تأثیر تداخل ضمنی بر تعادل ایستا و پویای افراد کم‌توان ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 . استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تداخل ضمنی بر تعادل افراد کم‌توان ذهنی بود. بدین منظور 40 نفر از پسران کم­توان ذهنی آموزش‌پذیر شهر قزوین (میانگین سنی 120/3 ±45/24 سال) به‌طور تصادفی به دو گروه تمرینی قالبی و تصادفی تقسیم شدند. پس از انجام پیش‌آزمون، آزمودنی­های هر گروه با توجه به نوع آرایش تمرینی خود، تمرینات خود را به مدت 4 هفته (3 جلسه در هر هفته) به‌عنوان مرحلۀ اکتساب، انجام دادند. سپس از آزمودنی­ها، آزمون اکتساب و پس از 48 ساعت، به‌ترتیب آزمون­های یادداری و انتقال به‌عمل آمد. پس از تأیید توزیع طبیعی داده­ها از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف و بررسی همگنی واریانس­ها با آمارة لون، نتایج تحلیل واریانس اندازه‌های تکراری نشان داد که اعمال مداخله مؤثر بوده است و گروه­ها پیشرفت معنا­داری داشته‌اند (0005/0P=). همچنین نتایج تی مستقل به‌منظور مقایسۀ دو گروه در تعادل ایستا نشان داد که گروه تمرین تصادفی در آزمون یادداری بهتر عمل کرد (007/0P=)، درحالی‌که اختلاف معناداری در آزمون انتقال بین گروه­ها مشاهده نشد (061/0P=). همچنین، نتایج تعادل پویا نشان داد که گروه تمرین تصادفی، نسبت به گروه تمرین قالبی عملکرد بهتر و اختلاف معناداری در آزمون یادداری و انتقال داشت (به‌ترتیب 001/0P= و 002/0P=). بنابراین افراد کم­توان ذهنی نیز می­توانند از تأثیرات سودمند تمرین تصادفی بهره­مند شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Contextual Interference on Static and Dynamic Balance in Mentally Retarded People

نویسندگان [English]

 • Hanieh Mohammadi 1
 • Shahzad Tahmasebi Boroujeni 2
 • Jamal Fazel Kalkhoran 3
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of contextual interference on balance of mentally retarded people. For this purpose, 40 educable and mentally retarded boys in Qazvin city (mean age 24.45 ± 3.120) were randomly divided into two groups: blocked and random practice. After the pretest, given their practice arrangement, subjects in each group performed their workout for 4 weeks (3 sessions per week) as the acquisition phase. Acquisition test was conducted in the last session, and then retention and transfer tests were performed after 48 hours. After Kolmogorov-Smirnov test verified normal data distribution and Leven test examined the homogeneity of variances, analysis of variance with repeated measures showed that the intervention was effective and the groups significantly improved (P=0.0005). The results of the independent t test (to compare two groups in static balance) showed that random practice group performed better in retention test (P=0.007) whereas no significant differences were observed between the groups in transfer test (P=0.061). In addition, dynamic balance results showed that random practice group performed better than the blocked practice group and it had a significant difference in retention and transfer tests (respectively P=0.001, P=0.002). So, mentally retarded people can use the beneficial effects of random practice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • balance
 • block practice
 • Contextual interference
 • mental retardation
 • random practice
 1. اشمیت، ریچارد ای (1991). "یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین"، ترجمۀ مهدینمازی‌زاده و سید محمدکاظم، واعظ موسوی، تهران: سمت، ص 150-100.
 2. اشمیت، ریچارد ای؛ لی، تیموثی (1387)."یادگیری و کنترل حرکتی"، ترجمۀ رسول، حمایت‌طلب و عبداله قاسمی، تهران: علم و حرکت، ص 225-200.
 3. ایرانمنش، حمیده؛ عرب عامری، الهه؛ فرخی، احمد و ایرانمنش، حسام (1392)."تأثیر یک دورۀ برنامۀ تعادلی تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه بر تعادل سالمندان"، نشریۀ رشد و یادگیری حرکتی، (2)، ص 215-195.
 4. ایمانی‌پور، سمانه؛ شفیع‌نیا، پروانه؛ هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل و قطبی ورزنه، احمد (1391). "بررسی معیارهای عملکرد حرکتی به‌منظور ارزیابی عصب‌شناختی آسیب ورزشی ضربه به سر"، نشریۀ رشد و یادگیری حرکتی، (13)، ص 59-41.
 5. بیابانگرد، اسماعیل (1388). " روش­های تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی"، تهران: نشر دوران، ص 330-301.
 6. دستجردی، مهدی و بهداد، بهنام (1379). "بررسی مشکلات مهارت­های حرکتی پایه در دانش‌آموزان عقب‌ماندۀ ذهنی آموزش و پرورش شهر تهران"، وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکدۀ کودکان استثنایی، (8)، ص 345.
 7. سیف نراقی، مریم و نادری، عزت‌اله (1371)."آشنایی با وجود نظری و آماری آزمون لینکلن -اوزرتسکی"، فصلنامۀ ورزش، 17و18، ص 76-57.
 8. صادقی، حیدر؛ نوروزی، حمیدرضا؛ کریمی اصل، اکرم و منتظر، محمدرضا (1388)."تأثیر شش هفته برنامۀ تمرین عملکردی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند سالم"، مجلۀ سالمند ایران، سال سوم، (8)، ص 565.
 9. صالحی ،کاووس؛ حومنیان، داوود؛ ضرغامی، مهدی و صائمی، اسماعیل (1389). "تأثیر شیوۀ ارائه محرک­های متوالی بر اکتساب، یادداری و انتقال ترتیب توالی حرکات بصری: مطالعۀ یادگیری و یادداری تکالیف واجد دو جزء شناختی و حرکتی"، نشریۀ رشد و یادگیری حرکتی، ش (6)، ص 129-103.
 10. صمدی، حسین و کوشان، محسن (1390)."اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامۀ حرکتی تعمیم‌یافته"، مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی، (4)، ص 272.
 11. فاضل کلخوران، جمال (1388). " اثرات تداخلی ضمنی در اکتساب، یادداری و انتقال سه مهارت والیبال"، پایان‌نامۀ دورۀ دکتری دانشگاه تهران، ص 2-1.
 12. فولادیان، جواد (1385)."اثر تداخل ضمنی بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامۀ حرکتی تعمیم‌یافته و پارامتر". پایان‌نامۀ دورۀ دکتری دانشگاه تهران، ص 50-45.
  1. Akizuki, K, and Y, Ohashi. (2013). "Changes in Practice Schedule and Functional Task Difficulty: a Study Using the Probe Reaction Time Technique". Journal of Physical Therapy Science. 25(7), pp: 827.
  2. Battig, W. F. (1966). "Facilitation and interference". In E.A. Bildeau (Ed), Acquisition of skill, Academic Press, New York, pp: 215 – 244.
  3. Broadbent, D.P, Causer, Ford, P.R, and Mark Williams, A. (2014). "Contextual Interference Effect in Perceptual-Cognitive Skills Training". Medicine and science in sports and exercise, p: 65.
  4. Carmeli, E, Bar-Chad ,S, Lotan, M, Merrick, J, Coleman, R. (2003). " Five clinical tests to assess balance following ball exercises and treadmill training in adult persons with intellectual disability". The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 58(8), pp: 767-772.
  5. Del Rey, P, and D, Stewart. (1989). "Organizing input for mentally retarded subjects to enhance memory and transfer". Adapted physical activity quarterly. (6). p: 247-254.
  6. Heitman, R.J, and W.F, Gilley. (1994). "Effects of blocked versus random practice by mentally x Acquisition and Retention of Motor Tasks by Individuals with Mild Mental Handicaps". 3(5), pp: 81-87.
  7. Jones, L.L, and K.E, French. (2007). "Effects of Contextual Interference effects on acquisition and retention of three volleyball skills. Perceptual and motor skills". 105(3), pp: 883-890.
  8. Karinharju, K. (2005). "Physical fitness and its testing in adults with intellectual disability". (76), pp: 473-481.
  9. Kivi, J.J. (2004). "The Contextual Interference Effect in Adolescents with Down Syndrome". 106(3), pp: 773-780.
  10. Lahtinen, U, P, Rintala, and A, Malin. (2007). "Physical performance of individuals with intellectual disability: A 30-year follow-up". Adapted Physical Activity Quarterly, 24(2), pp: 125.
  11. Lee, T. D., Swinnen, S.P, and Serrien, D.J. (1994)." Cognitive effort and motor learning". Quest. 46, pp.: 328 – 344.
  12. Merbah, S., and T, Meulemans. (2011). "Learning a motor skill: effects of blocked versus random practice a review". Psychologica Belgica, 51(1), pp: 15-48.
  13. Pauwels, L, S.P, Swinnen, and I.A, Beets. (2014). "Contextual Interference in Complex Bimanual Skill Learning Leads to Better Skill Persistence". PloS one. 9(6), pp: e100906.
  14. Phaike, J, Cheong, J, Lay,B, Grove,J.R, Medic,N, and Razman,R.( 2012). "Practicing field hockey skills along the contextual interference continuum: A comparison of five practice schedules". Journal of sports science & medicine, 11(2), pp: 304.
  15. Porretta, D.L, K.O, brien. (1991). "The use of contextual interference trials by mildly mentally handicapped children". Research quarterly for exercise and sport, 62(2), pp: 240-244.
  16. Porretta, D.L. (1988). "Contextual interference Effects on the Transfer and Retention of a Gross Motor Skill by Mildly Mentally Handicapped Children". Adapted Physical Activity Quarterly, 5. pp: 339.
  17. Pyle, W.H. (1919). "Transfer and interference in card-distributing". Journal of Educational Psychology. 10(2), pp: 107.
  18. Rouhollahi, V, M, Rozan, and A, Mehrotra. (2014). "Effect of Different Practice Schedules on Learning and Performance in Handball Task". American Journal of Sports Science, 2(4), pp: 71-76.
  19. Saemi, E, porter, G, varzane, A, and zarghami, A. (2012). "Practicing along the contextual interference continuum: A comparison of three practice schedules in an elementary physical education setting". Kineziologija.44 (2), pp: 191-198.
  20. Shea, C.H, R. Kohl, and C. Indermill. (1990). "Contextual interference: Contributions of practice". Acta Psychologica. 73(2), pp: 145-157.
  21. Simon, D.A. (2007). "Contextual interference effects with two tasks". Perceptual and Motor Skills, (105), pp: 177-183.
  22. Vincent, W.J, M.A, Painter, and K.B, Inman. (1994). "Contextual Interference Effects in the Acquisition and Retention of Motor Tasks by Individuals with Mild Mental Handicaps". (11), pp: 383-395.
  23. Wise, J.B. (2000). "Generalizing self-efficacy from the weight room to other aspects of life". Strength & Conditioning Journal, 22(1), pp: 18.
  24. Zetou, E, Michalopoulou, M, Giazitzi,K, and Kioumourtzoglou,E. (2007). "Contextual Iinterference effects in learning volleyball skills. Perceptual and motor skills". 104(3), pp: 995-1004.
دوره 8، شماره 1
فروردین 1395
صفحه 141-158
 • تاریخ دریافت: 18 خرداد 1394
 • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1394
 • تاریخ پذیرش: 24 مرداد 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1395