نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، گروه روان‌شناسی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 . دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در رقابت­های ورزشی، استرس امری طبیعی است و ورزشکاری می‌تواند اجرای سطح بالایی به نمایش بگذارد و پیروز شود که قدرت مقابله با استرس را داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی روایی و پایایی پرسشنامۀ سبک مقابله برای ورزشکاران انشل و کایسیدیس بود. به این منظور نخست پرسشنامه طی چند مرحله ترجمه شد و سپس برای تعیین روایی محتوا براساس معیارهای نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا، پرسشنامۀ ترجمه‌شده به هفت متخصص روان‌شناسی ورزشی داده شد. روایی محتوا از نظر متخصصان قابل پذیرش بود. سپس برای بررسی روایی سازه، پرسشنامه به 425 ورزشکار با سطوح متفاوت مهارتی در رشته‌های تیمی و انفرادی داده شد و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی داده‌ها تحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی حاکی از برازش مناسب داده‌ها با مدل بود (67/1=X2/df، 945/0=CFI، 927/0=NFI، 048/0=RMSEA). از آلفای کرونباخ نیز برای به‌دست آوردن همسانی درونی زیرمقیاس‌ها استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس سبک گرایشی 763/0 و برای سبک اجتنابی 814/0 بود که نشان‌دهندۀ پایایی مناسب پرسشنامه است. براساس این نتایج می‌توان گفت که پرسشنامۀ سبک مقابله برای ورزشکاران، ابزاری مناسب برای پژوهش‌های ایرانی در زمینۀ استرس ورزشی و روش‌های مقابله با آن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of Persian Version of Coping Style (Approach and Avoidance) Inventory in Iranian Athletes

نویسندگان [English]

  • Mohsen Purmenati 1
  • Hassan Gharayagh Zandi 2
  • Elahe Arab Ameri 3

1 M.Sc. of Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Stress is a natural phenomenon in sport competitions. An athlete may maintain good performance and achieve success when he can deal with stress. The present study aimed at examining the validity and reliability of Anshel and Kaissidis’s Coping Style Inventory for athletes. To this end, this questionnaire was translated into Persian in several stages and sent to 7 sports psychologists to examine its content validity based on the criteria of content validity index and ratio. These experts approved the content validity of the Persian version. Subsequently, the questionnaire was distributed among 425 athletes with different skill levels in both team and individual sports. The data were analyzed using confirmatory factor analysis. The results showed good fit of the data to the model (RMSEA=0.048, NFI=0.927, CFI=0.945, X2/df=1.67). The internal consistency of the subscales was examined using Cronbach’s alpha formula. The alpha coefficients were found to be 0.763 and 0.814 for the subscales of approach style and avoidance style, respectively, which indicated good reliability of the scale. It can be concluded that Coping Style Inventory for athletes was an appropriate instrument to study sports stress and coping strategies in Iranian samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • construct validity
  • coping style
  • factor analysis
  • internal consistency
  • sports stress

 

 
1. بامگارتنر، تد. ای، و جکسن. اندرو، اس. (1376). "سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی". سپاسی، حسین. نوربخش، پریوش. تهران: انتشارات سمت، ص: 128-130.
2. بشارت، محمدعلی.(1386). "بررسی ویژگی­های روانسنجی مقیاس سبک­های مقابله با استرس ورزشی". فصلنامة المپیک، سال پانزدهم، شمارۀ 3 (پیاپی39)، پاییز، ص: 41-59.
3. شفیع‌زاده، محسن.(1385). "اعتباریابی مقیاس انگیزۀ مشارکت ورزشی و تکلیف‌گرایی و خودگرایی".طرح پژوهشی، پژوهشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، ص: 43-42.
4. قاسمی، وحید. (1389)." مدل­یابی معادلات ساختاری با استفاده از Amos". تهران: انتشارات جامعه‌شناسان، ص: 112- 118.
5. گال، مردیت. بورگ، والتر. گال، جویس. (1389). "روش­های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی". نصر، احمدرضا، تهران: انتشارات سمت، ص: 203- 188.
6. واعظ موسوی، سید محمدکاظم. (1379). "روان­شناسی ورزشی، مقدمه­ای بر دانشنامۀ تربیتبدنی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری". تهران: انتشارات بنیاد دانشنامۀ بزرگ علوم فارسی، ص: 59-55.
 
7. Anshel, M., & Anderson, D. (2002). "Coping with acute stress in sport: Linking athletes' coping style, coping strategies, affect, and motor performance". Journal of Anxiety, Stress & Coping, 15(2), PP:193-209.
8. Anshel, M. H., Jamieson, J., & Raviv, S. (2001). "Cognitive appraisals and coping strategies following acute stress among skilled competitive male and female athletes". Journal of Sport Behavior, 24(2), 128-143.
9. Anshel, M. H., & Kaissidis, A. N. (1997). "Coping style and situational appraisals as predictors of coping strategies following stressful events in sport as a function of gender and skill level". British journal of Psychology, 88(2),PP: 263-276.
10. Anshel, M. H., & Sutarso, T. (2007). "Relationships between sources of acute stress and athletes’ coping style in competitive sport as a function of gender". Journal of Psychology of Sport and Exercise, 8(1), PP:1-24.
11.Anshel, M. H., & Sutarso, T & Jubenville, G .(2009). "Racial and Gender Differences on Sources of Acute Stress and Coping Style Among Competitive Athletes".The journal of Social Psychology, 149:2,PP: 159-178.
12. Brown, Timothy. A. (2006). "Confirmatory Factor Analysis for Applied Research". First edition, Guilford Press, PP:40-52.
13. Goyen, M. J., & Anshel, M. H. (1998). "Sources of acute competitive stress and use of coping strategies as a function of age and gender". Journal of Applied Developmental Psychology, 19(3), PP:469-486.
14. Lawshe C. H. (1975). "A quantitative approach to content validity". Journal of Personnel psychology, 28(4), PP: 563–575.
15. Loehlin C. J. (2004)." Latent Variable Models". Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahwah, New Jersy, Fourth Edition, PP:54-57.
16. Lynn, M.R. (1986). "Determination and quantification of content validity". Journal of Nursing Research, 35, PP:382 – 385.
17. Mellalieu, S. & Hanton, S. (2008)." Advances in applied sport psychology: A Review". Routledge Publishers, First Edition, PP: 124-126.
18. Mellalieu, Stephen & Hanton, Sheldon & Fletcher, David. (2009). "A competitive anxiety review: Recent directions in sport psychology research". Nova Science Publishers, First Edition,PP: 3-5.
19. Schumacker R. E., Lomax R. G. (2010)."A beginner’s guide to structural equation modeling". Routledge Publishers, Third Eddition,PP: 42-51.
20. Thatcher, J., Jones, M. V., & Lavallee, D. (2012)." Coping and emotion in sport". Routledge Publishers, 2nd edition, PP:81-90.
21. Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2010). "Research methods in physical activity". Human Kinetics Publishers, Sixth edition, PP:89-104
22. XING, J.-h., LIU, S.-q., & ZHANG, Q.-c. (2004). "Coping style of acute Stress in chinese athletes". Journal of Beijing University of Physical Education, 2, 016, PP:45-51.