نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گرایش رشد حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

براساس فرضیۀ اختصاصی ‌تمرین، در دسترس ‌بودن بینایی در طول تمرین، به تخریب عملکرد در آزمون انتقال بدون ‌بینایی منجر می‌شود. یک فرضیه این است که بینایی‌کامل به‌عنوان منبع اطلاعاتی غالب مانع پردازش منابع‌ حسی دیگر می‌شود، در این‌ صورت احتمالاً تضعیف بینایی موجب کاهش تسلط بینایی بر دیگر منابع ‌حسی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر سطوح متفاوت بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت اجرا شد. به ‌این منظور 30 نفر از دانشجویان دختر راست‌دست دانشگاه شهید ‌‌بهشتی‌ با میانگین سنی 47/1±80/22سال، داوطلبانه انتخاب و به‌طور تصادفی به سه گروه ‌بینایی‌کامل، بدون‌ بینایی و بینایی ‌تضعیف‌شده تقسیم شدند. مراحل اکتساب شامل دو مرحلۀ تمرین ‌کم (45 کوشش) و  تمرین زیاد (300 کوشش) بود. نتایج تحلیل‌ واریانس ‌دو‌عاملی‌ مرکب (3×2) نشان داد که حذف بینایی اثر تخریبی در اوایل تمرین نداشت، اما پس از تمرین زیاد، با حذف بینایی اثر تخریبی در اجرای گروه بینایی‌کامل، مشاهده شد (001/0=P). همچنین عملکرد گروه بینایی ‌تضعیف‌شده تحت تأثیر حذف بینایی قرار نگرفت که می‌توان نتیجه گرفت که بینایی ‌تضعیف‌شده احتمالاً مانع پردازش دیگر منابع اطلاعات‌حسی نمی‌شود. یافته‌های این تحقیق از فرضیۀ اختصاصی‌تمرین پس از 300 کوشش تمرینی با حذف بینایی حمایت کرد. اما از این فرضیه با اضافه کردن بینایی حمایت نشد و غالب بودن اطلاعات حس ‌عمقی مشاهده نشد. احتمالاً وابستگی به منبع اطلاعات‌آور برتر (در اینجا بینایی) زودتر اتفاق می‌افتد، درحالی‌که وابستگی به منبع اطلاعاتی ثانویه (حس‌عمقی) زمان‌بر است و بعد از تعداد کوشش‌های تمرینی بیشتری رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Vision Levels and Amount of Practice on Dart Throwing Accuracy

نویسندگان [English]

  • Behrouz Abdoli 1
  • Nassour Ahmadi 2
  • Azam Ghazi 3

چکیده [English]

According to specificity of practice hypothesis, availability of visual information during practice induces performance decrement in no-vision transfer test. One hypothesis is that full vision as a dominant source of information prevents the processing of other sensory sources, in which case, weakened vision may reduce dominance of vision over other sensory sources. The aim of the current study was to examine the effect of different vision levels and amount of practice on dart throwing accuracy. 30 right-handed female students of Shahid Beheshti University (mean age 22.80±1.47) were voluntarily selected and randomly divided into three groups: full vision, no-vision and weakened vision. The acquisition phase consisted of two phases of low (45 trials) and high (300 trials) amount of practice. Mixed model ANOVA (2x3) showed that removing vision had no deteriorating effect at the beginning of the practice , but it had a deteriorating effect after extensive practice in the performance of full vision group (P=0.001). Moreover, removing vision did not affect the performance of weakened vision group which could indicate that weakened visual might not prevent the processing of other sources of sensory information. The results of this study supported specificity of practice hypothesis after 300 trials of practice with removing vision. But this hypothesis was not supported with adding vision and dominance of proprioceptive information was not observed. It was likely that dependence on dominant sources of information (vision) appeared sooner while dependence on secondary sources of information (proprioceptive) takes more time and appeared after more trials of practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • amount of practice
  • dart throwing accuracy
  • sources of afferent information
  • specificity of practice hypothesis
  • weakened vision
1. اقدسی، محمدتقی. ترابی، فرناز. طوبی، نسرین. (1392). مقایسۀ تأثیر خودگفتاری آموزشی بر عملکرد و یادگیری پرتاب دارت دختران در اواخر کودکی و دورۀ نوجوانی. فصلنامۀ پژوهش در علوم ورزشی، 12، ص  96-83.
2. عبدلی، بهروز. شمسی‌پور‌ دهکردی، پروانه. شمس، امیر. (1388). تأثیر بینایی- حس‌عمقی و جلسات تمرین بر اکتساب و انتقال سرویس سادۀ والیبال، مطالعۀ نظریۀ اختصاصی تمرین. فصلنامۀ المپیک، (2)50، ص 112-101.
3. عبدلی، بهروز. شمسی‌پور دهکردی، پروانه. شمس، امیر. (1389). دستکاری بینایی در طول حفظ تعادل پویا: مطالعۀ فرضیۀ اختصاصی تمرین. فصلنامۀ المپیک، 1(49)، ص 105-95.
4.Abdoli, B., Shamsipour P., Modaberi Sh., & Shams A. (2012). The effect of practice length and using afferent information in physical and imagery practice on learning: Exploring the boundaries of the specificity of practice hypothesis. World Journal of Sport Sciences 6 (3): 306-313.
5. Abrams, R. A., Meye, D.E., & Kornblum, S. (1990). Eye-hand coordination: Oculomotor control in rapid aimed limb movements. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. 15, 248-267.
6. Adams, J.A. (1971). “A closed-loop theory of motor learning”. Journal of Motor Behavior, 3,111-140.
7. Adams, J.A., Gopher, D., & Lintern, G. (1977). Effects of visual and proprioceptive feedback on motor learning. Journal of Motor Behavior. 9,11-22.
8. Alipour A, Kalantarian SH.) 2012).The study of the relationship between handedness and academic an achievement in secondary school students. Journal of School Psychology Spring. 1(1):7-26.
9. Beaubaton, D., & Hay, L. (1986). Contributions of visual information to feedforward and feedback processes in rapid pointing movements. Human Movement Sciences, 5,19-34.
10. Carlton, L.G. (1981). “Processing visual feedback information for movement control”. Journal of Experimental Psychology, 7, 1019-1030.
11. Coull, Tremblay, Elliott. (2001).Examining the specificity of practice hypothesis: Is learning modality specific? Research Quarterly for Exercise and Sport, 72(4), 345-354.
12. Elliot, D., & Allard, F. (1985). The utilization of visual feedback information during rapid pointing movements. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 39A, 541-559.
13. Elliot, D., & Jaeger, M. (1988). “Practice and the visual control of manual aiming movements”. Journal of Human Movement Studies, 14, 279-271.
14. Ghilardi MF, Gordon J, Ghez C (1995b) Learning a visuomotor transformation in a local area of work space produces directional biases in other areas. Journal of Neurophysiology 73, 2535–2539.
15. Gordon J, Ghilardi MF, Cooper SE, Ghez C (1994) Accuracy of planar
reaching movements. Experimental Brain Research. 99, 112–130.
16. Hansen, Sheahan, Wu, Lyons, Welsh, Elliott,(2005). Specificity of Learning in Adults With and Without Down Syndrome. Adapted physical activity quarterly. 22, 237-252.
17. Hay, L., & Beaubaton, D. (1986). “Visual correction of rapid goal-directed response”. Perceptual and Motor Skills. 62, 51-57.
18. Helsen, F.; L. Trembly; M. Berg; & D. Elliot (2004). “The role of oculomotor information in the learning of sequential aiming movements”. Journal of Motor Behavior, 36(1): 82-90.
19. Ivens, C.J., & Marteniuk, R.G. (1997). Increased sensitivity to changes in visual feedback with practice. Journal of Motor Behavior, 29, 326–338.
20. Krigolson, Olav E; Tremblay, Luc, (2009). The Amount of Practice Really Matters: Specificity of Practice May Be Valid Only After Sufficient Practice.Research Quarterly for Exercise and Sport; 80 (2):197-204.
21. Kigolson, van Gyn, Tremblay, (2006).Is there feedback during visual imagery? Evidence from a specificity of practice paradigm. Canadian journal of experimental psychology. 60 (1), 24- 32.
22. Mackrous, L.; Proteau, L. (2007). “Specificity of practice results from differences in movement planning strategies”. Experimental brain research.183)2(, 181-193.
23. Marchant D, Clough P, Crawshaw M, Levy A. (2009). Novice Motor Skill Performance and Task Experience is Influenced by Attentional Focusing Instructions and Instruction Preferences. IJSEP, 7, 488-502.
24. Meyer, D.E., Abrams, R.A., Kornblum, S., Wright, C.E., & Smith, J.E.K. (1988). Optimality in human motor performance: Ideal control of rapid aimed movements. Psychological Review. 95, 34-370.
25. Meyer, D. E., Smith, J. E. K., Kornblum, S., Abrams, R. A., & Wright, C. E. (1990). Speed-accuracy tradeoffs in aimed movements: toward a theory of rapid voluntary action. In M. Jeannerod  (Ed.), Attention and performance XIII. 173-226.
26. Prablanc, C., Echallier, J.F., Komilis, E., & Jeannerod, M. (1979). Optimal response of eye and hand motor systems in pointing at a visual target: I. Spatio-temporal characteristics of eye and hand movements and their relationships when varying the amount of visual information. Biological Cybernetics, 35, 113-124.
27. Proteau. L. (1992). On the specificity of learning and the role of visual information for movement control. In L. Proteau& D. Elliote (Eds), vision and motor control, 67-103.
28. Proteau, L.; Boivin, K.; Linossier, S. & Abahini, K. (2000). “Exploring the limits of periphera vision for the control of movement”. Journal of Motor Behavior, 32, 277-286.
29. Proteau, L. & Carnahan, H. (2001). “What causes specificity of practice in a manual aiming movement: Vision Dominance or Transformation Errors?” Journal of Motor Behavior, 33(3): 226-234.
30. Proteau, L. & Cournoyer, J. (1990). “Vision of the stylus in a manual aiming task: The effects of practice”. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 42A, 811-828.
31. Proteau, L., Marteniuk, R.G., Girouard, Y., & Dugas, C. (1987). On the type of information used to control and learn an aiming movement after moderate and extensive training. Human Movement Science, 6, 181–199.
32. Proteau, L.; Marteniuk, R. G. & Levesque, L. (1992). “A sensorimotor basis for motor learning: Evidence indicating specificity of practice”. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 44A, 557-575.
33. Proteau, L., Tremblay, L., & DeJaeger, D. (1998). Practice does not diminish the role of visual information in on-line control of a precision walking task: Support for the specificity of practice hypothesis. Journal of Motor Behavior, 30, 143–150.
34. Proteau, L. (2005). “Visual afferent information dominates other sources of afferent information during mixed practice of a manual aiming task”. Experimental Brain Research, 161, 441–456.
         35. Robin, C., Toussaint, L., Blandin, Y., & Proteau, L. (2005). Specificity of learning in a video-aiming task: Modifying the salience of dynamic visual cues. Journal of Motor Behavior, 37, 367–376.
36. Robin, C., Toussaint, L., Blandin, Y., & Vinter, A. (2004). Sensory integration in the learning of aiming toward “self-defined” targets. Research Quarterly for Exercise and Sport, 75(4):381-387.
37. Short, Martin Wayne. Specificity and variability of practice in a rapid aiming task, ProQuest Dissertations & Theses for degree of Doctor Of Philosophy. University Of Florida, MAY 2000.
38. Smyth, M. M. (1989). Visual control of movement patterns and the grammar of action. Acta Psychologica, 70, 253-265.
39. Soucy, M.-C., & Proteau, L. (2001). Development of multiple movement representations with practice: Specificity vs. flexibility. Journal of Motor Behavior, 33, 243–254.
40. Spijkers, W. A. C., & Lochner, P. (1994). Partial visual feedback and spatial endpoint accuracy of discrete aiming movements. Journal of Motor Behavior, 26, 283-295.
41. Toussaint, L., Robin, N., & Blandin, Y. (2010). On the Content of Sensorimotor Representations After Actual and Motor Imagery Practice. Motor Control, 1-15.
42. Tremblay, L. & Proteau, L. (1998). “Specificity of practice: The case for powerlifting”. Research Quarterly for Exercise and Sport. 69, 284-289.
43. Tremblay, Luc;Proteau, Luc,(2001). Specificity of practice in a ball interception task. Canadian Journal of Experimental Psychology, 55(3): 207-218.
44. Yoshida, Cauraugh, Chow. (2004). Specificity of Practice, Visual Information, and Intersegmental Dynamics in Rapid-aiming limp movements. Journal of Motor Behaviour.36 (3): 281- 290.
45. Zelazink, H. N., Hawkins, B., & Kisselburgh, L. (1983). Rapid visual processing in single-aming movements. Journal of Motor Behavior. 15,217-236.