نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد رفتار حرکتی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری،گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر روش­های گوناگون تصویرسازی بر اجرای مهارت­های فوتبالیست­های 7 تا 10 ساله بود. 45 کودک با میانگین سنی 13/1 ± 44/8 سال و توانایی تصویرسازی یکسان انتخاب شدند و تصادفی در سه گروه 15 نفری قرار گرفتند. پروتکل تمرینی، سه جلسه در هفته به مدت شش هفته صورت گرفت. تجزیه‌و‌تحلیل داده­ها نشان داد بین گروه­های مختلف تصویرسازی در مرحلۀ اکتساب (001/0=P) و یادداری (002/0=P) تفاوت معنا­داری وجود دارد. نتایج آزمون پیگردی توکی در مرحلۀ اکتساب نشان داد که بین گروه تصویرسازی خاص شناختی و گروه تصویرسازی عمومی شناختی تفاوت معناداری (53/0=P) وجود ندارد، ولی بین گروه تصویرسازی خاص شناختی و تصویرسازی سنتی (006/0=P) و گروه تصویرسازی عمومی شناختی و تصویرسازی سنتی (03/0=P) تفاوت معنا­داری مشاهده شد. در مرحلۀ یادداری نتایج آزمون پیگردی توکی تفاوت معنا­داری را بین گروه­های تصویرسازی ذهنی خاص شناختی و تصویرسازی ذهنی سنتی (002/0 P=)، گروه تصویرسازی ذهنی خاص شناختی و تصویرسازی ذهنی عمومی شناختی (037/0 P=) و گروه تصویرسازی عمومی شناختی و تصویرسازی سنتی (001/0 P=) نشان داد. با توجه به یافته­های این پژوهش، نقش تصویرسازی خاص شناختی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و استفاده از آن به آموزشگران و مربیان فوتبال توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Effect of Cognitive Specific and General Imagery on Skills Performance of 7-10-Year-Old Soccer Players

نویسندگان [English]

 • Mehrzad Kharestani 1
 • Mojtaba Esmaeeli Abdar 1
 • Ahmad Ghotbi Varzaneh 2

1 M.Sc. of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 PhD Student of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to examine the effect of different types of imagery on the skills performance of 7-10-year-old soccer players. 45 children (mean age 8.44±1.13 year) with similar imagery abilitywere selected and randomly assigned to three groups (each group 15 subjects). The training protocol was performed three sessions a week for 6 weeks. Data analysis indicated a significant difference between the groups in acquisition (P=0.001) and retention (P=0.002) phases. The results of Tukey post hoc test in the acquisition phase indicated no significant differences between cognitive specific imagery group and cognitive general imagery group (P=0.53) but there were significant differences between cognitive specific imagery group and traditional imagery group (P=0.006) and also between cognitive general imagery group and traditional imagery group (P=0.03). Also, in the retention phase, the results of Tukey post hoc test indicated significant differences between cognitive specific mental imagery group and traditional mental imagery group (P=0.002), between cognitive specific mental imagery group and cognitive general mental imagery group (P=0.037) and between cognitive general imagery group and traditional imagery group (P=0.001). With regard to the findings, the role of the cognitive specific imagery was in the center of attention more than before and soccer instructors and coaches are recommended to use this type of imagery.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • cognitive imagery
 • general imagery
 • mental imagery
 • soccer skills
 • specific imagery
 1.  

  1. رستمی، ربابه. واعظ موسوی، سیدمحمد کاظم. بهرام، عباس. کاظم­نژاد، انوشیروان.(1388). "تأثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی همراه با تمرین بدنی بر عملکرد و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال". نشریۀ علوم حرکتی و ورزش، دورۀ 7، شمارۀ 14، ص: 50-39.
  2. سهرابی، مهدی. عطارزاده حسینی، سید رضا. نامنی، زهرا. (1391). "تأثیرتصویرسازیشناختیوانگیزشیبریادگیریمهارت‌هایپایۀبسکتبال". مطالعات روان‌شناسی ورزشی، شمارۀ 2، ص: 26-15.
  3. سهرابی، مهدی. فتحی، مهدی. (1389). "کاربرد مهارت‌های ذهنی در ورزش".تهران، انتشارات نور گیتی. ص:120.
  4. Aleksander N. Veraksa & Aleksandra E. Gorovaya. (2012)."Differences between imagery usages by elite young athletes: Soccer and Diving". Journal of Social and Behavioral Sciences, 33, PP:338-342.
  5. Bandura, A. (1977). "Social learning theory" . Englewood Cliffs: NJ: Prentice-Hall.PP:305-316.
  1. Blair, A., Hall, C., & Leyshon, G. (1993). "Imagery effects on the performance of skilled and novice soccer players". Journal of Sports Sciences, 11(2), PP: 95-101.
  2. Feltz, D. L., & Riessinger, C. A. (1990). "Effects of in vivo emotive imagery and performance feedback on self-efficacy and muscular endurance". Journal of Sport and Exercise Psychology, 12(2), PP:132-143.
  3. Hall, C., Munroe-Chandler, K., Fishburne, G., & Hall, N. (2009). "The sport imagery questionnaire for children (SIQ-C)". Journal of Measurement in Physical Education and Exercise Science, 13(2), PP: 93-107.
  4. Jeannerod, M. (2001). "Neural simulation of action: a unifying mechanism for motor cognition". Journal of Neuroimage, 14(1), PP:103-109.
  5. Kennedy, K. M., Partridge, T., & Raz, N. (2008). "Age-related differences in acquisition of perceptual-motor skills: Working memory as a mediator". Journal of Aging, Neuropsychology and Cognition, 15(2), PP:165-183.
  6. Li-Wei, Z., Qi-Wei, M., Orlick, T., & Zitzelsberger, L. (1992). "The effect of mental-imagery training on performance enhancement with 7-10-year-old children". Journal of Sport Psychologist, 6(3), PP: 230-241.
  7. Martin, K. A., Moritz, S. E., & Hall, C. R. (1999). "Imagery use in sport: a literature review and applied model". Journal of Sport Psychologist, 13, PP:245-268.
  8. Molina, M., Tijus, C., & Jouen, F. (2008). "The emergence of motor imagery in children". Journal of experimental child psychology, 99(3), PP:196-209.
  9. Morris, T., Spittle, M., & Watt, A. P. (2005). "Imagery in sport": Human Kinetics.P:67.
  10. Munroe-Chandler, K. J., Hall, C. R., Fishburne, G. J., Murphy, L., & Hall, N. D. (2012). "Effects of a cognitive specific imagery intervention on the soccer skill performance of young athletes: Age group comparisons". Journal of Psychology of Sport and Exercise, 13(3), PP:324-331.
  11. Munroe-Chandler, K. J., Hall, C. R., Fishburne, G. J., & Shannon, V. (2005). "Using cognitive general imagery to improve soccer strategies". European Journal of Sport Science, 5(1),PP:41-49.
  12. Munroe-Chandler, K. J., Hall, C. R., Fishburne, G. J., & Strachan, L. (2007)." Where, when, and why young athletes use imagery: An examination of developmental differences". Journal of Research quarterly for exercise and sport, 78(2), PP:103-116.
  13. Orlick, T., & McCaffrey, N. (1991). "Mental training with children for sport and life". Journal of Sport Psychologist, 5, PP:322-334.
  14. Pearson, D. G., Deeprose, C., Wallace-Hadrill, S. M., Heyes, S. B., & Holmes, E. A. (2013). "Assessing mental imagery in clinical psychology: a review of imagery measures and a guiding framework". Journal of Clinical psychology review, 33(1), PP:1-23.
  15. Wakefield, C. J., & Smith, D. (2009). "Impact of differing frequencies of PETTLEP imagery on netball shooting performance". Journal of imagery research in sport and physical activity, 4(1).PP:1-12.