نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، اصفهان، ایران

2 . استادیار دانشگاه اصفهان، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، اصفهان، ایران

3 کارشناس‌ارشد رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین روایی و پایایی آزمون  M-ABC برای کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان بود. بدین منظور 306 کودک در این تحقیق شرکت کردند. پایایی بین آزمونگرها با دو آزمونگر روی 50 کودک، پایایی آزمون – بازآزمون با فاصلۀ یک هفته بین دو آزمون و روی 30 کودک به‌دست آمد. از طریق تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی، روایی سازه ارزیابی شد. پایایی بین ارزیاب‌ها با میانگین ضریب همبستگی درون‌طبقه‌ای 98/0، عالی بود. میانگین ضریب همبستگی درون‌طبقه‌ای برای آزمون – بازآزمون، 77/0 به‌دست آمد. در این جامعه، سه‌عاملی بودن ساختار آزمون، همچنین درستی تخصیص مهارت‌ها به عامل‌های چالاکی دستی، مهارت‌های توپی و تعادل تأیید شد. بر پایة یافته‌ها از آزمون  M-ABC می‌توان برای ارزیابی مهارت‌های بنیادی کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of Movement Assessment Battery for Children (M-ABC) in 6-Year-Old Children of Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Rokhsareh Badami 1
  • Maryam Nezakatalhossaini 2
  • Fahimehi Rajab 3
  • Mansoore Jafari 3

1 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch , Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 MSc of Motor Behavior, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to determine the validity and reliability of the Movement Assessment Battery for Children Test (M-ABC Test) for 6-year-old children of Isfahan city.  306 children participated in the study. Inter-rater reliability of the M-ABC test was estimated using two trained observers with 50 children. Test–retest reliability was assessed using 30 children with a one-week interval. To determine construct validity of this test, explanatory and confirmatory factors analyses were used. Agreement between testers was great with a mean intra-class correlation coefficient of 0.98. The mean intra-class correlation coefficient of 0.77 was obtained for test–retest reliability. Three-factor structure of M-ABC test and proper assignment of skills to manual dexterity, ball skill and balance factors were supported for this population. The According to these results, M-ABC test can be applied to assess fundamental skills of 6-year-old children of Isfahan city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental Skills
  • M-ABC Test
  • reliability
  • Validity
  • 6-Year-Old
 
1-    انجمن روانپزشکی آمریکا .(2000).  "کتابچۀ راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی". ترجمۀ محمدرضا نیکخو و آوادیس هامایاک یانس (1381)، تهران: نشر سخن، ص: 15.
2-    حبیبی، آرش. (1391). "آموزش کاربردی نرم افزار لیزرل، مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی". کتاب الکترونیک، parsmodir.com/db/lisrel-book.php‎. ص: 15-4.
3-    ساولز برگ، گیرت. (2003). "رشد هماهنگی حرکت در کودکان و کاربرد آن در زمینه‌های کارپژوهی، علوم سلامتی و ورزش". ترجمۀ عبدالله قاسمی و میثم رضایی (1387)، چاپ اول، تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ص: 175-158.
4-     شادمهر، آزاده. هادیان، محمدرضا. عبدالوهاب، مهدی. جلایی، شهره. جعفری، یحیی .(1386). "مقایسۀ اختلال حرکتی رشدی دانش‌آموزان ابتدایی در دو منطقۀ شهر تهران". نشریۀ توانبخشی نوین، دورۀ 1، شمارۀ 2 و 3، ص: 10-5.
 
 
5-       Bouffard, M., Watkinson, E. J., Thompson, L. P., Causgrove Dunn, J. L., & Romanow, S. K. E. (1996). "A test of the activity deficit hypothesis with children with movement difficulties".  Journal of Adapted Physical Activity Quarterly, 13,PP: 61–73.
6-       Bruininks, R. (1978). "Bruininks–Oseretskytest of motor proficiency: Examiners manual". Minessota: American Guidance Service, PP:10-13.
7-       Chow, S. and Henderson, S., (2003). "Interrater and test-retest reliability of the Movement Assessment Battery for Chinese preschool children". American Journal of Occupational Therapy, 57(5), PP:574-577.
8-       Chow, S., Hsu, Y., Henderson, S.E., Barnett, A. and Kai, Lo. S. (2006). "The Movement ABC: a cross-cultural comparison of pre-school children from Hong Kong, Taiwan, and the USA".  Journal of Adapted Physical Activity Quarterly, 23, PP: 31-48.
9-       Chow, S. M. K., Henderson, S. E., & Barnett, A. L. (2001). "The Movement Assessment Battery for Children: A comparison of 4-yearold to 6-year-old children from Hong Kong and the United States". American Journal of Occupational Therapy, 55, PP: 55–61.
10-   Cools, W., Martelaer, K.D., Samaey, C., & Andriees, C. (2008). "Movement skill assessment of typically developing preschool children: A review of seven movement skill assessment tools". Journal of Sports Science and Medicine, 8, PP: 154-168.
11-   Croce, R.V., Horvat, M. and McCarthy, E. (2001). "Reliability and concurrent validity of the Movement Assessment Battery for Children". Journal of  Perceptual and motor skills, 93,PP: 275-280.
12-   Engel-Yeger, B., Rosenblum, S., & Josman, N. (2010). "Movement Assessment Battery for Children (M-ABC): Establishing construct validity for Israeli children". Journal of Research in Developmental Disabilities, 31 (1), PP: 87-96.
13-   Geuze, R., Jongmans, M. J., Schoemaker, M., & Smits-Engelsman, B. (2001). "Clinical and research diagnostic criteria for developmental coordination disorder: A review and discussion". Journal of Human Movement Science, 20, PP: 7–47.
14-   Hay, J., & Missiuna, C. (1998). "Motor proficiency in children reporting low levels of participation in physical activity". Canadian Journal of Occupational Therapy, 65(2), PP: 64–71.
15-   Henderson, S. E., & Sugden, D. A. (1992). "Movement assessment battery for children manual". London: The Psychological Corporation Ltd, PP: 27-30.
16-   Kaplan, B., Wilson, B., Dewey, D., & Crawford, S. (1998). "DCD may not be a discrete disorder". Journal of Human Movement Science, 17(4), PP: 471–490.
17-   Lawshe,C.H.(1975). "A quantitative approach to content validity". Journal of Personnel Psychology, 28, PP: 563-575.
18-   Leemrijse, C., Meijer, O., Vermeer, A., Lambregts, B., & Ader, H. J. (1999). "Detecting individual change in children with mild to moderate motor impairment: The standard error of measurement of the Movement ABC". Journal of Clinical Rehabilitation, 13, PP: 420–429.
19-   Maeland, A.F. (1992). "Identification of children with motor coordination problems". Journal of Adapted Physical Activity Quarterly, 9, PP: 330-42.
20-   McCarron, L. T. (1982). "MAND McCarron assessment of neuromuscular development, fine and gross motor abilities". (rev . ed.). Dallas, TX: Common Market Press,PP: 14-17.
21-   McCarthy, D. (1972). "McCarthy Scales of Children's Abilities". San Antonio, TX: The Psychological Corporation,PP: 2-4.
22-   Miller, L.J. (1988). "Miller Assessment for Preschooler". San Antonio, TX: The Psychological Corporation, PP: 8-9.
23-   Miller LT, Polatajko HJ, Missiuna C, Mandich AD, Macnabe JJ. (2001). "A pilot trial of cognitive treatment for children with developmental coordination disorder". Journal of Human Movement Science, 20, PP: 183-210.
24-   Miyahara, M., Tsujii, M. Hanai, T., Jongmans, M., Barnett, A., Henderson, S., Hori, M., Nakanishit  K. and Kageyama, H. (1998). "The Movement Assessment Battery for Children: A preliminary investigation of its usefulness in Japan". Journal of Human Movement Sciences, 17, PP: 679-697.
25-   O’Beirne, C., Larkin, D., & Cable, T. (1994). "Coordination problems and anaerobic performance in children". Journal of Adapted Physical Activity Quarterly, 11, PP: 141–149.
26-   Portney, L. G., & Watkins, M. P. (1993). "Foundations of clinical research: Applications to practice". Norwalk, CT: Appleton & Lange ,PP: 2-3.
27-   Riggen, K.J., Ulrich, D. and Ozman, J.C. (1990). "Reliability and Concurrent  validity of the TEST OF Motor Impairment-Henderson Revision". Journal of Adapted Physical Activity Quarterly,7, PP:249-58.
28-   Rösblad B, Gard L.  (1998). "The assessment of children with developmental coordination disorder in Sweden: A preliminary investigation of the suitability of the movement ABC". Journal of Human Movement Science, 17, PP: 711-719.
29-   Ruizi, L.M., Graupera, J.LGutiérrez, M., & Miyahara, M (2003). "The assessment of motor coordination in children with the Movement ABC test: A comparative study among Japan, USA and Spain". International Journal of Applied Sport Science, 15 (1), PP: 22-35.
30-   Schoemaker, M. M., & Kalverboer, A. F. (1994). "Social and affective problems of children who are clumsy: How early do they begin?" Journal of Adapted Physical Activity Quarterly, 11, PP: 130–140.
31-   Sigmundsson, H., & Rostoft, M. (2003). "Motor development: Exploring the motor competence of 4-year-old Norwegian children". Scandinavian Journal of Educational Research, 47(4), PP: 451–459.
32-   Smits-Engelsman, B., Henderson, S. E., & Michels, C. (1998). "The assessment of children with developmental coordination disorders in the Netherlands: The relationship between the Movement Assessment Battery for Children and the Korperkoordinations Test fur Kinder".  Journal of Human movement science, 17, PP:699-709.
33-   Smits-Engelsman, Fiers,M.J., & Henderson, S. E (2008). "Interrater reliability of the Movement Assessment Battery for Children". Journal of American Physical Therapy association, 88 (2), PP: 286-294.
34-   Tan, S., Parker, H., & Larkin, D. (2001). "Concurrent validity of motor tests used to identify children with motor impairment". Journal of Adapted Physical Activity Quarterly, 18, PP: 168–182.
35-   Van Waelvelde, H., Peersman, W., Lenoir, M., & Smits Engelsman, B. (2007a). "The reliability of the Movement Assessment Battery for Children for preschool children with mild to moderate motor impairment". Journal of Clinical Rehabilitation, 21, PP:  465–470.
36-   Venetsanou, F., Kambas, A., Ellinoudis, T., Fatouros, L., Giannakidou, D., Kourtessis, T. (2011). "Can the movement assessment battery for children-test be the ''gold standard'' for the motor assessment of children with developmental coordination disorder?" Journal of Research in Developmental Disabilities, 32, PP: 1-10.