نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دورة دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیرات احتمالی تمرینات ژیمناستیک بر برخی ویژگی‌های عصب‌روان‌شناختی در کودکان پسر 8 تا 10 سالۀ دچار اختلال هماهنگی رشدی شهر تهران بود. 34 کودک 10-8 سالة دچار اختلال هماهنگی رشدی که در سال 1392 به کلینیک‌های کاردرمانی و توانبخشی شهر تهران مراجعه کرده بودند، به‌صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش (19 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. به‌منظور غربالگری، از پرسشنامۀ اختلال هماهنگی رشدی و آزمون هوش ریون استفاده شد. همچنین به‌منظور ارزیابی متغیرهای وابسته از پرسشنامۀ عصب‌روان‌شناختی کانرز استفاده شد. گروه آزمایش برنامۀ حرکتی مداخله‌ای ژیمناستیک را به مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته، هر جلسه 45 دقیقه) دریافت کردند. تجزیه‌وتحلیل آماری با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره در سطح معناداری 05/0≤P با کمک نرم‌افزار SPSS‌16 انجام گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در تمامی متغیرهای کارکردهای اجرایی (001/0P≤، a492.454F=) و حسی – حرکتی (001/0P≤، a285.693F=) مشاهده شد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که برنامۀ تمرینی ژیمناستیک می‌تواند بر بهبود بر ویژگی‌های عصب‌روان‌شناختی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Gymnastics Training on Neuropsychological Functioning of Children with Developmental Coordination Disorder

نویسندگان [English]

 • Hojat Amini 1
 • Ali Akbar Jaberi Mogadam 2

1 PhD Student of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the possible effects of gymnastics training on some neuropsychological functioning in male children with developmental coordination disorder aged between 8 and 10 in Tehran city. 34 children with developmental coordination disorder who aged between 8 and 10 and had referred to the clinics of occupational therapy and rehabilitation in Tehran in 2013 were selected using convenience and purposive sampling method and were randomly divided into experimental (n=19) and control (n=15) groups. For screening, Developmental Coordination Disorder Questionnaire and Raven's progressive matrices test were used. The dependent variables were assessed by Neuropsychological Conner Questionnaire. The experimental group received an 8-week (3 sessions per week, each session 45 min.) locomotor intervention of gymnastics protocol. Statistical analysis was performed using multivariate covariance analysis at P≥0.05 with SPSS16 software. The findings showed significant differences between control and experimental groups in all variables of executive functions (P≤0.001, F= 492.454a) and sensory – motor function (P≤0.001, F=285.693a). Accordingly, it can be concluded that gymnastics training can improve neuropsychological functioning in children with developmental coordination disorder.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Developmental Coordination Disorder
 • executive function
 • gymnastics
 • neuropsychological
 • sensory-motor function
 1.  

  1. اسماعیل‌زاده، مریم. صالحی، حمید. نمازی‌زاده، مهدی. (1390). "تأثیر حرکتهای منتخب ریتمیک بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی". مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، (50)،  ص: 46. 
  2. سلمان، زهرا. شیخ، محمود. سیف نراقی، مریم. عرب عامری، الهه. آقاپور ،سیدمهدی. (1388). "تأثیر تمرین­‌های ادراکی- حرکتی بر بهبود قابلیت‌های حرکتی دانش‌آموزان با اختلال هماهنگی رشدی دورۀ ابتدایی شهر تهران". رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی، (2)،ص: 47-63.
  3. ﺷﺮﻳﻔﻲ، حسین­پاشا. (1376). "ﻧﻈﺮﻳﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻫﻮش و ﺷﺨﺼﻴﺖ" ﺗﻬﺮان. انتشارات ﺳﺨﻦ. دوره چاپ 7، ص: 235-455.
  4. صالح، حمید افسرده، بخشایش، رحمان. موحدی، احمدرضا. قاسمی، وحید. (1390). "ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی سیاهه اختلال هماهنگی رشد حرکتی در پسران 6-11 ساله". روان‌شناسی افراد استثنایی، 1(4) ،ص:161-135.
  5. عابدی، احمد. ملک‌پور، مختار، مولوی، حسین. عریضی­سامانی، سید حمیدرضا. امیری، شعله. (1387)." مقایسۀ ویژگی‌هایعصب‌روان‌شناختیکودکانخردسالباناتوانی‌هاییادگیریعصب‌روان‌شناختی/تحولیو عادیپیش ازدبستان". فصلنامۀ پژوهش در حیطۀ کودکان استثنایی، 8(1)،ص: 18-1.
  6. علیزاده، حمید. زاهدی­پور، مهدی. (1383). "کارکردهای اجرایی در کودکان با و بدون اختلال هماهنگی رشدی". فصلنامۀ تازه‌های علوم شناختی، (6) 3و 4، ص: 56-49.
  7. علیزاده، حمید. (1385). "رابطۀ کارکردهای اجرایی عصبی- روان‌شناختی با اختلال‌های رشدی". فصلنامۀ تازه­های علوم شناختی، (8) 4،ص: 70-57.
  8. کاپلان و سادوک. (2007). "خلاصه روانپزشکی." ترجمG حسن رفیعی و خسرو سبحانیان (1392)، تهران، انتشارات ارجمند، ص: 68-342.
  9. کاویانپور، فرنوش. ملک‌پور، مختار. عابدی، احمد. (1392). "اثربخشی تمرینات ادراکی- حرکتی بر کارکردهای اجرایی، توجه و تکانشگری کودکان پیش‌دبستانی دارای اختلال هماهنگی رشدی". فصلنامۀ توانبخشی، 14 (1) ، ص: 56. 86-76.
  10. ملاکریمی، زهرا. (1392). " تاثیر تمرین دو تکنیک دست در کاراته برکاهش حرکات کلیشه‌ای دست یک پسر اتیستیک خاص: پژوهش موردی". مجلۀ پژوهش در علوم توانبخشی،9(3) ، ص: 398-387.
  11. وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران. (1384). طرح ژیمناست ویژۀ دانش‌آموزان پایۀ دوم ابتدایی. مصوبۀ شمارۀ 8/1291/120.
   1. Alissa Apa (2009)."Ball catching strategies in children with and without developmental coordination disorder". Master Thesis McGill University (Canada) 110, PP: 212-226.
   2. Ameratunga, D., Johnston, L., and Burns, Y., (2004). "Goaldirected upper limb movements by children with and without DCD: A window into perceptuo-motor dysfunction?" Journal of Physiotherapy research international, 9, PP:1-12.
   3. Ball, M. F. (2006). "Developmental Coordination Disorder: Hints And Tips For The Activities Of Daily Living". London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers,21, PP: 54-87.
   4. Barkley, R. A. (1997). " Defiant children". New York: Guilford PressM, 25, PP: 10-17.
   5. Bobish T.P. (2003). "Bimanual coordination disorder in children with developmental coordination disorder". PhD thesis, University of Pittsburh , PP:86-104.
   6. Conners CK, Sitarenios G, Parker JD, and Epstein J.N. (1998). " The revised Conners' Parent Rating Scale (C.P.R.S-R): factor structure, reliability, and criterion validity". Journal of Abnormal Child Psychology , 26, PP:257–268.
   7. Geuze, R.H., (2003). " Static balance and developmental coordination disorder". Journal of Human Movement Science, 22,PP: 527-548.
   8. Henderson, S. E. and A. L. Barnett, (1998). " The classification of specific motor coordination disorders in children" .some problems to be solved, 17, PP: 449-469.
   9. Hilton, C. L. (2011). " Sensory processing and motor issues in autism spectrum disorders". In J. L. Matson, and P, Sturmey (Eds.), International handbook of autism and pervasive developmental disorders, PP:175-193.
   10. Jarus, T. and Gutman, T. (2001). " Effect of cognitive process and task complexity on acquisition, retention and transfer of motor skills". Department of health and human services , USA, 68(5), PP: 9-280.
   11. Johnston, L., Burns, Y.N., Brauer, S.G., and Richardson, C.A. (2002). "Differences in postural control and movement performance during goal directed reaching in children with developmental coordination disorder". Journal of Human Movement Science, 21, PP: 583-601.
   12. Kane, Kyra. (2011). "Contributions of trunk muscles to postural control in children with developmental coordination disorder". Journal of Human Movement Science, 31(3), PP: 20-70.
   13. Mandich, A. H. j. (2003). " Polatajko, Developmental coordination disorder: Mechanisms, measurement and management". Journal of Human Movement Science, 22, PP: 407-411.
   14. Marina M. Schoemaker & et al. (1999). " Perceptual problems in children with a developmental coordination disorder". Journal of Human movement science, 20, PP:111-113.
   15. Marnie, Gray - Gras (2003). "Snjshrvany Guide". Translation: Hussein Pasha Sharifi and Mohammad Nikkhah, (1386), Tehran: Publication of growth, PP:21-36.
   16. Martini, R. and Polatajko, H. J. (1998). "Verbal Self-Guidance As A Treatment Approach For Children With Developmental Coordination Disorder". A Systematic Replication Study, Occup Ther jounal              Res 18, PP: 157-181.
   17. Mandich, A. And H.J (2003). "Polatajko, Developmental Coordination Disorder: Mechanisms, Measurement And Management". Journal of Human Movement Science ,22, PP: 407-411.
   18. Pennington, B. F. and Ozonoff, S. (1996). "Executive functions and developmental psychopathology". Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37,PP: 51-87.
   19. Prado, M. S., Magalhães, L. C., and Wilson, B. N. (2009). "Cross-cultural adaptation of the Developmental Coordination Disorder Questionnaire for Brazilian children". Journal of Brazilian and Physical Therapy,13(3), PP:236-243.
   20. .
   21. Psychiatric Association of America. (2013). " Text revised Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders". (Nick Kho, MR, Yanse, Vadys Hamayak, Translators), PP: 367-557.
   22. Rintala DH, Loubser PG, Castro J, Hart KA, and Fuhrer MJ (1998). "Chronicpain in a community-based sample of men with spinal cord injury: prevalence, severity, and relationship with impairment, disability, handicap, and subjective well-being". Journal of Arch Phys Med Rehabil , 79(6), PP:604-14.
   23. Rivard. L. and Missiuna, G. (2004)." ON DCD: Choices for Physical Activity Can Child Centre for Childhood Disability". Research McMaster University, Hamilton. Institute for Applied Health Sciences:. visit the Can Child Centre for Childhood Disability Research website www.fhs.mcmaster.ca/canchild ,PP.1-4.
   24. Sillanpää, M. (1987). "Social adjustment and functioning of chronically ill and impaired children and adolescents". Acta Paediatrica Scandinavica 340, PP:1–70.
   25. Sudgen, D., and M. Chambers, (2005). " Children With Developmental Coordination Disorder". London: WHURR Publisher Ltd, 26, PP: 1-9.
   26. Tsai, Chia-Liang (2009). " The Effectiveness Of Exercise Intervention On InhibitoryControl In Children With Developmental Coordination Disorder: Using A Visuospatial Attention Paradigm As A Model". Research In Developmental Disabilities 30, PP: 268–1280.
   27. Tsai, Chia-Liang. Wang, Chun-Hao. Chun-Hao, and Yu-Ting (2012). " Effects Of Exercise Intervention On Event-Related Potential And Task Performance Indices Of Attention Networks In Children With Developmental Coordination Disorder". Journal of Brain And Cognition 79(1), PP:12-22.
   28. Visser, J., (2003). " Developmental coordination disorder: A review of research on subtypes and comorbidities". Journal of Human Movement Science, 22, PP:. 479-493.
   29. Welsh, M. C., and Penningtonm B. F. (1988). "Assessing Frontal lobe functioning in children: Views from developmental psychology". Journal of Developmental Neuropsychology, 4,PP: 199-230.
   30. Wisdom SN, Dyck MJ, Piek JP, Hay D, and Hallmayer J. (2007). " Can autism, language and coordination disorders be differentiated based on ability profiles?" Journal of Eur Child Adolesc Phys, 16(3), PP: 178-86.