نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کنترل حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

اخیراً تحقیقات در زمینۀ یادگیری حرکتی نشان داده‌اند که یادگیری با پردازش کم‌تلاش به حفظ یادگیری تحت فشار روان‌شناختی منجر می‌شود. همچنین از نظریه‌های تداخل زمینه‌ای و اختصاصی بودن تمرین که به بررسی شرایط تمرینی مطلوب می‌پردازند، سخن به میان آورده‌اند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تلاش شناختی و در نتیجه پردازش کم‌تلاش براساس نظریۀ تداخل زمینه‌ای و نظریۀ اختصاصی بودن تمرین انجام گرفت. 30 شرکت‌کننده به‌طور تصادفی در سه گروه تمرینی اختصاصی، تصادفی و زنجیره‌ای قرار گرفتند. پس از اجرای پیش‌آزمون، گروه‌ها سه روز به تمرین یک تکلیف پرتابی پرداختند. پس از دو آزمون انتقال، از آزمودنی‌ها خواسته شد تا پروتکل کلامی را با حداکثر جزئیات بنویسند. نتایج تحلیل واریانس مرکب (3´3) (گروه ´ روز)، اثر پیشرفت عملکرد را در روزهای تمرینی، و آزمون‌های تحلیل واریانس یکطرفه تفاوت معنادار بین گروه اختصاصی و تصادفی در آزمون انتقال 1 و 2 را نشان دادند (017/0> P). به‌طور کلی نتیجه گرفته شد که دو گروه اختصاصی و تصادفی پردازش کم‌تلاش و پنهان را دنبال کرده‌اند، بنابراین می‌توان این دو روش تمرینی را به مربیان و درمانگران برای آموزش مهارت‌های حرکتی توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Contextual Interference and Practice Specificity on Learning a Throwing Skill: A Study of Effortless Process

نویسندگان [English]

  • Fariba Hasan Barani 1
  • Behrooz Abdoli 2
  • Shaghayegh Modaberi 3

1 PhD Student of Motor Control, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 PhD Student of Motor Behavior, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Recently, researches on motor learning have illustrated that learning with effortless process supports learning under psychological stress. Also, contextual interference and practice specificity theories are among those theories which investigate desired practice conditions. The current study aimed at identifying cognitive effort and effortless process based on contextual interference and practice specificity theories. 30 participants were randomly divided into three groups of specificity, random and serial. After the pretest, groups practiced the throwing task for three days. After two transfer tests, subjects were asked to write down the verbal protocol with all details. The results of combined analysis of variance test (3*3) (group*day) revealed the effect of performance progress in practice days and one-way ANOVA tests revealed a significant difference between specificity and random groups during 1 and 2 transfer tests (P˂0.017). It was concluded that specificity and random groups used effortless and implicit process; therefore, coaches and therapists are recommended to use these two methods to instruct motor skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Effort
  • Implicit Process
  • Secondary Task
  • Specific Practice
  • variable practice
 
1. حسن بارانی، فریبا. (1391)، "مقایسه تأثیر تمرین کم‌خطا، پرخطا و ثابت بر تلاش، دقت و متغیرهای کینماتیکی اجرا در یادگیری یک تکلیف پرتابی،"پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. ص:97-14.
2. فارسی، علی‌رضا. عبدلی، بهروز. کاویانی، مریم. (1390)، "مقایسة تأثیر بار توجهی شناختی و شناختی حرکتی بر اجرای تکلیف هماهنگی دو دستی". نشریۀ رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی، 7، ص: 55-43.
3. مدبری، شقایق. (1391). "تأثیر اطلاعات بینایی و تداخل زمینه‌ای بر یادگیری سرویس سادۀ والیبال: آزمون نظریۀ اختصاصی بودن تمرین"، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. ص: 81-55.
4. Abernethy, B. (1988). "Dual-task methodology and motor skills research: Some applications and methodological constraints". Journal of Human Movement Studies, 14(3),PP: 101-132.
 
5. Abdoli, B., Shamsipour, D. P., Modaberi, S.H., Shams, A. (2012). "The effect length of practice and using afferent information in physical and imagery practice on learning: Exploring the boundaries of the specificity of practice hypothesis". World journal of sport science, 6(3),PP: 306-313.
 
6. Battig, W. F. (1979). "The flexibility of human memory". Levels of processing and human memory, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, PP:23-44.
 
7. Brady, F. (1998). "A theoretical and empirical review of the contextual interference effect and the  learning of motor skills". ". Journal of Quest, 50(3), PP:266-293.
8. Brady, F. (2004). "Contextual interference: a meta-analytic study". Perceptual and Motor Skills, 99 (1), PP:116-126.
9. Bruya, B. (2010). "Effortless Attention". A Bradford Book, the MIT Press, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology,PP: 75-92.
10. Cross, E. S., Schmitt, P. J., & Grafton, S. T. (2007). "Neural substrates of contextual interference during motor learning support a model of active preparation". Journal of Cognitive Neuroscience, 19(11), PP:1854-1871
11. Lam, W. K., Masters, R. S. W., & Maxwell, J. P. (2008), "Cognitive demands of error processing associated with preparation and execution of a motor skill". Consciousness and Cognition, 19(4), PP:1058-1061.
12. Lam, W. K., Masters, R. S. W., & Maxwell, J. P. (2010). "Probing the reaction time of attention (motor) learning". Journal of sport science, 28(14),PP: 1543-54.
13. Masters, R.S.W. (1992). "Knowledge, knerves and know-how: The role of explicit versus implicit knowledge  in the breakdown of a complex motor skill under pressure". The British journal of psychology, 83(3),PP:343-358.
14. Maslovat, D., Chus, R., Lee, T. D., & Franks, I. M. (2004). "Contextual interference: single task versus multi-task learning". MOTOR CONTROL-CHAMPAIGN-, 8(2),PP: 213-233.
15. Naccache, L., Dehaene, S., Cohen, L., Habert, M. O., Guichart-Gomez, E., Galanaud, D., & Willer, J. C. (2005). "Effortless control: executive attention and conscious feeling of mental effort are dissociable". Journal of Neuropsychologia, 43(9), PP:1318-1328.
16. Proteau, L. (1992). "On the specificity of learning and the role of visual information for movement control". Journal of Advances in psychology, 85,PP: 67-103.
17. Proteau, L. (2005)."Visual afferent information dominates other sources of afferent information during mixed practice of a manual aiming task". Experimental Brain Research, 161(4), PP:441-456.
18. Rendell, M. A., Masters, R. S. W., & Farrow, D. (2009). "The paradoxical role of cognitive effort in contextual interference and implicit motor learning". International Journal of Sport Psychology, 40(1),PP: 636-648.
19. Rendell, M.A. (2010)," Cognitive Effort in Contextual Interference and Implicit Motor Learning", Doctor of Philosophy thesis, School of Sport and Exercise Science, Victoria University, PP:8-100.
20. Rendell, M. A., Farrow, D., Masters, R., & Plummer, N. (2011a). "Implicit practice for technique adaptation in expert performers". International Journal of Sports Science and Coaching, 6(4), PP:553-566.
21. Rendell, M. A., Masters, R. S. W., Farrow, D. & Morris, T. (2011b), "An implicit basis for the retention benefits of random practice". Journal of motor behavior, 43(1),PP: 1-13.
22. Shea, C. H. (2001). "Consistent and variable practice conditions: effect on relative and absolute timing". Journal of motor behavior, 33(2), PP:139 -152.
 
23. Sherwood, D. E. (1996)."The benefits of random variable practice for spatial accuracy and error detection in a rapid aiming task". Research Quarterly for Exercise and sport, 57(1),PP: 35-43.
 
24. Tremblay, L., Welsh, T. N., & Elliott, D. (2001). "Specificity versus variability: Effects of practice conditions on the use of afferent information for manual aiming". Journal of Motor Control, 5(1), PP:347– 360.
25. Travlos, A. (2010). "Specificity and variability of practice, and contextual interference in aqusition and transfer of an underhand volleyball serve". Journal of Perceptual and Motor Skills, 110(1), PP:298-312.
 
26. Yoshida, Cauraugh, Chow (2004), "Specificity of Practice, Visual Information, and Intersegmental Dynamics in Rapid-aming limp movements". Journal of Motor Behavior, 36(3),PP: 281- 290.
 
27. Zetou, E., Michlopoulou, M., Giazitzi, K., Kioumourtzoglou, E. (2007). "Contextual interference effects in learning volleyball Skills". Journal of Perceptual and Motor Skills, 104(3), PP:995-1004.