نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 کارشناس‌ارشد، تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تأثیر یک دوره آموزش مهارت‌های پایۀ شنا بر مهارت‌های حرکتی درشت کودکان پسر اوتیسمی 7 تا 11 سال بود. بدین منظور 20 کودک اوتیسمی با میانگین ± انحراف استاندارد سن 05/1±3/10 سال و شاخص تودۀ بدن 76/1±9/18 کیلوگرم بر متر مربع به‌صورت تصادفی به دو گروه ده‌نفری تجربی و کنترل تقسیم شدند. برنامۀ تمرینی شامل گرم کردن با حرکات کششی، آموزش و تمرین استاندارد شنا و حرکات توپی در خارج و داخل آب به مدت شش هفته در گروه تجربی اجرا شد. گروه کنترل نیز به فعالیت‌های معمول می‌پرداختند. در آغاز و پایان پژوهش از هر دو گروه آزمون بهرۀ حرکتی درشت اولریخ 2 به‌عمل آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد، برنامۀ تمرینی منتخب بر بهبود هر سه گروه مهارت‌های دستکاری (40 درصد)، مهارت‌های جابه‌جایی (31 درصد) و پایه (35 درصد) تأثیر معناداری داشته است (05/0P<). در همین راستا نیز تفاوت تغییرات پیش تا پس‌آزمون هر سه مهارت بین دو گروه معنادار است (05/0P<).
در نهایت به‌نظر می‌رسد تمرینات شنا با تکیه بر مهارت‌های دستکاری و جابه‌جایی قادر است آثار مفیدی بر توانایی‌های حرکتی کودکان دچار اختلال اوتیسم داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Basic Swimming Skills Training on Gross Motor Skills in Autistic Children (7-11 Years Old)

نویسندگان [English]

  • Farnaz Torabi 1
  • Azar Aghayari 1
  • Sohayl Dashtabadi 2

1 Assistant Professor, Department of Physical Education, Payame Noor University, Iran

2 MSc of Physical Education, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of basic swimming skills training on gross motor skills in male autistic children (7-11 years old). For this purpose, 20 autistic children (mean + SD age: 10.3±1.05 yr and BMI: 18.9±1.76 kg/m2) were randomly divided into two groups of experimental and control (each group 10 subjects). The training protocol of the experimental group was implemented for 6 weeks containing warm-up with stretching exercises, standard swimming instruction and training and ball movements inside and outside water. The control group was engaged in their routine activities. At the beginning and at the end of the study, the second edition of Test of Gross Motor Development (TGMD-2) (Ulrich, 2000) was applied for both groups. Findings showed that the manipulation skills (%40), locomotion skills (%31) and gross skills (%35) improved significantly after the selected training protocol (P<0.05). Accordingly, the differences between the two groups in changes of pretest and posttest of the three skills were significant (P<0.05). Finally, it seems that swimming training with an emphasis on manipulation and locomotion skills can have beneficial effects on motor abilities of children with autism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • autistic children
  • basic skills
  • gross motor development
  • swimming training
  • Ulrich test
 
1. رهبانفرد، حسن. (1377). "تأثیر برنامۀ حرکتی ویژه بر توانایی‌های ادراکی حرکتی دانش‌آموزان پسر عقب‌ماندۀ ذهنی آموزش‌پذیر 10-13سالۀ تهران". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، تهران، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، ص: 30-57.
2. فدائی اردستانی، مهری. (1388). "تأثیر یک برنامۀ حرکتی منتخب بر رشد مهارت‌های حرکتی پایۀ دختران کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر 7 تا 10 ساله". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ص: 68-42.
3. فراست، دیوید. (1376). "روانشناسی ورزش". ترجمة عیدی علیجانی و مهوش نوربخش، تهران، انتشارات علامه طباطبایی،ص: 50-30.
4. کاتلین ام. هیوود. (1385). "رشد و تکامل حرکتی در طول عمر". ترجمة مهدی نمازی‌زاده و محمدعلی اصلانخانی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات سمت، ص: 420-360.
5. گالاهو،دی. ازمون،جی. (1383). "درک رشد حرکتی در دوران کودکی، نوجوانی و بزرگسالی". ترجمۀ عباس بهرام و محسن شفیع‌زاده ،تهران، نشر بامداد کتاب، ص: 80-60.
6. لحمی ر. (1390). "تأثیر برنامۀ‌ حرکتی اسپارک بر مهارت‌های حرکتی پایه و رفتارهای قالبی کودکان 7 تا 13 سالۀ اُتیسم با عملکرد بالا". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، ص: 110-89.
7. محرمی نصرآبادی، اکبر. (1391). "تأثیر یک دوره برنامۀ حرکتی منتخب بر رشد مهارت‌های حرکتی کودکان کم‌توان ذهنی".پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ص: 100-70.
8. Curtin C, Anderson SE, Must A, Bandini L .(2010). "The prevalence of obesity in children with autism: a secondary data analysis using nationally representative data from the National Survey of Children's Health". Journal of BMC pediatrics, 10(1), PP:11-15
9. Jankowicz-Szymanska A, Mikolajczyk E, Wojtanowski W .(2012). "The effect of physical training on static balance in young people with intellectual disability". Res Dev Disabil.;33(2),PP:675-81
10. Kravitz L .(2007). "The 25 most significant health benefits of physical activity & exercise". IDEA Fitness Journal, 4(9), PP: 54-63.
11. MacDonald M, Esposito P Ulrich D. (2011). "The physical activity patterns of children with autism". BMC research notes, 4(1), PP: 422-425.
12. Müller J, Christov F, Schreiber C, Hess J, Hager A. (2009). "Exercise capacity, quality of life, and daily activity in the long-term follow-up of patients with univentricular heart and total cavopulmonary". Eur Heart J, 30(23), PP: 2915-20.
13 .Obrusnikova I, Cavalier AR .(2011). "Perceived barriers and facilitators of participation in after-school physical activity by children with autism spectrum disorders". Journal of Developmental and Physical Disabilities, 23(3), PP:195-211.
14. Obrusnikova I, Miccinello DL. (2012). "Parent perceptions of factors influencing after-school physical activity of children with autism spectrum disorders". Adapted physical activity quarterly: APAQ, 29(1),PP:63-67
15. Pan CY .(2008). "Objectively measured physical activity between children with autism spectrum disorders and children without disabilities during inclusive recess settings in Taiwan". Journal of autism and developmental disorders ,38(7), PP: 1292-301.
16. Pan CY, Tsai CL, Chu CH, Hsieh KW .(2011). "Physical activity and self-determined motivation of adolescents with and without autism spectrum disorders in inclusive physical education". Research in Autism Spectrum Disorders, 5(2), PP: 733-41.94.
17. Pan CY, Tsai CL, Hsieh KW, Chu CH, Li YL, Huang ST .(2011). "Accelerometer-determined physical activity among elementary school-aged children with autism spectrum disorders in Taiwan". Research in Autism Spectrum Disorders, 5(3):1042-52.
18. Pitetti K, Rimmer J, Fernhall B .(1993). "Physical fitness and adults with mental retardation. An overview of current research and future directions". Sports medicine (Auckland, NZ), 16(1), PP:23-25.
19. Pitetti KH, Rendoff AD, Grover T, Beets MW. (2007). "The efficacy of a 9-month treadmill walking program on the exercise capacity and weight reduction for adolescents with severe autism". Journal of autism and developmental disorders, 37(6),PP:997-1006.
20.Sandt DDR, Frey GC .(2005). "Comparison of physical activity levels between children with and without autistic spectrum disorders". Adapted Physical Activity Quarterly,22, PP: 146-159.
22. Williams AM, Hodges NJ .(2005). "Practice, instruction and skill acquisition in soccer: challenging tradition".  Journal of Sports Sci , 23(6), PP:637-50.
23. Woodard R J. (2005). "Surburg Fundamental gross motor skill performance by girls and boys with learning disabilities" .Perceptual and Motor Skills, 84, PP: 867-70.
24. World Health Organization .(2010). "Global recommendations on physical activity for health". www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en,PP:1-18.
25. Xiong N, Ji C, Li Y, He Z, Bo H, Zhao Y. (2009). "The physical status of children with autism in China". Research in developmental disabilities, 30(1), PP: 70-76.