 44-45.
20-      Janelle, C.M. Barba, D.A., Ferehlich, S.G., Tennant, L.K.& Gauraugh, J.H. (1997)."Maximizing performance effectiveness through videotape feedback. Replay and self-contrelled learning environment". Research Quarterly for Exercise and Sport ,68, PP:269-279.
21-      Janell, C,.M.Kim, J.& Singer, R.N. (1995). "Subject-controlled performance feedback and learning of a close motor skill". Perceptual and motor Skills, 81, PP:627-634.
22-      Kennedy. A., & Newell,K.M. (1978). "Knowledge of results and children's motor learning". Journal of Developmental psychology, 14, PP:531-536.
23-      Lai, Q., and Shea, Ch. (1998). "Generalized motor program learning: effects of reduced frequencny of knowledge of results and practice variability". Journal of motor behavior, 30, PP:51-59.
24-      Lai, Q. and Shea, Ch. (1999). "Bandwidth knowledge of results enhances generalized motor program learning". Research quarterly for exercise and sport, 70, PP:33-40.
25-      Lai, Q. Shea, Ch. Wulf, G., and Wright, D.L.(2000). "Optimizing generalized motor program and parameter learning". Research quarterly for exercise and sport, 71(1),PP: 10-24.
26-      Magill, R.A. (2011). "Motor learning and control:Concept and aplication". 9th ed.  McGraw-Hill Companies, PP: 212-213.
27-      McNevin, N.H. Wulf, G. and Carlson, C.(2000). "Effects of attentional focus, self-control, and dyad training effects on motor learning: implications for physical rehabilitation". Journal of the American association, 80,PP:61-75.
28-      Newell, K.M. & Barclay. R. (1980). "Children processing of information in motor skill acquisition". Journal of experimental child psychology, 30, PP:98-108.
29-      Nguyen, T.V. (2008)."Self – controlled feedback and activity level in learning a simple movement skill". A thesis presented for the master of science degree the university of Tennessee, Knoxville, PP: 121-122.
30-      Paterson, J.T. and Carter, M. (2010). "Learner regulated knowledge of results during the acquisition of multiple timing goals". Journl of Human movement science, 29, PP:214-227.
31-      Petlichkoff, L.M. (2003). "Self-reaulation skills for children and adolescents". In M. Rweiss (Ed.). Developmental Sport and Exercise Psychology: A lifespan, PP:113-115.
32-      Salmoni, A. Schmidt, R.A. and Walter, C.B. (1984). "Knowledge of results and motor learning: a review and critical reappraisal". Psychological bulletin, 95, PP:355-386.
33-      Schmidt, R.A. and Lee, T.D. (2005). "Motor control and learning". 4th Edition,Human kinetics, PP: 410-430.
34-      Sullivan, K., Kantak, SS,. Burtner. PA. (2008). "Motor learning in children : Feedback effects on skill acquisition". Physther, 88, PP:720-732.
35-      Titzer, R.,Shea, J. & Singer , R.N. (1995). "The effect of learner control on the acquisition and retention of a motor task". Journal of Sport and Exercise Psychology, 15, PP:84-92.
36-      We,  W.,& Magil. RA (2004). "To dictate or not :The exploration of a self-regulated  practice schedules ". Journal of sport & Exercise psychology, 26, PP:202-213.
37-      Weeks DL& Kordus RN.(1998)."Relative frequency of knowledge of performance and motor skill learning". Research Quarterly  for Exercise and Sport, 69(3),PP:224-230.
38-      Wulf, G. (2007). "Self – controlled practice enhances motor learning: implication for hysiotherapy". Journal of Physiotherapy, 93(2),PP: 96-101.
39-      Zimmerman, B.J. (2000). "Attaining self – regulation: A social cognitive perspecitive". In M, Boekaerts, P.R. Pintrich and M. Zeidner (Eds.), Handbook of self regulation,  Sam Diego, CA: Academic Press, PP: 13-15.
40-      Zimmerman, B.J., Bonner, S., & Kovach, R. (1996). "Developing self-regulated learners: Beyond achievement toself-efficacy". Washington, DC: American Psychological Association, P:367.